Άρθρο 155 Ειδικός λογαριασμός

1. Η ΛΑΓΗΕ Α:Ε και η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ανακτούν πλήρως τα ποσά που καταβάλλουν στους αντισυμβαλλόμενους κατά τις διατάξεις της περίπτωσης (ι) της παραγράφου 2 του άρθρου 129 και της περίπτωσης (η) της παραγράφου 2 του Άρθρου 140 αντίστοιχα του παρόντος νόμου, μέσω του ειδικού διαχειριστικού Λογαριασμού όπως αυτός δημιουργήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 40 του ν. 2773/1999, τον οποίο διαχειρίζεται η ΛΑΓΗΕ Α.Ε.

2. Έσοδα του ειδικού Λογαριασμού είναι:

(α) Τα ποσά που καταβάλλουν οι παραγωγοί και οι προμηθευτές στο πλαίσιο του ημερήσιου ενεργειακού προγραμματισμού του άρθρου 131 του παρόντος νόμου, τα οποία αναλογούν στην ισχύ που εντάσσεται κατά προτεραιότητα στο σύστημα μεταφοράς και στο δίκτυο διανομής της ηπειρωτικής χώρας και των συνδεδεμένων με αυτά νησιών κατά τα οριζόμενα στον ν.3851/2010.

(β) Τα ποσά που καταβάλλουν οι Προμηθευτές στα Μη Διασυνδεμένα Νησιά, για την ηλεκτρική ενέργεια που απορροφάται στα συστήματα των νησιών αυτών, που παράγεται από τις μονάδες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 140. Για τον υπολογισμό των ποσών αυτών ως τιμή kWh λαμβάνεται υπόψη το μέσο μεταβλητό κόστος της παραγωγής των εγκατεστημένων μονάδων παραγωγής, με εξαίρεση τις μονάδες ΑΠΕ και ΣΥΘΗΑ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για κάθε μήνα, το οποίο τελεί υπό την έγκριση της ΡΑΕ.

(γ) Έσοδα από την επιβολή ειδικού τέλους επί της κατανάλωσης που διαφοροποιείται ανά κατηγορία Πελατών περιλαμβανομένων και των αυτοπαραγωγών, ομοιόμορφα για όλη την ελληνική επικράτεια, σύμφωνα με μεθοδολογία η οποία καθορίζεται με Προεδρικό Διάταγμα. Η μεθοδολογία περιλαμβάνει συντελεστές που διαφοροποιούν το ειδικό τέλος κατά κατηγορία Πελατών, έτσι ώστε να προκύπτει χρέωση που εξισορροπεί τις οικονομικές συνέπειες μεταξύ των κατηγοριών Πελατών. Οι αριθμητικές τιμές των συντελεστών της ανωτέρω μεθοδολογίας προσδιορίζονται κάθε έτος με απόφαση της ΡΑΕ που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η ετήσια επιβάρυνση Πελάτη κατά θέση κατανάλωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ (800.000). Το όριο αυτό αναπροσαρμόζεται ετήσια με μέριμνα της ΡΑΕ σύμφωνα με την ετήσια μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή όπως δημοσιεύεται από την Ε.Σ.Υ.Ε.

Η ως άνω ρύθμιση εφαρμόζεται από 1 Ιανουαρίου του έτους 2012 και η πρώτη αναπροσαρμογή θα πραγματοποιηθεί κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2013. Για το έτος 2011 ισχύει η υπ’ αριθμ. 373 /2011 απόφαση της ΡΑΕ η οποία εκδόθηκε βάσει του άρθρο 40 του ν. 2773/1999, όπως ισχύει.

(δ) Τα έσοδα που προέρχονται από τις δημοπρατήσεις των αδιάθετων δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά την παράγραφο 2.

(ε) Ποσά που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

 • 5 Ιουνίου 2011, 09:54 | ΕΛΕΤΑΕΝ

  Η εισαγόμενη διάταξη διαιωνίζει το λανθασμένο τρόπο υπολογισμού του Ειδικού Τέλους του σημείου (γ). Το Ειδικό Τέλος Α.Π.Ε. όπως υπολογίζεται σήμερα οδηγεί σε υπερβολική και τεχνητή υπερτίμησή του. Ο καταναλωτής πληρώνει λεφτά τα οποία δεν διατίθενται υπέρ των Α.Π.Ε. αλλά χάνονται στον καιάδα των τραγικών στρεβλώσεων της αγοράς. Αν όλα τα λεφτά που πλήρωσε ο καταναλωτής τα τελευταία χρόνια ως Ειδικό Τέλος Α.Π.Ε. διοχετεύονταν αποκλειστικά και μόνο υπέρ των Α.Π.Ε., ο ΔΕΣΜΗΕ δεν θα είχε έλλειμμα. Αυτός ο στρεβλός τρόπος υπολογισμού πρέπει να διορθωθεί έστω και μερικώς.

  Σε μια πρώτη απλή προσέγγιση, χωρίς να τίθενται καθόλου ζητήματα για το πώς μειώνεται η ΟΤΣ από τις Α.Π.Ε. ή για το αν η ΟΤΣ υπολογίζεται τίμια και διαφανώς ή άλλα θέματα εφεδρείας, διαθεσιμότητας ισχύος, λειτουργίας της αγοράς διμερών συμβάσεων ΔΙ κλπ., το γεγονός είναι ότι σήμερα για κάθε MWh Α.Π.Ε. που παράγεται στο Σύστημα, οι Προμηθευτές πληρώνουν στον Ειδικό Λογαριασμό μόνο την ΟΤΣ σύμφωνα με το σημείο α της παρ. 2. Αντίθετα, αν αυτή η MWh δεν παραγόταν από Α.Π.Ε. αλλά από το συμβατικό σύστημα ηλεκτροπαραγωγής οι Προμηθευτές θα επιβαρύνονταν ένα σημαντικά αυξημένο κόστος, μεγαλύτερο από την ΟΤΣ. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι σύμφωνα με την Γνωμοδότηση 353/2010 της Ρ.Α.Ε. το μέσο κόστος παραγωγής-αγοράς-εμπορίας της ΔΕΗ στο Διασυνδεδεμένο είναι 66,4 €/ΜWh. Φυσικά οι διάφοροι προμηθευτές (περιλαμβανομένης της ΔΕΗ) αντιμετωπίζουν και αρκετά άλλα κόστη τα οποία δεν έχουν ενσωματωθεί στον παραπάνω υπολογισμό.

  Με βάση τα ανωτέρω ζητούμε να υπάρξει τουλάχιστον μια μικρή και μερική διόρθωση του στρεβλού τρόπου υπολογισμού του Ειδικού Τέλους και προτείνουμε την εξής διατύπωση του σημείου α:

  (α) Τα ποσά που καταβάλλουν οι παραγωγοί και οι προμηθευτές για την ηλεκτρική ενέργεια που απορροφάται στο Σύστημα η οποία παράγεται από τις μονάδες που εντάσσονται κατά προτεραιότητα στο σύστημα μεταφοράς και στο δίκτυο διανομής της ηπειρωτικής χώρας και των συνδεδεμένων με αυτά νησιών κατά τα οριζόμενα στον ν.3468/2006 όπως ισχύει. Για τον υπολογισμό των ποσών αυτών ως τιμή kWh λαμβάνεται υπόψη το μέσο κόστος των Προμηθευτών για την άσκηση της δραστηριότητας της Προμήθειας το οποίο τελεί υπό την έγκριση της ΡΑΕ. (Η ακριβής διατύπωση και ορολογία, αν θεωρηθεί ότι δεν είναι επαρκώς περιγραφική, μπορεί να αναζητηθεί σε συνεργασία με τα αρμοδιότερα νομικά τμήματα της ΡΑΕ και του ΥΠΕΚΑ, ώστε να απεικονίζεται αποτελεσματικότερα το ζητούμενο που κινείται στο πνεύμα της 353/2010 γνωμοδότησης της ΡΑΕ.)

  Δεν χρειάζεται να επιχειρηματολογήσουμε ότι με την προτεινόμενη αλλαγή θα ανακουφιστεί έστω και ελάχιστα ο καταναλωτής που θα σταματήσει να διπλοπληρώνει ένα μέρος του Ειδικού Τέλους.
  Τέλος, ζητούμε να υπάρξει διάκριση των τεχνολογιών Α.Π.Ε. και ΣΥΘΗΑ και διαχείριση των σχετικών πληρωμών σε διαφορετικούς ειδικούς λογαριασμούς ώστε να υπάρχει διαφανής και αξιόπιστη ενημέρωση του καταναλωτή.

 • 2 Ιουνίου 2011, 17:40 | ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

  155 (β)
  Είναι ΣΗΘΥΑ και όχι ΣΥΘΗΑ.