• Σχόλιο του χρήστη 'ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ' | 26 Ιουλίου 2011, 22:02

    Νομίζω ότι οι ελεκτές δόμησης πρέπει να διαχωρίζονται σε διάφορες ειδικότητες μηχανικού, ανάλογα με το αντικείμενο ελέγχου του κτιρίου και ανάλογα θα πρέπει να είναι η ειδικότητα του μηχανικού που από τον νόμο έχει το επαγγελματικό δικαίωμα για μελέτη και επίβλεψη αντίστοιχα. Για παράδειγμα η επίβλεψη του κελύφους του κτιρίου (οικοδομικά, φέρων οργανισμός, κουφώματα, μονώσεις, επιστρώσεις, κλπ) θα πρέπει να γίνεται από Αρχιτέκτονα, Πολιτικό Μηχανικό, Τοπογράφο Μηχανικό. Η επίβλεψη των Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων του κτιρίου, αντίστοιχα από ελεκτή δόμησης ειδικότητας Μηχανολόγου Μηχανικού, ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού κλπ Μ.Χ