• Σχόλιο του χρήστη 'Σαββας Τσουτσανης' | 28 Ιουλίου 2011, 20:12

    Πρέπει από τώρα (διά τού Νόμου)νά διευκρινισθεί¨ α)ποιός ελέγχει τί. β)ποιός ελέγχει ποιούς. γ)ποιός ελέγχει πού. Σέ αντίθετη περίπτωση πού αυτό αφεθεί αίολο στόν χειρισμό εγκυκλίων, θά αποτελεί οιωνεί λόγω προστριβών μεταξύ ειδικοτήτων,βαθμίδων εκπαί δευσης,αθέμιτου ανταγωνισμού καί ασυμβίβαστου καίεν τέλει παιδίο μικροπολιτικών καπελωμάτων-κατά τά ειωθότα. Άρα στό συγκεκριμένο κεφάλαιο τό"ποιός-τί-ποιούς-πού"χρείζει μεγαλύ τερης προσοχής.