• Άρθρο 9 - Ειδικές διατάξεις Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία προτείνει η παράγρ. 6 να διαμορφωθεί ως εξής: 6. Ο τρόπος σύνταξης και παρουσίασης των μελετών γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ορίζονται οι προδιαγραφές που αφορούν στη σύνταξη και παρουσίαση της μελέτης προσβασιμότητας της παραγρ 2 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου.