• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ-ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ' | 2 Αυγούστου 2011, 13:03

    ΚΑΛΥΨΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΚΕΝΟΥ ΕΠΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΛΛΑ ΕΝΤΟΣ ΖΩΝΗΣ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:Επί ακινήτων που βρίσκονται εκτός σχεδίου, αλλά εντός ζώνης, έχει επιτραπεί με άδεια της Πολεοδομικής Αρχής η ανέγερση δύο ή και περισσότερων αυτοτελών και ανεξάρτητων,μικρού όγκου, κατοικιών. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, επί των κατοικιών αυτών δεν επιτρέπεται η σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας, καθώς το κτίριο δεν είναι ενιαίο.Επιπρόσθετα, απαγορεύεται ρητά και η σύσταση κάθετης ιδιοκτησίας (ΝΔ 1024/71 άρθρο 1 και Ν.2052/1992 άρθρο 6, παράγραφος 2, εδάφια α και β), με αποτέλεσμα οι κατοικίες αυτές να τελούν αναγκαστικά σε καθεστώς συνιδιοκτησίας. Το νομοθετικό αυτό αδιέξοδο έχει δημιουργήσει σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα επί των νομίμως υφισταμένων κατοικιών, κυρίως στην νησιωτική Ελλάδα,όπου χάριν προστασίας του οικοσυστήματος επιβάλλεται η ανέγερση μικρού όγκου κατοικιών π.χ: (1) Ενας πατέρας που έχει νόμιμα κτίσει δύο κατοικίες, σε οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο, εκτός σχεδίου αλλά εντός ζώνης, δεν μπορεί να τις χωρίσει και να μεταβιβάσει σε καθένα από τα παιδιά του από μία. (2)Περισσότεροι συνιδιοκτήτες ή κληρονόμοι τελούν σε καθεστώς αναγκαστικής συγκυριότητας, αφού δεν μπορούν να διανείμουν τις κατοικίες αυτές.(3)Μεταξύ συνιδιοκτητών γεννώνται έριδες αναφορικά με τα θέματα που προκύπτουν από την αναγκαστική συγκυριότητα (φορολογικά, επισκευαστικά, μισθωτικά, ιδιόχρησης κ.λ.π),(4)σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης βρίσκεται σε ανάγκη αδυνατεί να πωλήσει μία από τις κατοικίες αυτές κ.ά. Τέλος, αξιοσημείωτο είναι ότι το παραπάνω νομοθετικό αδιέξοδο στερεί το κράτος πόρων από φόρους μεταβιβάσεων (γονικών παροχών, δωρεών,διανομών, πωλήσεων κ.λ.π). Για τους λόγους αυτούς ενδείκνυται η κάλυψη του εν λόγω νομοθετικού κενού και η αποκατάσταση της αδικίας που αυτό έχει δημιουργήσει, έτσι ώστε να επιτραπεί η σύσταση κάθετης ιδιοκτησίας επί νομίμως υφισταμένων ανεξαρτήτων κατοικιών,επί οικοπέδων που βρίσκονται εκτός σχεδίου αλλά εντός ζώνης. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ: Στο ΝΔ 1024/1971, άρθρο 1, όπως τροποποιήθηκε με τον 2052/1992, άρθρο 6, παράγραφος 2, εδάφια α και β, προστίθεται: "Η κάθετη συνιδιοκτησία εφαρμόζεται επί οικοδομημάτων που ανεγέρθηκαν με νόμιμη άδεια που εκδόθηκε μέχρι 31.05.2011 σε οικόπεδα εκτός σχεδίου αλλά εντός ζώνης, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της αδείας από την ύπαρξη ή ολοκλήρωση της διαδικασίας διατήρησης κατά τον Ν.3843/2010 των υπερβάσεων δόμησης ή αλλαγών χρήσης."