• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΔ' | 25 Απριλίου 2014, 14:34

    Στην παράγραφο 2, θα μπορούσε να προστεθεί η αναδιατύπωση "τουλάχιστον δέκα (10) μέτρων," ώστε να αντιμετωπιστούν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που συνάδουν με την φύση του έργου ή προάγουν τον χαρακτήρα και τη λειτουργία του. Για παράδειγμα, η περίπτωση κατασκευής λιμενικού έργου διαπεριφερειακής εμβέλειας θεωρείται ότι εξυπηρετείται από ζώνη παραλίας 10μ. (ουσιαστικά ΚΧ πλάτους 10μ.);