Διαβουλεύσεις Προδιαγραφών - ΓΓΠΣ
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων - Διαβουλεύσεις Προδιαγραφών

Καλώς ήλθατε στον χώρο τεχνικών διαβουλεύσεων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Γραφτείτε για να μπορείτε να λαμβάνετε πρώτοι ενημέρωση για τα τεχνικά κείμενα για συστήματα και προδιαγραφές που βγαίνουν προς διαβούλευση από την Γενική Γραμματεία. Πιστεύουμε πως με τον τρόπο αυτό εμπεδώνουμε ένα νέο τρόπο συνεργασίας με όσους εμπλέκονται ή επηρεάζονται από τα συστήματα της Γενικής Γραμματείας. [...]

Περισσότερα »
28 Φεβρουαρίου 2011, 23:595 Σχολιάσιμα Άρθρα313 ΣχόλιαΠαρακολούθηση μέσω RSS
Καταπολέμηση Φοροδιαφυγής
Δημόσια Διαβούλευση για το Προσχέδιο Νόμου «Καταπολέμηση της Φοροδιαφυγής, Αναδιάρθρωση των Φορoλογικών Υπηρεσιών και άλλες Διατάξεις Αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών»

Το Υπουργείο Οικονομικών θέτει σε δημόσια διαβούλευση το προσχέδιο νόμου «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, αναδιάρθρωση των φορολογικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών», στο πλαίσιο του διάλογου με τους πολίτες, για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης.Το προσχέδιο νόμου εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του Υπουργείου Οικονομικών για τη δημιουργία ενός δίκαιου και αποτελεσματικού φορολογικού συστήματος. Το 2011 είναι το έτος της πλήρους υλοποίησης του νέου θεσμικού πλαισίου, που θεσπίστηκε το 2010 με το οποίο άλλαξε ριζικά το σύστημα φορολόγησης των εισοδημάτων και των περιουσιών και πολλαπλασιάζονται οι διευκολύνσεις και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές στην υπηρεσία των φορολογούμενων. Μέσα σε αυτό το έτος, το Υπουργείο Οικονομικών προχωράει στο επόμενο μεγάλο βήμα της αλλαγής του φορολογικού μας συστήματος με την αναδιοργάνωση του φορολογικού, ελεγκτικού και εισπρακτικού μηχανισμού, ταυτόχρονα με την εφαρμογή ένα νέο αυστηρότερου πλαισίου για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου αποσκοπεί στη θωράκιση του συστήματος με όσα νομικά εργαλεία απαιτούνται για την αποτελεσματική διενέργεια και έκβ [...]

Περισσότερα »
1 Φεβρουαρίου 2011, 23:5937 Σχολιάσιμα Άρθρα650 ΣχόλιαΠαρακολούθηση μέσω RSS
Ενσωμάτωση οδηγίας 2014_17_ΕΕ και τροποποίηση των οδηγιών 2008_48_ΕΚ και 2013_36_EE
Ενσωμάτωση οδηγίας 2014_17_ΕΕ και τροποποίηση των οδηγιών 2008_48_ΕΚ και 2013_36_EE

Ενσωμάτωση   στην   ελληνική   νομοθεσία   της   Οδηγίας   2014/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού   Κοινοβουλίου   και   του   Συμβουλίου   της 4ης Φεβρουαρίου 2014 «σχετικά με   τις συμβάσεις   πίστωσης   για   καταναλωτές   για   ακίνητα   που προορίζονται   για   κατοικία   και την τροποποίηση των οδηγιών 2008/48/ΕΕ και 2013/36/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010»Το Υπουργείο Οικονομικών (Γενική Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής, Δ/νση Χρηματοοικονομικής Πολιτικής), ενόψει της ενσωμάτωσης της ανωτέρω Οδηγίας στην ελληνική νομοθεσία, καλεί τους άμεσα ενδιαφερόμενους φορείς (Υπουργεία, άλλες δημόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ, εταιρείες του χρηματοπιστωτικού τομέα, φυσικά πρόσωπα κλπ) να συμμετάσχουν καταθέτοντας προτάσεις, διατυπώνοντας απόψεις και παρατηρήσεις επί του υποβληθέντος σχεδίου Νόμου. Η ευρύτατη συμμετοχή όλων των ανωτέρω θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, προκειμένου το Υπουργείο Οικονομικών να εξετάσει τις προτάσεις και όπου κριθεί αναγκαίο να προβεί στις απαραίτητες τροποποιήσεις του σχεδίου νόμου, πριν αυτό προωθηθεί προς ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων. Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την 24η Μαΐου 2016 και ώρα 14:00. [...]

Περισσότερα »
24 Μάϊος 2016, 14:0042 Άρθρα1 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία Οδηγιών 2013/50/ΕΕ και 2014/51/ΕΕ
Δημόσια διαβούλευση επί σχεδίου νόμου που αφορά ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία:α) της Οδηγίας 2013/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013 και β) του άρθρου 1 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014

Το Υπουργείο Οικονομικών (Γενική Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής, Δ/νση Χρηματοοικονομικής Πολιτικής), ενόψει της ενσωμάτωσης των ανωτέρω Οδηγιών στην Ελληνική νομοθεσία, καλεί τους άμεσα ενδιαφερόμενους φορείς (Υπουργεία, άλλες δημόσιες υπηρεσίες, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, εταιρείες του χρηματοπιστωτικού τομέα, ενώσεις εταιρειών, φυσικά πρόσωπα κλπ.) να διατυπώσουν τις απόψεις και προτάσεις τους επί του υποβληθέντος σχεδίου Νόμου. Σημειώνεται ότι η Οδηγία 2013/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013 τροποποιεί: α) την Οδηγία 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, η οποία έχει ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη με το ν. 3556/2007/Α’ 91. Πρόκειται για το άρθρο 1 της Οδηγίας 2013/50/ΕΕ. β) την Οδηγία 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση, η οποία έχει ενσωματωθεί με το ν. 3401/2005/Α’ 257. Πρόκειται για το άρθ [...]

Περισσότερα »
20 Μάϊος 2015, 23:593 Άρθρα1 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Ενσωμάτωση Οδηγίας 2011_61_ΕΕ
Σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/61/ΕΕ

Ενόψει της ενσωμάτωσης στην Ελληνική έννομη τάξη  α)της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (ΔΟΕΕ) και για την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/41/ΕΚ και 2009/65/ΕΚ και των Κανονισμών (ΕΚ) 1060/2009 και (ΕΕ) 1095/2010 και β) της Οδηγίας 2013/14/ΕΕ για την τροποποίηση της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ και της 2009/65/ΕΚ που αφορούν τις προϋποθέσεις λειτουργίας των εταιριών που διαχειρίζονται οργανισμούς εναλλακτικών επενδύσεων ή και προωθούν εμπορικά προϊόντα οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων με διαβατήριο, καλούνται οι άμεσα ενδιαφερόμενους φορείς (Υπουργεία, άλλες δημόσιες υπηρεσίες, εταιρείες του χρηματοπιστωτικού τομέα, ενώσεις εταιρειών, φυσικά πρόσωπα κλπ.) να διατυπώσουν τις απόψεις και προτάσεις τους επί του υποβληθέντος σχεδίου Νόμου έως τις 19.8.2013 και ώρα 08.00 πμ.  Η ευρύτατη συμμετοχή όλων των ανωτέρω θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, προκειμένου το Υπουργείο Οικονομικών να εξετάσει τις προτάσεις και όπου κριθεί αναγκαίο να προβεί στις απαραίτητες τροποποιήσεις του σχεδίου Νόμου, πριν αυτό προωθηθεί στη Βουλή των Ελλήνων προς ψήφιση.  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ [...]

Περισσότερα »
19 Αυγούστου 2013, 08:0054 Άρθρα0 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Καθορισμός προδιαγραφών και απαιτήσεων για την έγκριση πλωτών μέσων μεταφοράς καυσίμων ναυτιλίας ως πλωτών εφοδιαστικών μέσων
Καθορισμός προδιαγραφών και απαιτήσεων για την έγκριση πλωτών μέσων μεταφοράς καυσίμων ναυτιλίας ως πλωτών εφοδιαστικών μέσων

O Υπουργός Τρύφων Αλεξιάδης, θέτει από σήμερα 18.4.2016 και ώρα 13:00 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, την Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Καθορισμός προδιαγραφών και απαιτήσεων για την έγκριση πλωτών μέσων μεταφοράς καυσίμων ναυτιλίας ως πλωτών εφοδιαστικών μέσων» και καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθεί η ανωτέρω Κοινή Υπουργική Απόφαση. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 25.4.2016 και ώρα 14:00.Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Τρύφων Ζ. Αλεξιάδης [...]

Περισσότερα »
25 Απριλίου 2016, 13:5914 Άρθρα13 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014_91_ΕΕ για την τροποποίηση της Οδηγίας 2009_65_ΕΚ
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ για την τροποποίηση της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ που αφορά τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους ΟΣΕΚΑ για τις λειτουργίες θεματοφύλακα, τις πολιτικές αποδοχών και τις κυρώσεις

Το Υπουργείο Οικονομικών (Γενική Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής, Δ/νση Χρηματοοικονομικής Πολιτικής), ενόψει της ενσωμάτωσης της ανωτέρω Οδηγίας στην ελληνική νομοθεσία, καλεί τους άμεσα ενδιαφερόμενους φορείς (Υπουργεία, άλλες δημόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., εταιρείες του χρηματοπιστωτικού τομέα, ενώσεις εταιρειών, φυσικά πρόσωπα κλπ.) να συμμετάσχουν καταθέτοντας προτάσεις, διατυπώνοντας απόψεις και παρατηρήσεις επί του υποβληθέντος σχεδίου Νόμου.Σημειώνεται ότι η Οδηγία 2014/91/ΕΕ (OJ L257/28.08.2014, σελ. 186-213) τροποποιεί την Οδηγία 2009/65/ΕΚ (OJ L302/17.11.2009, σελ. 32-96) της 13ης Ιουλίου 2009 «για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ)», η οποία έχει ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη με το ν. 4099/2012 (Α΄ 250).Η ευρύτατη συμμετοχή όλων των ανωτέρω θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, προκειμένου το Υπουργείο Οικονομικών να εξετάσει τις προτάσεις και όπου κριθεί αναγκαίο να προβεί στις απαραίτητες τροποποιήσεις του σχεδίου νόμου, πριν αυτό προωθηθεί προς ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων. Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την 15η Απριλίου 2016 και ώρα 14:00.Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ [...]

Περισσότερα »
15 Απριλίου 2016, 14:0018 Άρθρα0 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων
«Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ενσωμάτωση οδηγίας 2014/49/ΕΕ) και άλλες διατάξεις»

Το Υπουργείο Οικονομικών (Γενική Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής, Δ/νση Χρηματοοικονομικής Πολιτικής), ενόψει της ενσωμάτωσης της ανωτέρω Οδηγίας στην Ελληνική νομοθεσία, καλεί τους άμεσα ενδιαφερόμενους φορείς (Υπουργεία, άλλες δημόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., εταιρείες του χρηματοπιστωτικού τομέα, ενώσεις εταιρειών, φυσικά πρόσωπα κλπ.) να συμμετάσχουν καταθέτοντας προτάσεις, διατυπώνοντας απόψεις και παρατηρήσεις επί του υποβληθέντος σχεδίου Νόμου.Σημειώνεται ότι η Οδηγία 2014/49/ΕΕ (EE L 173/12.6.2014) καταργεί την Οδηγία 94/19/ΕΚ (EE L 135/31.05.1994) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 1994, περί των συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων, η οποία έχει ενσωματωθεί στην εθνική έννομη τάξη με το ν. 3746/2009 (ΦΕΚ Α΄ 27).Η ευρύτατη συμμετοχή όλων των ανωτέρω θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, προκειμένου το Υπουργείο Οικονομικών να εξετάσει τις προτάσεις και όπου κριθεί αναγκαίο να προβεί στις απαραίτητες τροποποιήσεις του σχεδίου νόμου, πριν αυτό προωθηθεί προς ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων.Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα, 01 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 14:00. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΕυκλείδης Τσακαλώτος [...]

Περισσότερα »
1 Φεβρουαρίου 2016, 14:0055 Άρθρα10 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Ρύθμιση Συνταξιοδοτικών Θεμάτων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις
Ρύθμιση Συνταξιοδοτικών Θεμάτων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Γεώργιος Χουλιαράκης θέτει από σήμερα, 28.12.2015 και ώρα 18.00 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Ρύθμιση Συνταξιοδοτικών Θεμάτων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις» και καλεί τους κοινωνικούς εταίρους, τους φορείς και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει σε αυτή καταθέτοντας σχόλια και προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 29η.12.2015 και ώρα 23.59.Σημειώνεται ότι οι διατάξεις του Μέρους Α΄ του εν λόγω νομοσχεδίου έχουν ήδη τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, στον δικτυακό δε τόπο ανάρτησης http://www.opengov.gr/minfin/?p=6075 μπορεί κανείς να αναζητήσει τόσο τα επιμέρους σχόλια όσο και τη σχετικώς συνταχθείσα έκθεση διαβούλευσης.Ο Αναπληρωτής Υπουργός ΟικονομικώνΓεώργιος Χουλιαράκης [...]

Περισσότερα »
29 Δεκεμβρίου 2015, 23:5912 Άρθρα4 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Το Υπ. Οικονομικών καλεί τους πολίτες και κάθε ενδιαφερόμενο κοινωνικό εταίρο να συμμετάσχει από σήμερα 10 Οκτωβρίου 2015 στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων». Λόγω του ότι πρόκειται για επείγουσες ρυθμίσεις, η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 9 το πρωί της Δευτέρας 12 Οκτωβρίου.Οι Αναπληρωτές Υπουργοί ΟικονομικώνΤρύφων ΑλεξιάδηςΓεώργιος Χουλιαράκης [...]

Περισσότερα »
12 Οκτωβρίου 2015, 09:0019 Άρθρα376 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ, ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΑΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ, ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ, ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ, ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ Δ.Ε.Κ.Ο. ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ

O Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης, Σπύρος Ν. Σαγιάς, θέτει από σήμερα και ώρα 21:40 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ, ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΑΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ, ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ, ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ, ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ Δ.Ε.Κ.Ο. ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ» και καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη, 12 Αυγούστου, και ώρα 18:00.Ο Γενικός Γραμματέας της ΚυβέρνησηςΣπύρος Ν. Σαγιάς [...]

Περισσότερα »
12 Αυγούστου 2015, 18:003 Άρθρα13 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφαλίσης
Δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο νόμου "Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία α) των διατάξεων της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ, β) των διατάξεων των άρθρων 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ σχετικά με την τροποποίηση των οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, γ) των διατάξεων του άρθρου 4 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ και δ) κωδικοποίηση διατάξεων ιδιωτικής ασφάλισης και κατάργηση ν.δ.400/1970.

Το Υπουργείο Οικονομικών (Γενική Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής, Δ/νση Χρηματοοικονομικής Πολιτικής), ενόψει της ενσωμάτωσης στην Ελληνική νομοθεσία α) των ανωτέρω Οδηγιών που αφορούν την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων, της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών και τη συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων καθώς και β) της κωδικοποίησης διατάξεων ιδιωτικής ασφάλισης και κατάργησης ν.δ.400/1970, καλεί τους άμεσα ενδιαφερόμενους φορείς (Υπουργεία, άλλες δημόσιες υπηρεσίες, εταιρείες του χρηματοοικονομικού, ενώσεις εταιρειών, φυσικά πρόσωπα κλπ.) να διατυπώσουν τις απόψεις και προτάσεις τους επί του υποβληθέντος σχεδίου Νόμου.Η ευρύτατη συμμετοχή όλων των ανωτέρω θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, προκειμένου το Υπουργείο Οικονομικών να εξετάσει τις προτάσεις και όπου κριθεί αναγκαίο να προβεί στις απαραίτητες τροποποιήσεις του σχεδίου Νόμου, πριν αυτό προωθηθεί στη Βουλή των Ελλήνων προς ψήφιση.Καταληκτική ημερομηνία : 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 και ώρα 23:59. Ο Υπουργός Οικονομικών Γιάνης Βα [...]

Περισσότερα »
30 Ιουνίου 2015, 23:59279 Άρθρα12 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Σχέδιο Νόμου "Δαπάνες Μετακινούμενων εντός & εκτός επικράτειας"
Σχέδιο Νόμου "Δαπάνες Μετακινούμενων εντός & εκτός επικράτειας"

Το Υπουργείο Οικονομικών θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας». Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μάρδας καλεί όλους τους πολίτες και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχουν από σήμερα στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, προκειμένου να καταθέσουν τις προτάσεις τους μέχρι και την Τρίτη 2 Ιουνίου 2015 και ώρα 12:00, ώστε να συμβάλουν στη βελτίωση των διατάξεων του νομοσχεδίου.Ο Αναπληρωτής Υπουργός ΟικονομικώνΔημήτριος Μάρδας [...]

Περισσότερα »
2 Ιουνίου 2015, 12:0026 Άρθρα454 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Πρόγραμμα Εθελοντικής Αποκάλυψης Κεφαλαίων και Επενδύσεων και Φορολογικής Συμμόρφωσης
Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου "Πρόγραμμα Εθελοντικής Αποκάλυψης Κεφαλαίων και Επενδύσεων και Φορολογικής Συμμόρφωσης"

Την 28 Απριλίου του 2015, στην συνάντηση μου στο Υπουργείο Οικονομικών με τον Ελβετό υπουργό Dr. Jacques de Watterville και τον Υπουργό Επικρατείας κ. Παναγιώτη Νικολούδη, αποφασίσαμε τη συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Ελβετίας, η οποία θα κορυφωθεί με κοινό πολιτικό ανακοινωθέν των δύο υπουργών οικονομικών.Το κοινό ανακοινωθέν θα αφορά την συμφωνία των δύο χωρών ότι:(Α) Το ελληνικό Υπουργείο Οικονομικών θα καταθέσει σχέδιο νόμου, ή σχετική τροπολογία σε φορολογικό νομοσχέδιο, που θα προβλέπει Συμφωνία Εθελοντικής Αποκάλυψης (Voluntary Disclosure Agreement) στο πλαίσιο της οποίας οι έλληνες πολίτες που έχουν καταθέσεις στο εξωτερικό θα μπορούν να τις νομιμοποιήσουν (χωρίς την υποχρέωση να τις επαναπατρίσουν) χρησιμοποιώντας διαδικτυακή εφαρμογή στην οποία θα δηλώνουν τις καταθέσεις αυτές, θα καταβάλουν φόρο με έναν συγκεκριμένο συντελεστή και θα λαμβάνουν ένα «κωδικό τακτοποίησης» για το ποσό το οποίο δήλωσαν. Για το ποσό αυτό το ελληνικό κράτος θα τους εξασφαλίζει την μη δίωξη για φοροδιαφυγή αλλά όχι για άλλα ποινικά αδικήματα.(Β) Η Ελβετική κυβέρνηση δεσμεύεται ότι θα μεριμνήσει ώστε οι ελβετικές τράπεζες να αποστείλουν επιστολή στους έλληνες πολίτες (οι οποίοι διατηρούν λογαριασμ [...]

Περισσότερα »
5 Ιουνίου 2015, 14:001 Άρθρα150 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
διαδικασίες για την εφαρμογή του άρθρου 21 του Ν. 4321/2015 (Α’32).
Δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο Υπουργικής Απόφασης, με το οποίο ρυθμίζονται οι διαδικασίες για την εφαρμογή του άρθρου 21 του Ν. 4321/2015 (Α’32).

To Υπουργείο Οικονομικών  θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο Υπουργικής Απόφασης, με  το οποίο ρυθμίζονται οι διαδικασίες για την εφαρμογή του άρθρου 21 του Ν. 4321/2015 (Α’32). Η Αναπληρώτρια Υπουργός Οικονομικών Όλγα – Νάντια-Βαλαβάνη ​καλεί όλους τους πολίτες και κάθε κοινωνικό εταίρο να συμμετέχουν  από σήμερα  στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, προκειμένου  να καταθέσουν τις προτάσεις τους  μέχρι  και την  7η  Μάϊου 2015 και ώρα 14.00, ώστε να συμβάλλουν  στη βελτίωση των διατάξεων της προτεινόμενης Υπουργικής απόφασης. [...]

Περισσότερα »
7 Μάϊος 2015, 14:005 Άρθρα77 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Το Υπουργείο Οικονομικών θέτει σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το παρόν σχέδιο νόμου, με το οποίο επιχειρεί να επιλύσει επείγοντα ζητήματα της ελληνικής οικονομίας που αφορούν σε ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση, καθώς και σε ρυθμίσεις ασφαλιστικών θεμάτων.Η Αναπληρώτρια Υπουργός Οικονομικών Νάντια-Όλγα Βαλαβάνη ​και ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Δημήτρης Στρατούλης, ​καλ​ούν​ όλους τους πολίτες και κάθε κοινωνικό εταίρο να συμμετάσχουν ​από σήμερα ​στη διαβούλευση και να καταθέσουν τις προτάσεις τους μέχρι και την Δευτέρα 16 Μαρτίου στις 14:00​,​ προκειμένου​ να ​συμβάλλ​ουν​ στη​ βελτίωση των διατάξεων του προτεινόμενου νομοσχεδίου. [...]

Περισσότερα »
16 Μαρτίου 2015, 14:0033 Άρθρα881 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Λογιστικά πρότυπα
Δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και συναφείς ρυθμίσεις».

Τίθεται σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και συναφείς ρυθμίσεις». Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου– Καταπολεμάται η λογιστική πολυνομία. Για πρώτη φορά το σύνολο των λογιστικών κανόνων συγκεντρώνεται σε ένα νομοθέτημα διαρθρωμένο με βάση τις βέλτιστες πρακτικές για όλες τις επιχειρήσεις και τους λογιστές. Η κωδικοποίηση που επιτυγχάνεται είναι ένα σημαντικό μεταρρυθμιστικό βήμα, αυξάνει την ασφάλεια δικαίου και μειώνει το διοικητικό βάρος.– Οι οικονομικές καταστάσεις των ελληνικών επιχειρήσεων με το νέο πλαίσιο γίνονται ευχερώς κατανοητές από τους διεθνείς επενδυτές λόγω της ευθυγράμμισης που επιτυγχάνεται με τις διεθνείς λογιστικές πρακτικές.– Ολοκληρώνεται η κατάργηση κοστοβόρων και γραφειοκρατικών διαδικασιών του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων που είχε ξεκινήσει με τη θέσπιση του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών.– Εισάγονται κανόνες τήρησης λογιστικών βιβλίων, ευθυγραμμισμένοι με τις σύγχρονες επιχειρηματικές πρακτικές. Οι κανόνες αυτοί συνεπάγονται μειωμένο κόστος λειτουργίας ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζουν τη δυνατότητα διενέργειας ουσιαστικών φορολογικών ή άλλων ελέγχων.– Διευκολύνεται η ηλεκτρονική τιμολόγηση [...]

Περισσότερα »
30 Οκτωβρίου 2014, 14:0040 Άρθρα85 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Τέλη εγγραφής πράξεων από τα υποθηκοφυλακεία.
Δημόσια διαβούλευση στο προσχέδιο νόμου «Tέλη εγγραφής πράξεων και χορήγησης πιστοποιητικών και αντιγράφων από τα υποθηκοφυλακεία και τρόπος καταβολής τους. Αποδόσεις σε ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. και ΕΚΧΑ Α.Ε., αμοιβή αμίσθων υποθηκοφυλάκων και τρόπος καταβολής της.»

Με το παρόν σχέδιο νόμου επιδιώκεται να εξαλειφθούν οι παθογένειες του συστήματος είσπραξης των τελών από τα κατά τόπους αρμόδια υποθηκοφυλακεία της χώρας, που έχουν διαπιστωθεί από μακρού χρόνου και η αλλαγή του τρόπου είσπραξης των τελών στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού των διαδικασιών. Τα βασικά στοιχεία της υπό κρίση ρύθμισης συνοψίζονται στα εξής:α) Επαναθεσμοθετείται το τέλος που καταβάλλεται από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την εγγραφή πράξεων στα βιβλία που τηρούνται στα Υποθηκοφυλακεία.β) Το τέλος οφείλεται και αποδίδεται αποκλειστικά στο Δημόσιο και καταβάλλεται άμεσα μέσω των πιστωτικών ιδρυμάτων και με την εφαρμογή σύγχρονων ηλεκτρονικών τρόπων καταβολής. Ομοίως ηλεκτρονικά καταχωρείται και η σχετική αίτηση προς την οποία η καταβολή του τέλους αντιστοιχίζεται.γ) Θεσμοθετείται η υποχρέωση του Δημοσίου να καταβάλει στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. και την ΕΚΧΑ Α.Ε., συγκεκριμένου ύψους ποσά, υπολογιζόμενα επί των τελών που εισπράχθηκαν για την εγγραφή πράξεων και την έκδοση πιστοποιητικών και αντιγράφων σε κάθε Υποθηκοφυλακείο.δ) Επαναθεσμοθετείται η αμοιβή των αμίσθων υποθηκοφυλάκων κατά τρόπο δημοσιονομικά ουδέτερο σε σχέση με τα ισχύοντα, την οποία όμως δεν καταβάλλει ο αιτών την εγγραφή ή [...]

Περισσότερα »
6 Οκτωβρίου 2014, 12:0011 Άρθρα222 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Οριοθέτηση αιγιαλού και παραλίας
Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Οριοθέτηση, διαχείριση και προστασία αιγιαλού και παραλίας»

Για την οριοθέτηση, διαχείριση και προστασία του αιγιαλού και της παραλίας ισχύει σήμερα ο ν. 2971/2001, ο οποίος ήταν εξ αρχής ιδιαίτερα γραφειοκρατικός και αναποτελεσματικός με αποτέλεσμα να έχει υποστεί ήδη πολλές τροποποιήσεις (κυρίως με τους νόμους 3057/02, 3105/03, 3153/03, 3207/03, 3270/04, 3468/06, 3851/10, 3978/11 και 3986/11).Η οικονομική σημασία της παράκτιας ζώνης είναι τεράστια και απαιτείται να απελευθερωθούν οι τεράστιες δυνατότητες οικονομικής ανάπτυξης που παρέχει: Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για κάθε οικονομική δραστηριότητα στον αιγιαλό απαιτείται η οριοθέτησή του, ενώ υφίστανται παράλληλα αναιτιολόγητα πολύπλοκες διαδικασίες αδειοδοτήσεων, από πλείστες υπηρεσίες και φορείς του δημοσίου (Υπουργεία Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Πολιτισμού, Ναυτιλίας, Εθνικής Άμυνας κ.λ.π.) οι οποίες καθυστερούν για χρόνια κάθε επένδυση που απαιτεί την κατασκευή έργου (προβλήτας λ.χ.) στον αιγιαλό ή ακόμα και την απλή παραχώρηση της χρήσης αιγιαλού για τουριστική αξιοποίηση.Επομένως, επιδίωξη του προτεινόμενου σχεδίου νόμου είναι, εκτός από την συνολική οριοθέτηση του αιγιαλού, που απλουστεύει από μόνη της τις διαδικασίες αξιοποίησης, η περαιτέρω απλούστευση των διαδικασιών διαχ [...]

Περισσότερα »
13 Μάϊος 2014, 12:0025 Άρθρα1113 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Κατεχόμενα
Δημόσια Διαβούλευση «Ρυθμίσεις κατεχόμενων ακινήτων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις»

Από συστάσεως του Ελληνικού Κράτους, η ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου αποτέλεσε αντικείμενο αυθαίρετων καταπατήσεων εκ μέρους ιδιωτών.Μεγάλος αριθμός δημοσίων και ανταλλαξίμων κτημάτων είναι καταπατημένα, τα μεν αγροτικά από αντίστοιχες εκμεταλλεύσεις, με ή χωρίς κατοικίες, στα δε αστικά έχουν ανεγερθεί κατοικίες ή πολυκατοικίες, εργοστάσια, αποθήκες, εργαστήρια ή κτίρια για οποιαδήποτε επαγγελματική χρήση, που ιδιοκατοικούνται ή ιδιοχρησιμοποιούνται ή εκμισθώνονται σε τρίτους.Για την αντιμετώπιση της πιο πάνω κατάστασης έχουν εκδοθεί κατά καιρούς νόμοι που επέτρεπαν την εξαγορά των κατεχομένων ακινήτων της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου από τους νομείς και κατόχους αυτών. Συγκεκριμένα με τους ν. 263/1968 ν.357/1976, ν.719/1977, ν.2166/1993 και ν.2386/1996 εξαγοράστηκαν αρκετά δημόσια κτήματα, έναντι τιμήματος, με ανάλογη ενίσχυση των κρατικών εσόδων και αντίστοιχα αποδέσμευση των διοικητικών του υπηρεσιών και των δικαστηρίων. Πλην όμως, λόγω των αυστηρών προϋποθέσεων και, κυρίω,ς των κοινωνικών και εισοδηματικών κριτηρίων που έθεταν οι παραπάνω νόμοι ως προϋποθέσεις για την εξαγορά, το πρόβλημα των καταπατημένων ακινήτων του Δημοσίου δεν λύθηκε και ο επιδιωκόμενος σκοπός επιτε [...]

Περισσότερα »
13 Μάϊος 2014, 12:0013 Άρθρα105 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Επίλυση Ιδιοκτησιακων διαφορών
Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου "Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών μεταξύ Δημοσίου και ιδιωτών»

Με το παρόν σχέδιο νόμου επιδιώκεται ο τερματισμός πληθώρας ιδιοκτησιακών αντιδικιών µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και ιδιωτών, οι οποίες ταλανίζουν επί δεκαετίες τα Δικαστήρια και το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους. Τα βασικά στοιχεία της υπό κρίση ρύθμισης συνοψίζονται στα εξής:• Προτείνεται η συμβιβαστική επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών μεταξύ ιδιωτών και Ελληνικού Δημοσίου. Απαραίτητη προϋπόθεση να υφίσταται εκκρεμοδικία, χωρίς να έχει εκδοθεί πρωτόδικη απόφαση.• Η δικαστική διαφορά τερματίζεται είτε με την αυτούσια διανομή του επίδικου ακινήτου μεταξύ των διαδίκων, είτε με την καταβολή σε χρήμα της εμπορικής αξίας του 50% του ακινήτου από τον ιδιώτη στο Δημόσιο• Καταλαμβάνονται διεκδικούμενες εκτάσεις για τις οποίες ο ιδιώτης έχει συνεχόμενους τίτλους που ανάγονται πριν το 1926 και έχουν εμβαδόν τουλάχιστον 50 στρέμματα, για ακίνητα εκτός σχεδίου πόλης και 20 στρέμματα, για ακίνητα εντός σχεδίου πόλης.Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις κινούνται στο πρότυπο αντίστοιχων ευρωπαϊκών πρακτικών (π.χ. Γερμανία, Ρουμανία) και αναμένεται να συμβάλουν :• Στην άμεση επίλυση μακροχρόνιων δικαστικών διαφορών μεταξύ ιδιωτών και δημοσίου για εκτάσεις με αναπτυξιακή προοπτική.• Στη δημιουργία ασφάλειας [...]

Περισσότερα »
13 Μάϊος 2014, 12:004 Άρθρα29 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
ΣΝ Ενσωμάτωση οδηγίας 2013/36/ΕΕ
Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της Οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ.

Το Υπουργείο Οικονομικών (Γενική Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής, Δ/νση Πιστωτικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων), ενόψει της ενσωμάτωσης της ανωτέρω Οδηγίας στην Ελληνική νομοθεσία σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, καλεί τους άμεσα ενδιαφερόμενους φορείς (Υπουργεία, άλλες δημόσιες υπηρεσίες, εταιρείες του χρηματοπιστωτικού τομέα, ενώσεις εταιρειών, φυσικά πρόσωπα κλπ.) να διατυπώσουν και να καταχωρήσουν τις απόψεις και προτάσεις τους επί του υποβληθέντος σχεδίου Νόμου αποκλειστικά στο μηχανισμό διαβούλευσης εντός της ταχθείσης ημερομηνίας .Η ευρύτατη συμμετοχή όλων των ανωτέρω θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, προκειμένου το Υπουργείο Οικονομικών να εξετάσει τις προτάσεις και όπου κριθεί αναγκαίο να προβεί στις απαραίτητες τροποποιήσεις του σχεδίου Νόμου, πριν αυτό προωθηθεί στη Βουλή των Ελλήνων προς ψήφιση.Καταληκτική ημερομηνία: 7/03/2014.Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣΙ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣΗ διαβούλευση παρατείνεται μέχρι 17/3/2014 [...]

Περισσότερα »
17 Μαρτίου 2014, 13:00166 Άρθρα4 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Ενιαίος Φόρος Ακινήτων
Δημόσια Διαβούλευση στο σχέδιο νόμου "Ενιαίος Φόρος Ακινήτων και άλλες διατάξεις".

Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2013Αγαπητοί συμπολίτες,Με το παρόν σχέδιο νόμου που κατατίθεται για δημόσια διαβούλευση, εισάγεται ο Ενιαίος Φόρος Ακινήτων (ΕΝΦΑ) και καταργούνται το ΕΕΤΑ (πρώην ΕΕΤΗΔΕ) και ο ΦΑΠ, φόροι οι οποίοι έκλεισαν τον κύκλο τους. Γνώμονας στο σχεδιασμό του νέου φόρου είναι η διεύρυνση της φορολογικής βάσης και η δίκαιη κατανομή του φορολογικού βάρους σε όσο το δυνατόν περισσότερους φορολογούμενους.Ο ΕΝΦΑ, ο οποίος αντικαθιστά τους προηγούμενους φόρους, έχει τα εξής κύρια χαρακτηριστικά:1. Ο ΕΝΦΑ επιβάλλεται επί του ακινήτου με κριτήριο την έκταση, την τοποθεσία και άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε ακινήτου. Υπ’ αυτή την έννοια πρόκειται για αμιγή φόρο στην κατοχή ακινήτων, παρά για φόρο επί της συνολικής περιουσίας του φορολογουμένου.2. Ο ΕΝΦΑ, αφού επιβληθεί επί του ακινήτου, στη συνέχεια κατανέμεται μεταξύ των συνιδιοκτητών του κάθε ακινήτου, ανάλογα με τα εμπράγματα δικαιώματά τους. Με τον τρόπο αυτό καταπολεμάται η φοροαποφυγή μέσω του διαμοιρασμού της ακίνητης περιουσίας. Ο κάθε φορολογούμενος θα παραλαμβάνει ενιαίο λογαριασμό με το φόρο που προκύπτει για το κάθε ακίνητο που πιθανόν κατέχει.3. Ο ΕΝΦΑ επιβάλλεται με ενιαίο τρόπο σε κάθε είδους ακίνητη περιου [...]

Περισσότερα »
30 Οκτωβρίου 2013, 15:0011 Άρθρα524 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ
Σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Με την Οδηγία 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011 «για τροποποίηση των οδηγιών 98/78/ΕΚ, 2002/87/ΕΚ, 2006/48/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ όσον αφορά τη συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων» (την ονομαζόμενη ως FICOD1):Α) Τροποποιήθηκαν οι τομεακές οδηγίες περί προληπτικής εποπτείας των τραπεζών, των επενδυτικών επιχειρήσεων και των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, ώστε να δοθεί στις εποπτικές αρχές η δυνατότητα να ασκούν ταυτοχρόνως την ενοποιημένη τραπεζική εποπτεία και την εποπτεία των ασφαλιστικών ομίλων στο επίπεδο της τελικής μητρικής επιχείρησης, ακόμη και αν πρόκειται για μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών.Β) Αναθεωρήθηκαν οι κανόνες για τον προσδιορισμό των ομίλων ετερογενών δραστηριοτήτων.Γ) Εισήχθησαν νέες απαιτήσεις διαφάνειας για τη νομική και την οργανωτική δομή όχι μόνο των ΟΕΧΔ, αλλά και των ίδιων των τραπεζικών και ασφαλιστικών ομίλων, ακόμη και εάν δεν αποτελούν μέρος ενός ΟΕΧΔ.Δ) Συμπεριελήφθησαν οι διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων στο πεδίο εφαρμογής της συμπληρωματικής εποπτείας κατά τον ίδιο τρόπο [...]

Περισσότερα »
19 Αυγούστου 2013, 08:0060 Άρθρα0 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ
Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ, Θέματα κρατικών ενισχύσεων, Αναμόρφωση Οργανισμού ΝΣΚ, ΕΛΤΕ και άλλες διατάξεις»

Με το σχέδιο νόμου «Ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ, Θέματα κρατικών ενισχύσεων, Αναμόρφωση Οργανισμού ΝΣΚ, ΕΛΤΕ και άλλες διατάξεις» επιδιώκεται η ρύθμιση διοικητικών και οργανωτικών θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών. Ειδικότερα:Ι. Με τις διατάξεις των άρθρων 1-24, που αποτελούν το Α’ Μέρος του παρόντος νόμου, ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία 2011/16/ΕΕ του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2011 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας και θεσπίζεται ένα ευρύτερο πλαίσιο διοικητικής συνεργασίας, που θα διασφαλίσει την αποτελεσματική αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων της διαρκώς αυξανόμενης παγκοσμιοποίησης της εσωτερικής αγοράς. Η Οδηγία 2011/16/ΕΕ αξιοποιεί τα επιτεύγματα της Οδηγίας 77/799/ΕΟΚ και εκσυγχρονίζει το υφιστάμενο πλαίσιο διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, διαλαμβάνει ένα ευρύ πεδίο εφαρμογής αφού ισχύει για όλους τους φόρους παντός τύπου και για όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου όλου του φάσματος νομικών μορφωμάτων που υπόκεινται στους φόρους που καλύπτονται από αυτήν.ΙΙ. Στόχος του Κεφαλαίου Α’, άρθρα 25-32, του Μέρους Β’ του νόμου, είναι η αναδιοργάνωση της πολιτικής [...]

Περισσότερα »
8 Μάϊος 2013, 12:0092 Άρθρα132 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών
Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών και Αλλες Διατάξεις

Με το σχέδιο νόμου «Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών και λοιπές διατάξεις» επιδιώκεται ο εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τα Εθνικά Κληροδοτήματα και τις κοινωφελείς περιουσίες γενικότερα, δεδομένου ότι ο σχετικός αναγκαστικός νόμος 2039/1939 θεωρείται ξεπερασμένος και υπερσυγκεντρωτικός και είναι αδύνατον να ανταποκριθεί στις εξελίξεις των καιρών καθώς και στο έργο το οποίο καλούνται σήμερα να επιτελέσουν τα Κληροδοτήματα αυτά. Είναι γεγονός ότι ο α.ν.2039/1939 απηχεί τη νομική και οικονομική πραγματικότητα προηγουμένων δεκαετιών και συνιστά ένα βαρύ, γραφειοκρατικό πλέγμα που δεν συνάδει με την επιταγή εξυπηρέτησης του κοινωφελούς σκοπού υπέρ του οποίου ετάχθη η κοινωφελής περιουσία.Οι κύριοι άξονες της παρούσας νομοθετικής πρωτοβουλίας προέκυψαν από την μέχρι τώρα εμπειρία εφαρμογής του α.ν.2039/1939 καθώς και από τα πορίσματα της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής (των ετών 1998 και 2011), αφορούν δε στον εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου μέσα από την αποκέντρωση της εποπτείας και τη χρήση των σύγχρονων ηλεκτρονικών μέσων, στην καταγραφή των κοινωφελών περιουσιών που ήδη υφίστανται και στον έλεγχο της τήρησης των σκοπών που θέτουν οι διαθέτες, στη χρ [...]

Περισσότερα »
14 Ιουνίου 2013, 12:0083 Άρθρα73 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Υποβολή καταστάσεων
Δημόσια Διαβούλευση επί σχεδίου απόφασης για την Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση

Με το παρόν σχέδιο, εισάγεται καθολική υποχρέωση για υποβολή μηνιαίων συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών προμηθευτών από όλες τις επιχειρήσεις και επιτηδευματίες (και αγρότες). Ο σκοπός είναι η διενέργεια προληπτικών και διασταυρωτικών ελέγχων και η διαφύλαξη της ακεραιότητας των φορολογικών παραστατικών με την υποχρεωτική υποβολή εντός του επόμενου μήνα τουλάχιστον των στοιχείων-συναλλαγών πωλήσεων. Για απλότητα καταρχήν προδιαγράφονται ελάχιστες υποχρεώσεις, οι οποίες μπορούν σε επόμενα στάδια να εμπλουτιστούν με συμπληρωματικές πληροφορίες ώστε να καταστεί δυνατή η μετάβαση μεσοπρόθεσμα σε ηλεκτρονικά κεντρικά αποθηκευμένα βιβλία. Επίσης, θα γίνονται δεκτά αρχεία που προκύπτουν από τους υφιστάμενους ΕΑΦΔΣΣ.Η ευρύτατη συμμετοχή όλων είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, προκειμένου το Υπουργείο Οικονομικών να εξετάσει τις προτάσεις και όπου κριθεί αναγκαίο να προβεί στις απαραίτητες βελτιώσεις.Ο ΓΓ Δημοσίων ΕσόδωνΘεοχάρης Θεοχάρης [...]

Περισσότερα »
10 Ιουλίου 2013, 15:007 Άρθρα110 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Δομή των Ηλεκρονικών δεδομένων των φορολογικών στοιχείων
Δημόσια διαβούλευση επί σχεδίου απόφασης της ΔΟΜΗ (ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ) ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΚΔΟΣΗ, ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ

Με το παρόν σχέδιο, για όσες επιχειρήσεις ή επιτηδευματίες τηρούν μηχανογραφικά τα φορολογικά τους στοιχεία, εισάγεται υποχρέωση τήρησης ηλεκτρονικών φορολογικών στοιχείων βάσει μορφότυπου, ο οποίος έχει ήδη διαμορφωθεί και συμφωνηθεί με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, και παρατίθεται για ευκολία αναφοράς στο παράρτημα. Σκοπός της τυποποίησης αυτής είναι η διασφάλιση της ακεραιότητας και η ευκολία ανάκτησης κατά τον τακτικό έλεγχο των αναλυτικά καταγεγραμμένων και αποθηκευμένων φορολογικών στοιχείων, η θέσπιση έμπιστων παρόχων υπηρεσιών μεταξύ αντισυμβαλλόμενων και φορολογικών αρχών, και η διευκόλυνση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης.Η ευρύτατη συμμετοχή όλων είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, προκειμένου το Υπουργείο Οικονομικών να εξετάσει τις προτάσεις και όπου κριθεί αναγκαίο να προβεί στις απαραίτητες βελτιώσεις.Ο ΓΓ Δημοσίων ΕσόδωνΘεοχάρης Θεοχάρης [...]

Περισσότερα »
10 Ιουλίου 2013, 15:0012 Άρθρα47 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Δημόσια τεχνική διαβούλευση σχετικά με τις απαιτήσεις για τεχνολογίες ιχνηθέτησης καυσίμων και συστημάτων ή υποδομών ψηφιακής παρακολούθησης και διαχείρισης ιχνηθέτησης καυσίμων
Δημόσια τεχνική διαβούλευση σχετικά με τις απαιτήσεις για τεχνολογίες ιχνηθέτησης καυσίμων και συστημάτων ή υποδομών ψηφιακής παρακολούθησης και διαχείρισης ιχνηθέτησης καυσίμων.

Το Υπουργείο Οικονομικών (Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων), με το παρόν πόρισμα “Αποτύπωση Απαιτήσεων Τεχνολογιών Ιχνηθέτησης Καυσίμων” της Ομάδας Εργασίας «για τη σχεδίαση, υλοποίηση και παρακολούθηση ολοκληρωμένου συστήματος ιχνηθέτησης καυσίμων» που συγκροτήθηκε με την υπ.αριθ. πρωτ. Δ6Α1145541ΕΞ2012 – 19.10.2012 απόφαση, προωθεί την αποτύπωση λειτουργικών απαιτήσεων Ιχνηθέτησης Καυσίμων καθώς και την υλοποίηση και εφαρμογή της σχετικής τεχνολογίας, όπως και του σχετικού πληροφοριακού συστήματος που θα ενισχύσει τον ελεγκτικό μηχανισμό. Με το πόρισμα αυτό καλεί τους άμεσα ενδιαφερόμενους φορείς (εταιρείες, ενώσεις εταιρειών, φυσικά πρόσωπα, καθώς και άλλες δημόσιες υπηρεσίες) να διατυπώσουν τις απόψεις και προτάσεις τους επί των λειτουργικών και τεχνικών απαιτήσεων που παράγει το πόρισμα αυτό.Οι απαιτήσεις αυτές εν συνεχεία θα αποτελέσουν μέρος των τεχνικών προδιαγραφών αξιολόγησης τεχνολογιών ιχνηθέτησης καυσίμων μαζί με τις απαιτήσεις διεργαστηριακού ελέγχου ο οποίος θα διενεργηθεί με τον συντονισμό του Γενικού Χημείου του Κράτους σύμφωνα με το πρότυπο ποιότητας ΕΛΟΤ ISO 17025.Η λεπτομερειακή και τεκμηριωμένη απάντηση στις απαιτήσεις αυτές, καθώς και τα αποτελ [...]

Περισσότερα »
23 Ιανουαρίου 2013, 15:003 Άρθρα10 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Εισροές - Εκροές
Δημόσια τεχνική διαβούλευση σχετικά με τις προδιαγραφές αποστελόμενων στοιχείων στην Γ.Γ.Π.Σ. απο το σύστημα ελέγχου εισροών-εκροών

Το Υπουργείο Οικονομικών (Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων), με τον παρόν πόρισμα “Αποτύπωση Απαιτήσεων Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εισροών – Εκροών Πρατηρίων υγρών καυσίμων” της Ομάδας Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε) Εισροών – Εκροών στο Υπ. Οικονομικών Αρ. Πρ. Αποφ. Δ6Α 1067305 ΕΞ 2012/27.04.2012, προωθεί την εγκατάσταση συστημάτων Εισροών – Εκροών στα πρατήρια πώλησης υγρών καυσίμων και καλεί τους άμεσα ενδιαφερόμενους φορείς (Υπουργεία, άλλες δημόσιες υπηρεσίες, εταιρείες, ενώσεις εταιρειών, φυσικά πρόσωπα κλπ.) να διατυπώσουν τις απόψεις και προτάσεις τους επί του υποβληθέντος πορίσματος και τις τεχνικές προδιαγραφές που απορρέουν από αυτό, για τη διαβίβαση στοιχείων στη Γ.Γ.Π.Σ.Η ευρύτατη συμμετοχή όλων των ανωτέρω θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, προκειμένου το Υπουργείο Οικονομικών να εξετάσει τις προτάσεις και όπου κριθεί αναγκαίο να προβεί στις απαραίτητες τροποποιήσεις των τεχνικών προδιαγραφών, πριν αυτό υλοποιηθεί από το “Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εισροών – Εκροών Πρατηρίων υγρών καυσίμων”.Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣΓ. Μαυραγάνης [...]

Περισσότερα »
20 Δεκεμβρίου 2012, 15:001 Άρθρα19 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
Δημόσια Διαβούλευση για το Προσχέδιο Νόμου «Αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις»

Με το παρόν σχέδιο νόμου προτείνεται η αναμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει ζωτικούς για το έργο του Υπουργείου Οικονομικών οργανισμούς, όπως είναι το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), οι οποίοι καλούνται σήμερα να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής και του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής και να λειτουργήσουν σε μια κρίσιμη δημοσιονομική συγκυρία, υπό το νέο νομοθετικό πλαίσιο περί δημοσιονομικής διαχείρισης και ευθύνης (ν.3871/2010). Με τις προτεινόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις παρέχονται τα αναγκαία θεσμικά εργαλεία στους παραπάνω φορείς, προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους προς όφελος της εθνικής οικονομίας. [...]

Περισσότερα »
29 Μαρτίου 2011, 23:5922 Άρθρα44 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Δημόσια Διαβούλευση στο σχέδιο νόμου "Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος"

Αγαπητοί συμπολίτες,Το επισυναπτόμενο σχέδιο νόμου αποτελεί έργο της επιτροπής που συστήθηκε τον Ιανουαρίου του 2013, υπό την προεδρία του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Γεωργίου Μαυραγάνη με στόχο την αναθεώρηση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Η επιτροπή διαβουλεύθηκε με θεσμικούς και παραγωγικούς φορείς, με στόχο τη μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος, ώστε να επιτευχθούν η απλοποίηση, ο εκσυγχρονισμός και η αποτελεσματικότητά του προς όφελος των φορολογουμένων. Ειδικότερα ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος διαρθρώνεται σε 6 μέρη που έχουν τα εξής επιμέρους αντικείμενα:Ι. Με το Μέρος Πρώτο, άρθρα 1-9, θεσπίζονται οι γενικές διατάξεις του προτεινόμενου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.ΙΙ. Με το Μέρος Δεύτερο, άρθρα 10-43, θεσπίζονται διατάξεις σχετικά με τη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων.ΙΙΙ. Με τις διατάξεις του Μέρους Τρίτου, άρθρα 44-58, ρυθμίζεται η φορολογία εισοδήματος των νομικών προσώπων και των νομικών οντοτήτων.IV. Με το Μέρος Τέταρτο, άρθρα 59-64, ρυθμίζεται η διαδικασία παρακράτησης του φόρου.V. Με τις ρυθμίσεις του Μέρους Πέμπτου, άρθρα 65–66, θεσπίζονται διατάξεις για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής, σε ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες [...]

Περισσότερα »
8 Ιουλίου 2013, 08:0070 Άρθρα434 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Δημόσια Διαβούλευση στο σχέδιο νόμου "επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις"

Με το παρόν σχέδιο νόμου επιδιώκεται η θέσπιση ορισμένων νέων επενδυτικών εργαλείων ανάπτυξης και η τροποποίηση ορισμένων διατάξεων της νομοθεσίας της κεφαλαιαγοράς με κύριο στόχο την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, καθώς και η ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Ειδικότερα:Ι. Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις σκοπείται: α) να γίνουν μικρής κλίμακας αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο που ισχύει για τις Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (ΑΕΕΧ), β) να αξιοποιηθεί το υφιστάμενο σήμερα καθεστώς των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΑΚΕΣ) και των Εταιρειών Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΕΚΕΣ) μέσω της επέκτασης της δυνατότητάς τους να επενδύουν σε ευρύτερο φάσμα δραστηριοτήτων και της ρητής ρύθμισης για τη δυνατότητα ή υποχρέωση (για τις ΕΚΕΣ) εισαγωγής τους στη χρηματιστηριακή αγορά.ΙΙ. Προσαρμόζεται η εθνική νομοθεσία σε διατάξεις του δικαίου της Ένωσης, με ενσωμάτωση οδηγιών και προσαρμογή ρυθμίσεων σε αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.ΙΙΙ. Ρυθμίζονται επιμέρους θέματα, όπως οργανωτικά, ή συμπληρώνεται νομοθεσί [...]

Περισσότερα »
5 Φεβρουαρίου 2013, 08:0035 Άρθρα96 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Τροποποίηση συνταξιοδοτικής νομοθεσίας
Δημόσια διαβούλευση στο σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών»

Με την παρούσα νομοθετική πρωτοβουλία επιδιώκεται η τροποποίηση και ο εμπλουτισμός διατάξεων που αφορούν τη συνταξιοδοτική νομοθεσία του Δημοσίου, τους δημοσιονομικούς ελέγχους και τη δημοσιονομική διαχείριση, το πλαίσιο των αδρανών καταθέσεων, τη διοίκηση και στελέχωση δομών του Υπουργείου Οικονομικών, αλλά και λοιπές σχετιζόμενες με το εν λόγω Υπουργείο διατάξεις. Ειδικότερα και συνοπτικά, με τις ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα νομοθετική πρωτοβουλία, μεταξύ άλλων:α) θεσπίζεται η προκαταβολή ποσού έναντι σύνταξης για τους αποχωρούντες υπαλλήλους του Δημοσίου καθώς και για τους στρατιωτικούς, προκειμένου να αμβλυνθούν τα οικονομικά προβλήματα που αυτοί ενδεχομένως αντιμετωπίζουν λόγω των ενδεχόμενων καθυστερήσεων της απονομής σε αυτούς σύνταξης, καταργούνται οι Επιτροπές Ελέγχου Πράξεων Κανονισμού Συντάξεων του άρθρου 1 και του άρθρου 4 του Α.Ν. 599/1968, αυστηροποιούνται οι όροι και προϋποθέσεις για τη συνταξιοδότηση των λογοτεχνών – καλλιτεχνών από το Δημόσιο, ενώ περιορίζεται το ποσό της σύνταξης που τους καταβάλλεται, τροποποιούνται διατάξεις του π.δ. 169/2007 ώστε να καταστούν περισσότερο λειτουργικές και ρυθμίζονται διάφορα συνταξιοδοτικά θέματα του Δημοσίου,β) επ [...]

Περισσότερα »
8 Φεβρουαρίου 2013, 15:0019 Άρθρα269 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
ΟMNIBUS Ενσωμάτωση διατάξεων στο σχέδιο νόμου
Δημόσια διαβούλευση στο σχέδιο νόμου "Τροποποίηση των ν. 3029/2002, 3340/2005, 3455/2006, 3556/2007, 3601/2007, 3606/2007, 3846/2010"

Το Υπουργείο Οικονομικών (Γενική Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής, Δ/νση Πιστωτικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων), με τον παρόντα νόμο προωθεί την ενσωμάτωση των διατάξεων της Οδηγίας 2010/78/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου στην ελληνική νομοθεσία με τροποποίηση των ν. 3029/2002, 3340/2005, 3455/2006, 3556/2007, 3601/2007, 3606/2007, 3846/2010 και καλεί τους άμεσα ενδιαφερόμενους φορείς (Υπουργεία, άλλες δημόσιες υπηρεσίες, εταιρείες του χρηματοπιστωτικού τομέα, ενώσεις εταιρειών, φυσικά πρόσωπα κλπ.) να διατυπώσουν τις απόψεις και προτάσεις τους επί του υποβληθέντος σχεδίου Νόμου.Η ευρύτατη συμμετοχή όλων των ανωτέρω θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, προκειμένου το Υπουργείο Οικονομικών να εξετάσει τις προτάσεις και όπου κριθεί αναγκαίο να προβεί στις απαραίτητες τροποποιήσεις του σχεδίου Νόμου, πριν αυτό προωθηθεί στη Βουλή προς ψήφιση.Καταληκτική ημερομηνία : 2/11/2012Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣΓ. ΣτουρνάραςΝέα ημερομηνία λήξης της διαβούλευσης: 15/10/2012 [...]

Περισσότερα »
15 Οκτωβρίου 2012, 11:599 Άρθρα3 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
2 Άρθρα292 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Ενσωμάτωση της οδηγίας 2010_73
Δημόσια Διαβούλευση στο σχέδιο νόμου "Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2010/73/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010 «για τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση και 2004/109/ΕΚ για την εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά.» (ΕΕ L 327)

Το Υπουργείο Οικονομικών (Γενική Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής, Δ/νση Πιστωτικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων), ενόψει της τροποποίησης διατάξεων του ν. 3401/2005 σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών και εισαγωγής τους προς διαπραγμάτευση και διατάξεων του ν. 3556/2007 σχετικά με τις προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, καλεί τους άμεσα ενδιαφερόμενους φορείς (Υπουργεία, άλλες δημόσιες υπηρεσίες, εταιρείες του χρηματοπιστωτικού τομέα, ενώσεις εταιρειών, φυσικά πρόσωπα κλπ.) να διατυπώσουν τις απόψεις και προτάσεις τους επί του υποβληθέντος σχεδίου Νόμου. Η ευρύτατη συμμετοχή όλων των ανωτέρω θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, προκειμένου το Υπουργείο Οικονομικών να εξετάσει τις προτάσεις και όπου κριθεί αναγκαίο να προβεί στις απαραίτητες τροποποιήσεις του σχεδίου Νόμου, πριν αυτό προωθηθεί στη Βουλή των Ελλήνων προς ψήφιση. Καταληκτική ημερομηνία : 10/7/2012 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ηλ. Πλασκοβίτης [...]

Περισσότερα »
10 Ιουλίου 2012, 14:0018 Άρθρα1 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
ΟΣΕΚΑ- Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ «για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ)» (ΕΕ L 302) στην ελληνική νομοθεσία

Το Υπουργείο Οικονομικών (Γενική Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής, Δ/νση Πιστωτικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων), ενόψει του εκσυγχρονισμού του νόμου 3283/2004 «Ανώνυμες Εταιρείες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων, Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες, Αμοιβαία Κεφάλαια και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει, με την ενσωμάτωση των διατάξεων της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καλεί τους άμεσα ενδιαφερόμενους φορείς (Υπουργεία, άλλες δημόσιες υπηρεσίες, εταιρείες του χρηματοπιστωτικού τομέα, ενώσεις εταιρειών, φυσικά πρόσωπα κλπ.) να διατυπώσουν τις απόψεις και προτάσεις τους επί του υποβληθέντος σχεδίου Νόμου.Η ευρύτατη συμμετοχή όλων των ανωτέρω θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, προκειμένου το Υπουργείο Οικονομικών να εξετάσει τις προτάσεις και όπου κριθεί αναγκαίο να προβεί στις απαραίτητες τροποποιήσεις του σχεδίου Νόμου, πριν αυτό προωθηθεί στη Βουλή προς ψήφιση.Καταληκτική ημερομηνία : 12/4/2012 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ηλ. Πλασκοβίτης [...]

Περισσότερα »
12 Απριλίου 2012, 11:59107 Άρθρα0 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Αστικοί Συνεταιρισμοί
Δημόσια Διαβούλευση για τον εκσυχρονισμό του Νόμου 1667/86 για τους Αστικούς Συνεταιρισμούς

Το Υπουργείο Οικονομικών (Γενική Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής, Δ/νση Τομέων Παραγωγής), ενόψει του εκσυγχρονισμού του νόμου 1667/86 περί Αστικών Συν/σμών και λαμβάνοντας υπόψη τη Σύσταση 193/2002 του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, των κατευθυντηρίων γραμμών του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και τους στόχους του Διεθνούς Έτους Συνεταιρισμών από τον ΟΗΕ κατά το 2012, καλεί τόσο τους άμεσα εμπλεκόμενους φορείς (Υπουργεία, κατ΄ ιδίαν συν/σμούς, κ.λ.π.), όσον και κάθε ενδιαφερόμενο (Ακαδημαϊκή Κοινότητα, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις με έργο την προώθηση του συνεταιριστικού τομέα, Τοπική Αυτοδιοίκηση κλπ), για τη συμμετοχή τους στη διαμόρφωση σύγχρονου νομοθετικού πλαισίου με κατάθεση σκέψεων, απόψεων και προτάσεων.Η ευρύτατη συμμετοχή όλων των ανωτέρω, θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη προκειμένου να θεσπιστούν και εφαρμοστούν ειδικές διατάξεις κατά κατηγορία συνεταιρισμών. Αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας θα είναι η εισαγωγή ενός καινοτόμου νόμου που θα αρμόζει στις σύγχρονες οικονομικές συνθήκες και θα συμβάλει περαιτέρω στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της χώρας.Καταληκτική ημερομηνία : 13 Ιανουαρίου 2012 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ηλ. Πλασκοβίτης [...]

Περισσότερα »
13 Ιανουαρίου 2012, 12:001 Άρθρα17 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Παραγωγή και διάθεση ξυδιού
Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Παραγωγή και διάθεση ξυδιού»

Σκοπός του προτεινόμενου σχεδίου νόμου είναι η δημιουργία σύγχρονου και προσαρμοσμένου στα σημερινά δεδομένα νομοθετικού πλαισίου που θα καθορίζει τα θέματα που αφορούν την παραγωγή και διάθεση του ξυδιού. Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου, μαζί με τις υπουργικές αποφάσεις και τις αποφάσεις του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου που προβλέπεται να εκδοθούν βάσει των διατάξεων του, αμβλύνει τις αδυναμίες που υπάρχουν στο ισχύον νομικό πλαίσιο και αίρει ορισμένους αδικαιολόγητους περιορισμούς στην παραγωγή και διακίνηση των σχετικών προϊόντων καθώς και του οξικού οξέος. Παράλληλα θέτει ένα νέο και ξεκάθαρο πλαίσιο λειτουργίας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα παραγωγής και εμφιάλωσης του ξυδιού. [...]

Περισσότερα »
15 Νοεμβρίου 2011, 23:5911 Άρθρα18 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
38 Άρθρα682 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικών θεμάτων του Δημοσίου
Δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο νόμου "Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικών θεμάτων του Δημοσίου"

«Το Υπουργείο Οικονομικών θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικών θεμάτων του Δημοσίου». Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μάρδας καλεί όλους τους πολίτες και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχουν από σήμερα στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, προκειμένου να καταθέσουν τις προτάσεις τους μέχρι και την Πέμπτη 18 Ιουνίου και ώρα 9:00 πμ, ώστε να συμβάλουν στη βελτίωση των διατάξεων του νομοσχεδίου.Ο Αναπληρωτής Υπουργός ΟικονομικώνΔημήτριος Μάρδας» [...]

Περισσότερα »
18 Ιουνίου 2015, 09:006 Άρθρα15 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε Δείτε τα Αποτελέσματα!