• Σχόλιο του χρήστη 'Παναγιώτης Πιλάτης' | 29 Απριλίου 2014, 22:39

    Σωστή η παράγραφος 3 του άρθρου 14, όμως για να μην υπάρχει άνιση μεταχείριση, πρέπει να προβλεφθεί το ίδιο και για όσους είχαν λάβει προστατευτικά μέτρα πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου για τις ιδιοκτησίες τους. Πρέπει να προστεθεί παράγραφος 4: 4. Τυχόν έργα της προηγούμενης παραγράφου που κατασκευάστηκαν πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου στον αιγιαλό, την παραλία ή τη θάλασσα, την όχθη, την παρόχθια ζώνη και το υδάτινο στοιχείο ποταμών και λιμνών του άρθρου 2 παρ. 2, χωρίς να υφίσταται απόφαση παραχώρησης της χρήσης, νομιμοποιούνται με απόφαση του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης σύμφωνα με τις διατάξεις του επόμενου άρθρου χωρίς να απαιτείται η καταβολή αποζημίωσης κατά τις διατάξεις της τελευταίας παραγράφου αυτού.