• Σχόλιο του χρήστη 'Νικόλαος Γεωργάκης' | 2 Μαΐου 2014, 09:06

    Στην παράγραφο 3 αναφέρεται "Όταν απαιτείται, για την κατασκευή έργου, η περιέλευση της παραλίας στην κοινή χρήση, ο ιδιοκτήτης του θιγόμενου ακινήτου μπορεί να αφήσει σε κοινή χρήση το τμήμα του ακινήτου που καταλαμβάνεται από τη ζώνη παραλίας, με συμβολαιογραφική πράξη που μεταγράφεται αρμοδίως." Στην παρ. 2 εδάφιο 2 του άρθρου 2 αναφέρεται "Η παραλία και η παρόχθια ζώνη των λιμνών και ποταμών της παρ. 2 αποτελούν, μετά τη συντέλεση της σχετικής απαλλοτρίωσης ή την κατά οποιονδήποτε τρόπο περιέλευση τους στην κοινή χρήση πράγματα κοινόχρηστα που ανήκουν κατά κυριότητα στο Δημόσιο, το οποίο έχει τις υποχρεώσεις του προηγούμενου εδαφίου." Σύμφωνα με αυτά η ζώνη της παραλίας και της παρόχθιας ζώνης είναι κοινόχρηστα πράγματα και περιέρχονται στην κοινή χρήση είτε με την συντέλεση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης είτε με άλλο τρόπο (π.χ. κοινόχρηστο χώρο σε σχέδιο πόλης κλπ). Οπότε θα πρέπει να τροποποιηθεί η ανωτέρω παράγραφος 3 ως εξής: "Όταν απαιτείται, για την κατασκευή έργου, η περιέλευση της παραλίας, της οποίας η αναγκαστική απαλλοτρίωση δεν έχει συντελεστεί και δεν έχει περιέλθει με οποιοδήποτε άλλο τρόπο σε κοινή χρήση, ...."