• Σχόλιο του χρήστη 'Νικόλαος Γεωργάκης' | 2 Μαΐου 2014, 10:21

    Η παράγραφος 1 θα πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής για να περιλαμβάνει και διαβρώσεις σε λίμνες και ποτάμια: 1. Για την προστασία ακτών από τη θαλάσσια ή λιμναία διάβρωση και την διάβρωση από τα νερά των ποταμών επιτρέπεται η εκτέλεση αναγκαίων τεχνικών έργων στην παραλία, τον αιγιαλό και το συνεχόμενο θαλάσσιο χώρο, στην παρόχθια ζώνη, την όχθη και τον συνεχόμενο λιμναίο χώρο ή την κοίτη των ποταμών. Σχετικώς εκδίδεται απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κατά την παρ. 1 του άρθρου 12, ύστερα από α) διαπιστωτική της διάβρωσης έκθεση της Επιτροπής του άρθρου 4 , β) ακτομηχανική μελέτη για τα αίτια και τον τρόπο αντιμετώπισης της διάβρωσης θεωρημένη από την αρμόδια επί της κατασκευής λιμενικών έργων υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ή την αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ για τις λίμνες και τους μεγάλους ποταμούς και γ) έγκριση περιβαλλοντικών όρων κατά το ν. 4024/2011, όπως ισχύει. Ο έλεγχος και η εποπτεία των προστατευτικών έργων ασκείται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.