• Άρθρο 6.1 Πρόταση για τη Διαβούλευση: Να τροποποιηθεί η φράση «σε ακίνητα που απέχουν μέχρι πενήντα (50) μέτρα από την οριογραμμή του αιγιαλού,» ως εξής: «σε ακίνητα που απέχουν μέχρι πενήντα (50) μέτρα από την οριογραμμή του αιγιαλού, ή μέχρι του ορίου άνω των 50 μέτρων που έχει οριστεί από τις διαδικασίες του άρθρου 5». Η περίπτωση β της τοποθέτησης υπόγειων αγωγών δικτύων θα πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: «β) τοποθέτησης υπόγειων αγωγών δικτύων, η οποία θα πρέπει γενικά να αποφεύγεται και να επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που δεν γίνεται τεχνικά να διέλθουν εκτός της ζώνης παραλίας.» Άρθρο 6.2 Πρόταση για τη Διαβούλευση: Να διαγραφεί η παράγραφος 2 Είναι αυθαίρετος και αντιεπιστημονικός ο ορισμός της τεκμαρτής απόστασης των 10 μέτρων .