• Πρόταση για τη Διαβούλευση: Η παράγραφος 4 να τροποποιηθεί ως εξής: «Απαγορεύεται να περιλαμβάνονται στην παραχωρούμενη έκταση κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία, ιστορικοί τόποι ή προστατευόμενες περιβαλλοντικά περιοχές, τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους ή ευπαθή οικοσυστήματα απαιτείται σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργείου.»