• Πρόταση για τη Διαβούλευση: Η παράγραφος 5 να τροποποιηθεί ως εξής: «Δεν επιτρέπεται η ολική ή μερική μεταβίβαση του δικαιώματος του παραχωρησιούχου σε τρίτους, εκτός αν μεταβιβάζεται το δικαίωμα χρήσης εκ μέρους Ο.Τ.Α. σε επιχείρησή του.». Πρόταση για τη Διαβούλευση: Η παράγραφος 6 να τροποποιηθεί ως εξής: «6. Αν η επιχείρηση Ο.Τ.Α. προς την οποία μεταβιβάσθηκε το δικαίωμα του Ο.Τ.Α. ως αρχικού παραχωρησιούχου δεν παραδίδει το ακίνητο ή την εγκατάσταση μετά τη λήξη της προς αυτόν παραχώρησης ή της σύμβασης, εκδίδεται πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής και πρωτόκολλο καθορισμού αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης από την Κτηματική Υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις περί δημοσίων κτημάτων». Πρόταση για τη Διαβούλευση: Η παράγραφος 7 στη φράση «Αν ο δικαιούχος παραχώρησης, αρχικός ή τελικός, παραβιάζει διατάξεις…» να τροποποιηθεί ως εξής: «7. Αν ο δικαιούχος παραχώρησης παραβιάζει διατάξεις… (το υπόλοιπο ως έχει)»