• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΠΑΡΖΟΥΚΑΣ' | 15 Μαρτίου 2015, 11:16
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Σχετικά με το παρόν νομοσχέδιο και στο πλαίσιο της διαβούλευσης προτείνουμε προσθήκη – τροπολογία, στο άρθρο 20 σχετικά με λοιπές ρυθμίσεις συναρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και άλλων Υπουργείων. Ειδικότερα, προτείνουμε την τροποποίηση του άρθρου 46 παρ. 7α του Ν. 4305/2014 έτσι ώστε η προσκόμιση του αποδεικτικού καταβολής 20% του επιβληθέντος προστίμου, ή του μέγιστου των 30.000 ευρώ, να εφαρμόζεται και σε ένδικα βοηθήματα ή μέσα επί υποθέσεων που δεν έχουν καταστεί τελεσίδικες, δηλαδή τα ένδικα βοηθήματα έχουν ασκηθεί από 9.11.2012 και εντεύθεν, χωρίς να έχει καταβληθεί το προβλεπόμενο ποσό, ακόμη και αν έχει διεξαχθεί η πρώτη συζήτηση της υπόθεσης ή ακόμη και αν έχει εκδοθεί πρωτόδικη απόφαση που απορρίπτει την ανακοπή λόγω μη συμμόρφωσης με την επιβαλλόμενη επί ποινή απαραδέκτου εκ του νόμου προκαταβολή του ποσού του 20% της καθορισθείσας με το ανακοπτόμενο πρωτόκολλο της αποζημίωσης χρήσης ή του ανωτάτου ορίου αυτής ύψους 30.000 ευρώ. Και αυτό υπό την προϋπόθεση ότι η μη καταβολή οφείλεται σε αδυναμία συμμόρφωσης συνεπεία μη γνώσης των διατάξεων του πρόσφατου νόμου καθότι η ισχύς αυτών είχε αυστηρά μικρή περιορισμένη διάρκεια μόλις 15 ημερών και δεν είχε υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση, ως προβλέπεται, εκ μέρους των ενδιαφερομένων αρχών δηλαδή της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου. Αυτό μάλιστα, όταν η Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου είχε εξ αρχής ενημερώσει και καλέσει τους ενδιαφερομένους να καταβάλουν το 20%, δεν τους είχε όμως το ίδιο ενημερώσει και καλέσει να καταβάλουν το μέγιστο όριο των 30.000 ευρώ ως είχε εκ του νόμου προβλεφθεί.Σ.ΜΠΑΡΖΟΥΚΑΣ.life radio 102,9