• Σχόλιο του χρήστη 'Ευαγγελος Κατσικης' | 16 Μαρτίου 2015, 13:10
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Σχετικά με το παρόν νομοσχέδιο και στο πλαίσιο της διαβούλευσης προτείνουμε προσθήκη – τροπολογία, στο άρθρο 20 σχετικά με λοιπές ρυθμίσεις συναρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και άλλων Υπουργείων. Ειδικότερα, προτείνουμε την τροποποίηση του άρθρου 46 παρ. 7α του Ν. 4305/2014, έτσι ώστε η προσκόμιση του αποδεικτικού καταβολής 20% του επιβληθέντος προστίμου, ή του μέγιστου των 30.000 ευρώ, να εφαρμόζεται σε όλες τις εκκρεμείς υποθέσεις, όπου το ένδικο βοήθημα ή μέσο ασκήθηκε την 9.11.2012 και έως την έναρξη ισχύος του νόμου. Ως εκ τούτου, η διάταξη θα καταλαμβάνει και περιπτώσεις όπου διεξήχθη η πρώτη συζήτηση ένδικου βοηθήματος, του οποίου η κατάθεση πραγματοποιήθηκε την 9.11.2012 ή μεταγενέστερα και εκδόθηκε πρωτόδικη απόφαση που απορρίπτει την ανακοπή, λόγω μη καταβολής της προκαταβολής αποζημίωσης, εντούτοις ο ανακόπτων άσκησε ένδικο μέσο. Και αυτό υπό την προϋπόθεση ότι η μη καταβολή οφείλεται σε αδυναμία συμμόρφωσης του αιτούντος, συνεπεία της μη γνώσης του αναφορικά με τις διατάξεις του πρόσφατου νόμου, καθότι η ισχύς αυτών είχε αυστηρά μικρή περιορισμένη διάρκεια μόλις 15 ημερών και δεν είχε υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση, ως προβλέπεται, εκ μέρους των ενδιαφερομένων αρχών, δηλαδή της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου. Αυτό μάλιστα, όταν η Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου είχε εξ αρχής ενημερώσει και καλέσει τους ενδιαφερομένους να καταβάλουν το 20%, δεν τους είχε όμως το ίδιο ενημερώσει και καλέσει να καταβάλουν το μέγιστο όριο των 30.000 ευρώ ως είχε εκ του νόμου προβλεφθεί. Ως εκ τούτου, εφόσον ο ανακόπτων ασκήσει ένδικο μέσο κατά πρωτοβάθμιας απόφασης επί ενδίκου βοηθήματος, που κατέθεσε την 9-11-2012 έως την έναρξη ισχύος του νόμου, αυτό θα είναι παραδεκτό, μετά την καταβολή της προβλεπόμενης προκαταβολής, υπό την προϋπόθεση ότι κατεβλήθη σε χρόνο προγενέστερο της συζητήσεώς του. Αιτιολογική έκθεση. Σύμφωνα με το άρθ. 46 παρ. 7α του ν. 4305/2014 «ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006, προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις», ο οποίος δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στο Τεύχος Α’ (ΦΕΚ Α΄ 237/31.10.2014), ορίζεται ότι: (1)«Η παρ. 23α του άρθρου τρίτου του ν. 4092/2012, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «23α. Για το παραδεκτό των προβλεπόμενων ενδίκων βοηθημάτων και μέσων ενώπιον των καθ’ ύλη αρμόδιων δικαστηρίων κατά πράξεων των Κτηματικών Υπηρεσιών με τις οποίες επιβάλλονται κάθε είδους πρόστιμα ή καθορίζονται αποζημιώσεις, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για τη Δημόσια Περιουσία, πρέπει, ως την πρώτη συζήτηση της υπόθεσης, να προσκομισθεί αποδεικτικό καταβολής ποσοστού 20% του επιβληθέντος προστίμου ή της καθορισθείσας αποζημίωσης, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ. (2)«23β. Η διάταξη της παρ. 23α του άρθρου τρίτου του ν. 4092/2012, όπως αντικαθίσταται από την προηγούμενη περίπτωση, εφαρμόζεται και σε ένδικα βοηθήματα ή μέσα που έχουν ασκηθεί από 9.11.2012 και εντεύθεν, χωρίς να έχει καταβληθεί το προβλεπόμενο ποσό, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν συζητηθεί.» Επιπροσθέτως, το ποσό των 30.000 ευρώ που τέθηκε ως ανώτατο όριο της απαιτούμενης προκαταβολής για το παραδεκτό άσκησης ανακοπής, δυνάμει της διάταξης του άρθρου 32 παρ. 3 α του Ν. 4141/2013, (η οποία καταλαμβάνει και της ανακοπές, οι οποίες καίτοι ασκήθηκαν σε προγενέστερο της δημοσίευσης του ως άνω νόμου χρόνου, λόγω της μεταβατικής διάταξης αυτού – βλ. άρθρο 32 παρ. 3γ του Ν. 4141/2013), σύμφωνα με την οποία παρασχέθηκε η δυνατότητα σε ανακόπτοντες να καταστήσουν παραδεκτή την άσκηση της ανακοπής τους, μεταγενεστέρως, καταβάλλοντας το ποσό των 30.000 ευρώ, στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. εντός 15 ημερών από την έναρξη ισχύος του ως άνω νόμου (5-4-2013 αρ. 48 Ν. 4141/2013) και υπό την προϋπόθεση ότι η υπόθεση δεν έχει συζητηθεί, δεν ήτο δυνατόν να καταβληθεί λόγω του συντομοτάτου χρόνου των 15 ημερών που δόθηκε από το νόμο και ακόμη λόγω του ότι η διάταξη αυτή του νόμου δεν κατέστη ευρέως γνωστή με αποτέλεσμα πολλές ανακοπές να απορρίπτονται από τα δικαστήρια κατά την πρώτη συζήτηση λόγω απαραδέκτου. Επιπλέον, και το σημαντικότερο, οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας καθιστούν σχεδόν απαγορευτικό το ένδικο βοήθημα της εφέσεως κατά την περίπτωση που υφίσταται λόγος απορρίψεως της ανακοπής εκ του αρμοδίου Πρωτοδικείου ως απαραδέκτου (μη προκαταβολή του 20% ή των 30.000 ευρώ). Προτεινόμενη διάταξη. Στο άρθρο 20 του υπό διαβούλευση νόμου να προστεθεί παράγραφος ως ακολούθως: Νέα παράγραφος: Η παρ. 23 του άρθρου τρίτου του ν. 4092/2012, αντικαθίσταται ως ακολούθως: (1) «23α. Για το παραδεκτό των προβλεπόμενων ενδίκων βοηθημάτων και μέσων ενώπιον των καθ’ ύλη αρμόδιων δικαστηρίων κατά πράξεων των Κτηματικών Υπηρεσιών με τις οποίες επιβάλλονται κάθε είδους πρόστιμα ή καθορίζονται αποζημιώσεις, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για τη Δημόσια Περιουσία, πρέπει, ακόμη και μετά την πρώτη συζήτηση της υπόθεσης και μέχρι αυτή να καταστεί τελεσίδικη, να προσκομισθεί αποδεικτικό καταβολής ποσοστού 20% του επιβληθέντος προστίμου ή της καθορισθείσας αποζημίωσης, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ». (2)«23β. Η διάταξη της παρ. 23α του άρθρου τρίτου του ν. 4092/2012, όπως αντικαθίσταται από την προηγούμενη περίπτωση, εφαρμόζεται και σε ένδικα βοηθήματα ή μέσα που έχουν ασκηθεί από 9.11.2012 και εντεύθεν, χωρίς να έχει καταβληθεί το προβλεπόμενο ποσό, υπό την προϋπόθεση ότι η υπόθεση δεν έχει καταστεί τελεσίδικη. (3) «23γ. Στα ένδικα μέσα που στρέφονται κατά αποφάσεων, οι οποίες εκδόθηκαν αναφορικά με ασκηθέντα ένδικα βοηθήματα από 9.11.2012 και μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, δυνάμει της παραγράφου 23 του άρθρου τρίτου του ν. 4092/2012, θεωρείται ότι η προϋπόθεση παραδεκτής άσκησης αυτών, η οποία τίθεται με την εν λόγω παράγραφο, πληρούται εφόσον το προβλεπόμενο ποσό καταβληθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. έως την συζήτηση»