• Σχόλιο του χρήστη 'Μ. ΠΑΥΛΟΥΣ' | 9 Νοεμβρίου 2017, 18:53

    Άρθρο 37 παρ.1 : "Απαγορεύεται στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ούτε είναι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών ούτε εξαιρούνται ρητά από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου να παρέχουν υπηρεσίες πληρωμών". Το εν λόγω άρθρο υπήρχε και στον 3862/2010, ωστόσο η εμπειρία έχει δείξει ότι εάν δεν προβλεφθεί ρητά από τον Έλληνα νομοθέτη, κύρωση για την παραβίαση της διάταξης αυτής, η αρμόδια αρχή που θα ελέγχει την εφαρμογή του άρθρου αυτού και θα εξετάζει σχετικές καταγγελίες και το δικαίωμα να επιβάλει κύρωση στο πρόσωπο που παραβιάζει τη διάταξη αυτή, τότε η διάταξη αυτή θα παραμείνει κενό γράμμα, καθώς Τράπεζα Ελλάδος, υπουργείο οικονομικών, τελωνειακές αρχές δηλώνουν αναρμόδιοι να εξετάσουν τέτοια καταγγελία. Το σχέδιο νόμου περιέχει εκτενείς κυρώσεις για τα αδειοδοτημένα ιδρύματα πληρωμών και καμία κύρωση για όσους τυχόν θα παρέχουν υπηρεσίες πληρωμών χωρίς να έχουν λάβει την απαιτούμενη άδεια.