• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ' | 28 Ιουνίου 2018, 21:29

    Προτείνεται η τροποποίηση στο άρθρο 10 παρ 1 ως ακολούθως: 1. Για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών του με διανομείς ασφαλιστών προϊόντων, ο πελάτης δύναται να προσφεύγει και στα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία αρμόδια προς τούτο όργανα ή φορείς, όπως ο Συνήγορος του Καταναλωτή, ο οποίος συστήθηκε με το ν. 3297/2004 (Α΄259), ή άλλος φορέας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών νόμιμα καταχωρημένος στο Μητρώο της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς δυνάμει της Κ.Υ.Α. 70330οικ./30.6.2015 (Β΄ 1421). Συστήνεται επίσης η εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς μέσω διαδικασίας και του θεσμού της διαμεσολάβησης του Ελληνικού Ν.4512/2018 (άρθρα 178 έως 206, περί ρύθμισης του θεσμού της διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, καθώς και την περαιτέρω εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 για θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις ως και σε υποθέσεις διασυνοριακών διαφορών), κατά τα προβλεπόμενα σε αυτόν και στα εκτελεστικά του νομοθετικά κείμενα ή μεταγενέστερο αυτού νόμου περί διαμεσολάβησης. Η επιλογή του διαμεσολαβητή θα γίνει από τα μέρη (πελάτης, διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων) μεταξύ των Διαπιστευμένων Διαμεσολαβητών που περιλαμβάνονται στο οικείο μητρώο της παρ. 2 του άρθρου 203, που τηρείται από την Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και βρίσκεται δημοσιευμένος στην ιστοσελίδα του ανωτέρω Υπουργείου.