• Επί του Άρθρου 14: Στο άρθρο αυτό ορίζεται ως φορέας παρακολούθησης και προώθησης της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης, ο Συνήγορος του Πολίτη. Προτείνουμε όσον αφορά την προώθηση της εφαρμογής της ίσης μεταχείρισης στο πεδίο της τοπικής αυτοδιοίκησης, να προστεθεί και ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης, καθώς και ο Συμπαραστάτης της Περιφέρειας. Εκ μέρους του Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), Μαρίνα Γαλανού.