Άρθρο 14 – Φορέας προώθησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης

(Άρθρο 13 Οδηγίας 2000/43/ΕΚ και Άρθρο 4 Οδηγίας 2014/54/ΕΕ)

1. Φορέας παρακολούθησης και προώθησης της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας ασθένειας, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου στο πεδίο εφαρμογής και κατά τους ορισμούς του παρόντος νόμου στον ιδιωτικό, στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα ορίζεται ο Συνήγορος του Πολίτη.
2. Συνιστώνται στον Συνήγορο του Πολίτη δέκα 10 οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού κλάδου ΠΕ Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της ίδιας ειδικότητας της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3094/2003, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 284 του ν. 3852/2010, που προστέθηκε με την παρ. 1α του άρθρου 9 του ν. 3861/2010, για την επιστημονική υποβοήθηση του ΣτΠ, την εξέταση καταγγελιών για παράβαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης κατά τον παρόντα νόμο, τη διενέργεια προσπάθειας συμφιλίωσης, τη σύνταξη και υποβολή στο ΣτΠ πορίσματος σε περίπτωση αποτυχίας της συμφιλιωτικής δράσης, καθώς και την πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των πολιτών επί σχετικών θεμάτων.

  • 13 Ιουλίου 2016, 10:26 | Δίκτυο Συμπαραστατών

    Επί του άρθρου 14: Μετα την πρώτη παράγραφο, προστίθεται επόμενη παράγραφος κατά την οποία “Φορείς παρακολούθησης της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης ως προς τους Δήμους ορίζονται οι Συμπαραστάτες του Δημότη και της Επιχείρησης και ως προς τις Περιφέρειες οι Περιφερειακοί Συμπαραστάτες του Πολίτη και της Επιχείρησης, στο πλαίσιο των ήδη ισχυουσών αρμοδιοτήτων τους κατά τα άρθρα 77 και 179 αντίστοιχα του Ν.3852/2010. Ως προς την ισότητα των φύλων ειδικότερα, φορείς παρακολούθησης και προώθησης της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης στους Ο.Τ.Α. είναι οι Επιτροπές Ισότητας των Φύλων που λειτουργούν σε Δήμους και Περιφέρειες, στο πλαίσιο των δικών τους αρμοδιοτήτων. Ο Συνήγορος του Πολίτη σε ετήσια βάση καλεί σε σύσκεψη τους Συμπαραστάτες καθώς και τις/τους επικεφαλής των Επιτροπών Ισότητας των Φύλων των Δήμων και Περιφερειών, προκειμένου να συμβάλλουν με στοιχεία των Γραφείων τους στην σύνταξη της Ειδικής Ετήσιας Έκθεσης του Συνηγόρου του Πολίτη για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης. Ο Συνήγορος του Πολίτη μπορεί να καλεί και σε πιο τακτική βάση τους Συμπαραστάτες για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και πληροφοριών ως προς τον χειρισμό υποθέσεων, τηρουμένης πάντοτε της ανεξαρτησίας των δύο θεσμών.”

  • Επί του Άρθρου 14:

    Στο άρθρο αυτό ορίζεται ως φορέας παρακολούθησης και προώθησης της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης, ο Συνήγορος του Πολίτη. Προτείνουμε όσον αφορά την προώθηση της εφαρμογής της ίσης μεταχείρισης στο πεδίο της τοπικής αυτοδιοίκησης, να προστεθεί και ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης, καθώς και ο Συμπαραστάτης της Περιφέρειας.

    Εκ μέρους του Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ),
    Μαρίνα Γαλανού.