• Σχόλιο του χρήστη 'Δίκτυο Συμπαραστατών' | 13 Ιουλίου 2016, 10:26

    Επί του άρθρου 14: Μετα την πρώτη παράγραφο, προστίθεται επόμενη παράγραφος κατά την οποία “Φορείς παρακολούθησης της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης ως προς τους Δήμους ορίζονται οι Συμπαραστάτες του Δημότη και της Επιχείρησης και ως προς τις Περιφέρειες οι Περιφερειακοί Συμπαραστάτες του Πολίτη και της Επιχείρησης, στο πλαίσιο των ήδη ισχυουσών αρμοδιοτήτων τους κατά τα άρθρα 77 και 179 αντίστοιχα του Ν.3852/2010. Ως προς την ισότητα των φύλων ειδικότερα, φορείς παρακολούθησης και προώθησης της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης στους Ο.Τ.Α. είναι οι Επιτροπές Ισότητας των Φύλων που λειτουργούν σε Δήμους και Περιφέρειες, στο πλαίσιο των δικών τους αρμοδιοτήτων. Ο Συνήγορος του Πολίτη σε ετήσια βάση καλεί σε σύσκεψη τους Συμπαραστάτες καθώς και τις/τους επικεφαλής των Επιτροπών Ισότητας των Φύλων των Δήμων και Περιφερειών, προκειμένου να συμβάλλουν με στοιχεία των Γραφείων τους στην σύνταξη της Ειδικής Ετήσιας Έκθεσης του Συνηγόρου του Πολίτη για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης. Ο Συνήγορος του Πολίτη μπορεί να καλεί και σε πιο τακτική βάση τους Συμπαραστάτες για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και πληροφοριών ως προς τον χειρισμό υποθέσεων, τηρουμένης πάντοτε της ανεξαρτησίας των δύο θεσμών.”