• Β. Συμπερίληψη της Ε.Σ.Α.μεΑ. μεταξύ των φορέων που θα παρέχουν προστασία στα θύματα διάκρισης λόγω αναπηρίας, θα συμμετέχουν στον διάλογο και θα συνεργάζονται με τους φορείς προώθησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης Δεδομένου ότι η Ε.Σ.Α.μεΑ.: • αποτελεί την αντιπροσωπευτικότερη οργάνωση των ατόμων με αναπηρία βάσει της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2430/1996 (Αρ. ΦΕΚ 156’ Α/10.07.1996), • δεν περιλαμβάνεται μεταξύ των κοινωνικών εταίρων που υπογράφουν την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, • δεν αποτελεί «μη κυβερνητική οργάνωση» και • βάσει της παρ. 8 του άρθρου 2 «Σκοποί» του ισχύοντος Καταστατικού της «[…] δύναται να συμπαρίσταται στα ίδια το άτομα με αναπηρία (φυσικά πρόσωπα) σε οιαδήποτε περίπτωση παραβίασης των ανθρώπινων και συνταγματικών δικαιωμάτων τους, διασφαλίζοντας μεταξύ άλλων και την τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης λόγω αναπηρίας σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής, και να τα αντιπροσωπεύει ενώπιον οποιασδήποτε διοικητικής ή δικαστικής αρχής ή οργάνου σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο […]», αιτούμαστε τη συμπερίληψη ρητών αναφορών στα παρακάτω άρθρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η Ε.Σ.Α.μεΑ. θα περιληφθεί μεταξύ των φορέων που θα: α) παρέχουν προστασία στα θύματα διάκρισης λόγω αναπηρίας, β) συμμετέχουν στο διάλογο με στόχο την προαγωγή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης στο πλαίσιο των σκοπών του παρόντος νόμου, β) συνεργάζονται με τον Συνήγορο του Πολίτη ως φορέα προώθησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης. Ακολουθεί παράθεση των προτεινόμενων από την Ε.Σ.Α.μεΑ. συμπληρώσεων ανά άρθρο: Άρθρο 8 – Παροχή προστασίας Η παρ. 3 του άρθρο 8 να συμπληρωθεί ως ακολούθως (βλ. με έντονη γραμματοσειρά): «3. Νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή οργανώσεις συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων, των αντιπροσωπευτικών οργανώσεων των ομάδων που υφίστανται διάκριση (π.χ. Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία) και των συνδικαλιστικών οργανώσεων, που έχουν σκοπό μεταξύ άλλων τη διασφάλιση της τήρησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας ασθένειας, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου μπορούν να αντιπροσωπεύουν τον βλαπτόμενο ενώπιον των δικαστηρίων και να τον εκπροσωπούν ενώπιον οποιασδήποτε διοικητικής αρχής ή διοικητικού οργάνου, εφόσον προηγουμένως παρασχεθεί η συναίνεσή του με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο, το οποίο θα φέρει, όπου απαιτείται, θεώρηση του γνησίου της υπογραφής».