Άρθρο 08 – Παροχή προστασίας

(Άρθρο 7 Οδηγίας 2000/43/ΕΚ, Άρθρο 9 Οδηγίας 2000/78/ΕΚ και Άρθρο 3 Οδηγίας 2014/54/ΕΕ)

1. Σε περίπτωση μη τήρησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης στο πλαίσιο διοικητικής δράσης, παρέχεται στον βλαπτόμενο, πέραν της δικαστικής προστασίας, προστασία και υπό τους όρους των άρθρων 24 έως και 27 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999 ΦΕΚ 45 Α΄).
2. Η λήξη της σχέσης, στο πλαίσιο της οποίας συντελέστηκε η προσβολή, δεν αποκλείει την προστασία από παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης.
3. Νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή οργανώσεις συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων, που έχουν σκοπό μεταξύ άλλων τη διασφάλιση της τήρησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας ασθένειας, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου μπορούν να αντιπροσωπεύουν τον βλαπτόμενο ενώπιον των δικαστηρίων και να τον εκπροσωπούν ενώπιον οποιασδήποτε διοικητικής αρχής ή διοικητικού οργάνου, εφόσον προηγουμένως παρασχεθεί η συναίνεσή του με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο, το οποίο θα φέρει, όπου απαιτείται, θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.

 • Β. Συμπερίληψη της Ε.Σ.Α.μεΑ. μεταξύ των φορέων που θα παρέχουν προστασία στα θύματα διάκρισης λόγω αναπηρίας, θα συμμετέχουν στον διάλογο και θα συνεργάζονται με τους φορείς προώθησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης
  Δεδομένου ότι η Ε.Σ.Α.μεΑ.:
  • αποτελεί την αντιπροσωπευτικότερη οργάνωση των ατόμων με αναπηρία βάσει της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2430/1996 (Αρ. ΦΕΚ 156’ Α/10.07.1996),
  • δεν περιλαμβάνεται μεταξύ των κοινωνικών εταίρων που υπογράφουν την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας,
  • δεν αποτελεί «μη κυβερνητική οργάνωση» και
  • βάσει της παρ. 8 του άρθρου 2 «Σκοποί» του ισχύοντος Καταστατικού της «[…] δύναται να συμπαρίσταται στα ίδια το άτομα με αναπηρία (φυσικά πρόσωπα) σε οιαδήποτε περίπτωση παραβίασης των ανθρώπινων και συνταγματικών δικαιωμάτων τους, διασφαλίζοντας μεταξύ άλλων και την τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης λόγω αναπηρίας σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής, και να τα αντιπροσωπεύει ενώπιον οποιασδήποτε διοικητικής ή δικαστικής αρχής ή οργάνου σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο […]»,
  αιτούμαστε τη συμπερίληψη ρητών αναφορών στα παρακάτω άρθρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η Ε.Σ.Α.μεΑ. θα περιληφθεί μεταξύ των φορέων που θα: α) παρέχουν προστασία στα θύματα διάκρισης λόγω αναπηρίας, β) συμμετέχουν στο διάλογο με στόχο την προαγωγή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης στο πλαίσιο των σκοπών του παρόντος νόμου, β) συνεργάζονται με τον Συνήγορο του Πολίτη ως φορέα προώθησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης.
  Ακολουθεί παράθεση των προτεινόμενων από την Ε.Σ.Α.μεΑ. συμπληρώσεων ανά άρθρο:
  Άρθρο 8 – Παροχή προστασίας
  Η παρ. 3 του άρθρο 8 να συμπληρωθεί ως ακολούθως (βλ. με έντονη γραμματοσειρά):
  «3. Νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή οργανώσεις συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων, των αντιπροσωπευτικών οργανώσεων των ομάδων που υφίστανται διάκριση (π.χ. Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία) και των συνδικαλιστικών οργανώσεων, που έχουν σκοπό μεταξύ άλλων τη διασφάλιση της τήρησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας ασθένειας, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου μπορούν να αντιπροσωπεύουν τον βλαπτόμενο ενώπιον των δικαστηρίων και να τον εκπροσωπούν ενώπιον οποιασδήποτε διοικητικής αρχής ή διοικητικού οργάνου, εφόσον προηγουμένως παρασχεθεί η συναίνεσή του με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο, το οποίο θα φέρει, όπου απαιτείται, θεώρηση του γνησίου της υπογραφής».

 • 13 Ιουλίου 2016, 10:42 | Δίκτυο Συμπαραστατών

  Επί του άρθρου 8: Καθώς για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης προβλέπεται ειδική διοικητική προσφυγή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση (ή στον Ελεγκτή της Νομιμότητας), αυτό εξοβελίζει το δικαίωμα ενάσκησης των διοικητικών προσφυγών του άρθρου 24 έως και 27 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, δηλαδή της αίτησης θεραπείας και της ιεραρχικής προσφυγής. Αυτό σημαίνει ότι οι θιγόμενες/θιγόμενοι δεν έχουν πρακτικά ενώπιον των ΟΤΑ το δικαίωμα της αίτησης θεραπείας και ιεραρχικής προσφυγής κατά τον ΚΔΔιαδ, επειδή έχουν το δικαίωμα προσφυγής κατά τα άρθρα 227 επ. του Ν.3852/2010. Συνεπώς, θα ήταν χρήσιμη μια προσθήκη στην παρ. 1 του άρθρου 8, κατά την οποία: “Αίτηση θεραπείας και ιεραρχική προσφυγή ασκείται από τις/τους θιγόμενους για παραβιάσεις από τους Ο.Τ.Α. και κατά παρέκκλιση των άρθρων 24 έως και 27 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας”.

 • Θεωρούμε σημαντικό να προβλεφθεί στο άρθρο 8, παρ. 3 η άνευ παραβόλου υπέρ του δημοσίου αντιπροσώπευση του βλαπτόμενου ενώπιον των δικαστηρίων από νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή οργανώσεις.

  Εκ μέρους της Colour Youth – Κοινότητας LGBTQ Νέων Αθήνας,
  Φίλιππος Παγάνης

 • Επί του Άρθρου 8, παράγραφος 3:

  Προτείνουμε στην εκπροσώπηση ενώπιον του δικαστηρίου την μη καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου.

  Εκ μέρους του Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ),
  Μαρίνα Γαλανού.

 • 6 Ιουλίου 2016, 13:58 | μονο ντροπη με εκφραζει

  Η έννοια της διάκρισης στήν Ελλάδα δεν συνάγεται απο πραγματικά γεγονότα αλλά τεκμαίρετε είναι γενικά αποδεκτό

  Στην Ελλάδα αδύναμος για την Ελληνική πολιτεία θεωρειται πάντα η γυναικά.

  Αυτο το βλέπουμε σε δικαστικές αποφάσεις , προσλήψεις για το δημόσιο όπου ασχέτως ικανοτητων πάντα υπάρχει ποσόστωση για γυναίκες.

  Στα ελληνικά δικαστήρια όποιος βρίσκεται σε διάσταση ή σε διαδικασία διαζυγίου, γνωρίζει πάρα πολύ καλα οτι οι αποφάσεις ειναι με το μέρος της γυναικάς κατα 99% (λόγια δικηγόρων)

  Ετσι εχουμε νέους πατεράδες ηλικίας 30-45 ετών λόγω της οικονομικής δυσπραγίας να πετιώνται στον δρόμο απο τις συζύγους, να μην βλέπουν τα παιδιά τους γιατι θες απίστευτα λεφτα να το καταφέρεις, αλλά και να το καταφέρεις η πρώην μπορεί να μην στα δίνει , που θελεις αλλα λεφτά για να την κυνηγήσεις.

  Αρα εξασθενημένοι πρωην συζυγοι στον δρομο με 700-800 ενα μισθο αν τον εχουν και αυτόν , πατεράδες που δεν μπορούν να δούν καν τα παιδιά τους, εχουν απεναντι μια νομοθεσία που ερχεται απο την εποχή του μεταξα θεωρωντας τον πατερα εναν τρισαθλιο τυπο που γυριζει,αφηνει νηστικη γυναικα μιας και αυτη δεν δουλευε τοτε, και η γυναικα σπιτι μεγαλωνει τα παιδιά σπιτι καταπονημενη και αβοηθητη.
  Η ελλαδα του 2016, που ζητάει απο ανεργους πατεραδες 250 ευρω διατροφη το μινιμουμ μόνο με την εγκληση μιας κυρίας, που σε αναγκάζουν να της πληρώσεις και τα δικαστικα εξοδα. Το ωραίο της υποθεσης.

  Και μια προοδευτική κυβέρνηση που συνεχίζει τους νόμους μεταξα και διαλύει ανθρωπινες ζωες.

  Ντροπη ΟΛΩΝ ΜΑΣ που μιλάμε και για διακρίσεις με αυτην την νομοθεσία

 • 5 Ιουλίου 2016, 20:06 | Μιχάλης Κλειδωνάρης

  Θα ήταν χρήσιμο και ουσιαστικό για την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών να προβλεφθεί ότι σε περίπτωση υποβολής καταγγελίας στον Συνήγορο του Πολίτη ή στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, αναστέλλονται οι προθεσμίες προσφυγής στη Δικαιοσύνη μέχρι την κοινοποίηση της οριστικής απάντησης στον ενδιαφερόμενο.