• Άρθρο 17 - Ενημέρωση και διάδοση πληροφοριών Η παρ. 1 του άρθρου 17 να συμπληρωθεί ως ακολούθως (βλ. με έντονη γραμματοσειρά): «1. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και οι αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των ομάδων που υφίστανται διάκριση (π.χ. Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία) οφείλουν να ενημερώνουν τα μέλη τους για το περιεχόμενο του παρόντος νόμου, καθώς και για τα μέτρα που λαμβάνονται για την εφαρμογή και την προώθηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης στο πλαίσιο των σκοπών του παρόντος νόμου».