Άρθρο 17 – Ενημέρωση και διάδοση πληροφοριών

(Άρθρο 10 Οδηγίας 2000/43/ΕΚ, Άρθρο 12 Οδηγίας 2000/78/ΕΚ και Άρθρο 6 Οδηγίας 2014/54/ΕΕ)

1. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις οφείλουν να ενημερώνουν τα μέλη τους για το περιεχόμενο του παρόντος νόμου, καθώς και για τα μέτρα που λαμβάνονται για την εφαρμογή και την προώθηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης στο πλαίσιο των σκοπών του παρόντος νόμου.
2. Οι εργοδότες, καθώς και οι υπεύθυνοι για θέματα επαγγελματικής κατάρτισης, οφείλουν να διασφαλίζουν την εφαρμογή του παρόντος νόμου και να παρέχουν στοιχεία που ζητούνται στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων του φορέα προώθησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης και των υπηρεσιών εποπτείας του άρθρου 13, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

  • Άρθρο 17 – Ενημέρωση και διάδοση πληροφοριών
    Η παρ. 1 του άρθρου 17 να συμπληρωθεί ως ακολούθως (βλ. με έντονη γραμματοσειρά):
    «1. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και οι αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των ομάδων που υφίστανται διάκριση (π.χ. Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία) οφείλουν να ενημερώνουν τα μέλη τους για το περιεχόμενο του παρόντος νόμου, καθώς και για τα μέτρα που λαμβάνονται για την εφαρμογή και την προώθηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης στο πλαίσιο των σκοπών του παρόντος νόμου».