• Σχόλιο του χρήστη 'ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΚΟΡΔΑΚΗ' | 2 Ιανουαρίου 2018, 10:33
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Στο άρθρο 3 ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ, αναφέρεται ότι «Η συμφωνία υπαγωγής … μπορεί να περιληφθεί στα πρακτικά…». Η δυνητικότητα της συμπερίληψης στα πρακτικά της συμφωνίας υπαγωγής είναι ανακόλουθη με το δεύτερο εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 4, όπου ορίζεται ότι «… η έγγραφη συμφωνία συμπεριλαμβάνεται στα πρακτικά …». Τα δυο άρθρα πρέπει να εναρμονιστούν. Επίσης, στο τελευταίο εδάφιο του άρθρου 3, θα πρέπει να συμπληρωθεί ότι στη συμφωνία υπαγωγής θα περιλαμβάνεται και το απόρρητο και η εχεμύθεια και κατά το προπαρασκευαστικό στάδιο.