Άρθρο 03 – ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Στη διαδικασία της διαμεσολάβησης, εκτός από τις διαφορές που αναφέρονται στο άρθρο 5 του παρόντος, μπορούν να υπαχθούν και οι αστικές και εμπορικές διαφορές ιδιωτικού δικαίου, υφιστάμενες ή μέλλουσες, μετά από έγγραφη συμφωνία των μερών, αν αυτά έχουν την εξουσία να διαθέτουν το αντικείμενο της διαφοράς, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου. Η συμφωνία υπαγωγής της διαφοράς στη διαμεσολάβηση μπορεί να περιληφθεί στα πρακτικά του δικαστηρίου στην περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου. Η συμφωνία των μερών για υπαγωγή της διαφοράς τους στη διαδικασία της διαμεσολάβησης πρέπει να περιγράφει το αντικείμενο αυτής, διέπεται δε από τις διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου για τις συμβάσεις.

 • 2 Ιανουαρίου 2018, 11:41 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ-ΔΙΑΠ.ΔΙΑΜ

  Επέκταση του θεσμού στις διαφορές δημοσίου δικαίου ήτοι

  «Στη διαμεσολάβηση να μπορούν να υπαχθούν διαφορές τελεωνειακές, φορολογικές, ασφαλιστικές και διοικητικές εν γένει. «

 • Στο άρθρο 3 ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ, αναφέρεται ότι «Η συμφωνία υπαγωγής … μπορεί να περιληφθεί στα πρακτικά…». Η δυνητικότητα της συμπερίληψης στα πρακτικά της συμφωνίας υπαγωγής είναι ανακόλουθη με το δεύτερο εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 4, όπου ορίζεται ότι «… η έγγραφη συμφωνία συμπεριλαμβάνεται στα πρακτικά …». Τα δυο άρθρα πρέπει να εναρμονιστούν.
  Επίσης, στο τελευταίο εδάφιο του άρθρου 3, θα πρέπει να συμπληρωθεί ότι στη συμφωνία υπαγωγής θα περιλαμβάνεται και το απόρρητο και η εχεμύθεια και κατά το προπαρασκευαστικό στάδιο.

 • 30 Δεκεμβρίου 2017, 20:01 | ΕΛΕΝΑ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

  O θεσμός θα πρέπει να επεκταθεί και στις διαφορές πολιτών με Δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία. Ταχύτερη και δικαιότερη απονομή δικαίου, με τη σύμπραξη των μερών επιβάλλουν και σε αυτούς τους τομείς την υποχρεωτικότητα της προσπάθειας συναινετικής – εκούσιας επίλυσης του προβλήματος, πριν το στάδιο της αναγκαστικής εκτέλεσης. Στη χώρα της Ιταλίας ο θεσμός της διαμεσολάβησης είναι υποχρεωτικός επίσης στις αστικές – ιδιωτικές διαφορές και συζητείται ή μπορεί και να ισχύει ήδη η εισαγωγή του στις διαφορές αυτές ως άνω. Ο χρόνος διαβούλευσης είναι πραγματικά μικρός.

 • 30 Δεκεμβρίου 2017, 07:45 | Παναγιώτης Βασιλάκησ

  Θα πρέπει να υπάρξει απλούστευση στην διατύπωση για τις Υπαγόμενες Διαφορές, να τεθούν θέματα με ευρύ πεδίο εφαρμογής και να διατυπώνονται μόνον οι εξαιρέσεις. Η προτεινόμενη διατύπωση υπαγόμενων θεμάτων είναι περιοριστική για το θεσμό της διαμεσολάβησης. Θα πρέπει να ακολουθηθεί το παράδειγμα χωρών της ΕΕ όπου ο θεσμός λειτουργεί διευρυμένα αναφορικά με τις υπαγόμενες διαφορές για να υπάρξει ουσιαστική συνεισφορά του θεσμού στην εξωδικαστική επίλυση διαφορών.

 • 29 Δεκεμβρίου 2017, 12:48 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

  Στο άρθρο αυτό θα πρέπει να προστεθούν ρητά οι εργατικές διαφορές, που πρέπει να προβλεθεί εξαίρεση τους παό την υποχρεωτικότητα, διότι οι εργαζόμενοι δεν έχουν εξουσία διαθέσεως του αντικείμένου της διαφοράς, αφού δεν χωρεί παραίτηση από τα εργασιακά δικαιώματα του εργαζομένου, και αν αυτή συμβεί είναι άκυρη με βάση τον νόμο και την νομολογία του ΑΠ