• Σχόλιο του χρήστη 'Rania Siorenta' | 3 Μαρτίου 2018, 23:19

    Ως προς την παράγραφο 1: Η φράση «.... ή αφορά μέτρα που έχει ζητήσει το ίδιο το υποκείμενο των δεδομένων», φρονώ ότι είναι αρκετά ασαφής και πρέπει να διασαφηνιστεί περαιτέρω. Δηλαδή ποια είναι τα μέτρα εκείνα που έχει ζητήσει το ίδιο το υποκείμενο των δεδομένων; Ως προς την παράγραφο 3: Θα πρέπει η συγκατάθεση να μπορεί να δίδεται και με ηλεκτρονικά μέσα,ή με προφορική δήλωση. Αν απαιτείται μόνο έγγραφη συγκατάθεση, αυτό έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 7 του Γενικού Κανονισμού και με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου του παρόντος νόμου "5. Εάν η συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων παρέχεται στο πλαίσιο γραπτής δήλωσης,.....¨. Επίσης, θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι η εν λόγω συγκατάθεση αφορά στις περιπτώσεις επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τις κατά το άρθρο 3 παρ. 3 του παρόντος νόμου αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 2 παρ. 3 του παρόντος νόμο.