Άρθρο 29 – Συγκατάθεση του υποκειμένου

1. Όταν η επεξεργασία βασίζεται, σύμφωνα με ρητή διάταξη νόμου, στη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων ή αφορά μέτρα που έχει ζητήσει το ίδιο το υποκείμενο των δεδομένων, ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι σε θέση να αποδείξει ότι το υποκείμενο των δεδομένων συγκατατέθηκε για την επεξεργασία των δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα ή αιτήθηκε μέτρα που συνεπάγονται τέτοια επεξεργασία.
2. Πριν την παροχή της συγκατάθεσης, το υποκείμενο των δεδομένων ενημερώνεται σχετικά με τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υπόκειται σε επεξεργασία και ιδίως για την περίπτωση που η επεξεργασία αφορά ειδικές κατηγορίες δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, την προβλεπόμενη διάρκεια αυτής και τους συνήθεις αποδέκτες των δεδομένων. Το υποκείμενο των δεδομένων ενημερώνεται επίσης για τις κατά νόμο συνέπειες της συγκατάθεσης ή της μη παροχής της καθώς και για το δικαίωμα ανάκλησης αυτής.
3. Η συγκατάθεση είναι σαφής, συγκεκριμένη, έγγραφη και εν πλήρει επιγνώσει, δήλωση, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων δηλώνει ότι συμφωνεί, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Η συγκατάθεση θεωρείται έγκυρη μόνο όταν βασίζεται στην ελεύθερη απόφαση του υποκειμένου, ενώ αξιολογούνται οι συνθήκες υπό τις οποίες δόθηκε.
4. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της
5. Εάν η συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων παρέχεται στο πλαίσιο γραπτής δήλωσης, η οποία αφορά και άλλα θέματα, το αίτημα για συγκατάθεση υποβάλλεται κατά τρόπο ώστε να είναι σαφώς διακριτό από τα άλλα θέματα, σε κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη μορφή, χρησιμοποιώντας σαφή και απλή διατύπωση.
6. Εάν πρόκειται για επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων , η συγκατάθεση πρέπει διακριτά και ευκρινώς να αναφέρεται σε αυτά τα δεδομένα.

  • 3 Μαρτίου 2018, 23:19 | Rania Siorenta

    Ως προς την παράγραφο 1:
    Η φράση «…. ή αφορά μέτρα που έχει ζητήσει το ίδιο το υποκείμενο των δεδομένων», φρονώ ότι είναι αρκετά ασαφής και πρέπει να διασαφηνιστεί περαιτέρω. Δηλαδή ποια είναι τα μέτρα εκείνα που έχει ζητήσει το ίδιο το υποκείμενο των δεδομένων;

    Ως προς την παράγραφο 3:
    Θα πρέπει η συγκατάθεση να μπορεί να δίδεται και με ηλεκτρονικά μέσα,ή με προφορική δήλωση. Αν απαιτείται μόνο έγγραφη συγκατάθεση, αυτό έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 7 του Γενικού Κανονισμού και με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου του παρόντος νόμου «5. Εάν η συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων παρέχεται στο πλαίσιο γραπτής δήλωσης,…..¨. Επίσης, θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι η εν λόγω συγκατάθεση αφορά στις περιπτώσεις επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τις κατά το άρθρο 3 παρ. 3 του παρόντος νόμου αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 2 παρ. 3 του παρόντος νόμο.