• Σχόλιο του χρήστη 'Άγγελος Μαϊκόπουλος' | 20 Ιουλίου 2018, 18:18

    Θετική η ίδρυση και η ανάληψη των προβλεπόμενων καθηκόντων από τη Δικαστική Αστυνομία, που θα αποφορτίσει τις Αστυνομικές Υπηρεσίες από πολλά "πάρεργα" (επιδόσεις δικογράφων κ.λπ.), πλην όμως, θεωρώ ότι απαιτούνται οι εξής τροποποιήσεις: α) Καθορισμός των συνολικών οργανικών θέσεων σε τουλάχιστον δύο χιλιάδες (2000), για όλη την επικράτεια, καθώς με εβδομήντα (70) δεν καλύπτονται ούτε οι ανάγκες φύλαξης των Δικαστικών Μεγάρων της Αττικής, πολλώ δε μάλλον της επαρχίας, παράλληλα με τα ανακριτικά καθήκοντα, τις εκτελέσεις ενταλμάτων, αποφάσεων κ.λπ.. Εξ αυτών, ενδεικτικά προτείνονται διακόσιες πενήντα (250) θέσεις για την Αθήνα, εκατό (100) για τη Θεσσαλονίκη, σαράντα (40) για τις έδρες των Εφετείων, και είκοσι για τις λοιπές έδρες Πρωτοδικείων, λαμβάνοντας υπόψιν για τον ακριβή καθορισμό των θέσεων, τον όγκο εργασιών της εκάστοτε Δικαστικής Έδρας, ως αυτός προκύπτει από τα στατιστικά στοιχεία της τελευταίας πενταετίας. β) Προκήρυξη και πρόσληψη των υπαλλήλων για την πλήρωση του συνόλου των παραπάνω θέσεων, με προτίμηση σε αποφοίτους Νομικών Σχολών, και εκπαίδευσή τους ως εξής: 1. Εξάμηνης διάρκειας για τους υπαλλήλους αστυνομικών καθηκόντων κατηγορίας ΔΕ, οι οποίοι θα απασχοληθούν στη φύλαξη των Δικαστικών Μεγάρων και σε μη ανακριτικά καθήκοντα. 2. Διετούς διάρκειας για τους υπαλλήλους αστυνομικών και πολιτικών καθηκόντων, που θα απασχοληθούν και σε ανακριτικά καθήκοντα, με την εκπαίδευση να λαμβάνει χώρα σε ειδικά τμήματα της Σχολής Δικαστών. γ) Έναρξη λειτουργίας του Σώματος της Δικαστικής Αστυνομίας σταδιακά, από την αποφοίτηση των προσληφθέντων υπαλλήλων και εντεύθεν, χωρίς να πραγματοποιούνται αποσπάσεις άλλων Αστυνομικών και Πολιτικών υπαλλήλων στο μεσοδιάστημα. Ο ισχυρισμός του επείγοντος της λειτουργίας του εν λόγω Σώματος, καταρρίπτεται εάν αναλογιστεί κανείς ότι η συζήτηση για τη δημιουργία του πραγματοποιείται κατά τα τελευταία είκοσι τουλάχιστον έτη, με το σύνολο των καθηκόντων που θα αναλάβει η Δικαστική Αστυνομία να εκτελείται στο σύνολό του από την Ελληνική Αστυνομία. Η συνέχιση εκτέλεσης των καθηκόντων για τα δύο επιπλέον έτη που απαιτούνται για την ορθή έναρξη λειτουργίας της Δικαστικής Αστυνομίας δεν θα δημιουργήσει επιπλέον φόρτο εργασίας ή προβλήματα στην Ελληνική Αστυνομία, καθώς ήδη εκτελεί αυτό το έργο από ιδρύσεώς της. Αντίθετα, η βεβιασμένη έναρξη λειτουργίας της Δικαστικής Αστυνομίας από άτομα μη καταρτισμένα και εκπαιδευμένα προς το σκοπό λειτουργίας της, όχι μόνο δεν θα επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα, αλλά θα δημιουργήσει επιπλέον προβλήματα στις Αστυνομικές και τις υπόλοιπες Υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα, που θα κληθούν να στελεχώσουν το νεοϊδρυθέν Σώμα με αποσπάσεις του δικού τους προσωπικού, χωρίς να υπάρχει, αντικειμενικά, τέτοια ευχέρεια. Προς μείωση του παραπάνω αναφερομένου αριθμού ατόμων (2000) που θεωρώ ότι θα πρέπει να στελεχώσουν τη Δικαστική Αστυνομία, ενδεχομένως θα μπορούσε να εξετασθεί η μετάταξη πολιτικών υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα, εάν και εφόσον υπάρχει πλεονασμός προσωπικού σε κάποια Υπηρεσία, και όχι της "πατέντας" των αποσπάσεων, που ουσιαστικά καλύπτει δύο οργανικές θέσεις (προέλευσης - προορισμού) με έναν υπάλληλο.