Άρθρο 09 – Απόσπαση Προσωπικού

1. Εξαιρετικά, για την κάλυψη των άμεσων αναγκών των υπηρεσιών Δικαστικής Αστυνομίας κατά τα τρία πρώτα έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, οι ανωτέρω οργανικές θέσεις δύνανται να πληρούνται με αποσπάσεις προσωπικού από τα Σώματα Ασφαλείας, από τους φορείς του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α` και β` βαθμού, ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα. Οι αποσπάσεις του εν λόγω προσωπικού γίνονται ύστερα από προκήρυξη που εκδίδει ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στην οποία εξειδικεύονται τα εκάστοτε απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και διενεργούνται κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης με κοινή απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. Οι αποσπάσεις για την κάλυψη των θέσεων αυτών από τους ίδιους ως άνω φορείς είναι τριετούς διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης για μια επιπλέον θητεία.
2. Κάθε αποσπασμένος υπάλληλος λαμβάνει τις αποδοχές που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τη θέση προέλευσής του, διατηρεί την ίδια σχέση εργασίας, εντάσσεται σε αντίστοιχη προς τα προσόντα του κενή θέση και εξακολουθεί να ασφαλίζεται στους ίδιους φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης και υπάγεται στο Πειθαρχικό Δίκαιο που διέπει τη θέση προέλευσής του. Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του αποσπώμενου προσωπικού που έχει διανυθεί στη Δικαστική Αστυνομία λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στους φορείς προέλευσης για τα θέματα βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης και για κάθε άλλη συνέπεια.

 • 22 Ιουλίου 2018, 18:09 | κοπασακης ευτυχιος

  το προσωπικο της εξωτερικης φρουρας θα επερεπε να ηταν το πρωτο που θα στελεχωσει την δικαστικη αστυνομια αλλωστε 19 χρονια στα δικαστηρια εχει αποκτησει την νσχετικη εμπειρια

 • 20 Ιουλίου 2018, 18:18 | Άγγελος Μαϊκόπουλος

  Θετική η ίδρυση και η ανάληψη των προβλεπόμενων καθηκόντων από τη Δικαστική Αστυνομία, που θα αποφορτίσει τις Αστυνομικές Υπηρεσίες από πολλά «πάρεργα» (επιδόσεις δικογράφων κ.λπ.), πλην όμως, θεωρώ ότι απαιτούνται οι εξής τροποποιήσεις:
  α) Καθορισμός των συνολικών οργανικών θέσεων σε τουλάχιστον δύο χιλιάδες (2000), για όλη την επικράτεια, καθώς με εβδομήντα (70) δεν καλύπτονται ούτε οι ανάγκες φύλαξης των Δικαστικών Μεγάρων της Αττικής, πολλώ δε μάλλον της επαρχίας, παράλληλα με τα ανακριτικά καθήκοντα, τις εκτελέσεις ενταλμάτων, αποφάσεων κ.λπ.. Εξ αυτών, ενδεικτικά προτείνονται διακόσιες πενήντα (250) θέσεις για την Αθήνα, εκατό (100) για τη Θεσσαλονίκη, σαράντα (40) για τις έδρες των Εφετείων, και είκοσι για τις λοιπές έδρες Πρωτοδικείων, λαμβάνοντας υπόψιν για τον ακριβή καθορισμό των θέσεων, τον όγκο εργασιών της εκάστοτε Δικαστικής Έδρας, ως αυτός προκύπτει από τα στατιστικά στοιχεία της τελευταίας πενταετίας.
  β) Προκήρυξη και πρόσληψη των υπαλλήλων για την πλήρωση του συνόλου των παραπάνω θέσεων, με προτίμηση σε αποφοίτους Νομικών Σχολών, και εκπαίδευσή τους ως εξής:
  1. Εξάμηνης διάρκειας για τους υπαλλήλους αστυνομικών καθηκόντων κατηγορίας ΔΕ, οι οποίοι θα απασχοληθούν στη φύλαξη των Δικαστικών Μεγάρων και σε μη ανακριτικά καθήκοντα.
  2. Διετούς διάρκειας για τους υπαλλήλους αστυνομικών και πολιτικών καθηκόντων, που θα απασχοληθούν και σε ανακριτικά καθήκοντα, με την εκπαίδευση να λαμβάνει χώρα σε ειδικά τμήματα της Σχολής Δικαστών.
  γ) Έναρξη λειτουργίας του Σώματος της Δικαστικής Αστυνομίας σταδιακά, από την αποφοίτηση των προσληφθέντων υπαλλήλων και εντεύθεν, χωρίς να πραγματοποιούνται αποσπάσεις άλλων Αστυνομικών και Πολιτικών υπαλλήλων στο μεσοδιάστημα.
  Ο ισχυρισμός του επείγοντος της λειτουργίας του εν λόγω Σώματος, καταρρίπτεται εάν αναλογιστεί κανείς ότι η συζήτηση για τη δημιουργία του πραγματοποιείται κατά τα τελευταία είκοσι τουλάχιστον έτη, με το σύνολο των καθηκόντων που θα αναλάβει η Δικαστική Αστυνομία να εκτελείται στο σύνολό του από την Ελληνική Αστυνομία. Η συνέχιση εκτέλεσης των καθηκόντων για τα δύο επιπλέον έτη που απαιτούνται για την ορθή έναρξη λειτουργίας της Δικαστικής Αστυνομίας δεν θα δημιουργήσει επιπλέον φόρτο εργασίας ή προβλήματα στην Ελληνική Αστυνομία, καθώς ήδη εκτελεί αυτό το έργο από ιδρύσεώς της. Αντίθετα, η βεβιασμένη έναρξη λειτουργίας της Δικαστικής Αστυνομίας από άτομα μη καταρτισμένα και εκπαιδευμένα προς το σκοπό λειτουργίας της, όχι μόνο δεν θα επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα, αλλά θα δημιουργήσει επιπλέον προβλήματα στις Αστυνομικές και τις υπόλοιπες Υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα, που θα κληθούν να στελεχώσουν το νεοϊδρυθέν Σώμα με αποσπάσεις του δικού τους προσωπικού, χωρίς να υπάρχει, αντικειμενικά, τέτοια ευχέρεια.
  Προς μείωση του παραπάνω αναφερομένου αριθμού ατόμων (2000) που θεωρώ ότι θα πρέπει να στελεχώσουν τη Δικαστική Αστυνομία, ενδεχομένως θα μπορούσε να εξετασθεί η μετάταξη πολιτικών υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα, εάν και εφόσον υπάρχει πλεονασμός προσωπικού σε κάποια Υπηρεσία, και όχι της «πατέντας» των αποσπάσεων, που ουσιαστικά καλύπτει δύο οργανικές θέσεις (προέλευσης – προορισμού) με έναν υπάλληλο.

 • 19 Ιουλίου 2018, 16:39 | Ευάγγελος Ζαρκαδούλας

  Για την αποτελεσματική λειτουργία της Δικαστικής Αστυνομίας από την ίδρυση της να προβλέπεται η απόσπαση προσωπικού για τον αστυνομικό κλάδο αποκλειστικά από την Ελληνική Αστυνομία λόγω εμπειρίας και εξοικείωσης και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις προσωπικού από άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου εφόσον διαθέτει νομική εκπαίδευση-κατάρτιση και συναφή εμπειρία στις αρμοδιότητες της Δικαστικής Αστυνομίας.

 • 19 Ιουλίου 2018, 13:56 | Σωτήρης

  Δεδομένων των ελλείψεων σε προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ, θα μπορούσαν να καλυφθούν οι ανάγκες του Αστυνομικού Κλάδου της Δικαστικής Αστυνομίας απο λοιπό προσωπικό του ευρύτερου Δημοσίου τομέα που πληροί τις προυποθέσεις και τα κριτήρια (πλην του ορίου ηλικίας). Αναφέρομαι στην πρόβλεψη στελεχωσης του εν λόγω κλάδου με αποσπάσεις( ή /και μετατάξεις)ειδικού ενστολου και ένοπλου προσωπικού των διαταξεων του άρθρου 19, ν.1339/83 που έχει προσληφθεί για την κάλυψη των αναγκών ασφαλείας του ευρύτερου δημοσίου τομέα.

 • 19 Ιουλίου 2018, 12:20 | Λ.Β.

  Αποσπάσεις; Ακόμη δεν πήραμε το μάθημα μας από τον καταστρεπτικό αυτό θεσμό τόσο για τις υπηρεσίες προέλευσης όσο και υποδοχής.
  Δυστυχώς η Δικαστική Αστυνομία ξεκινά με εμβαλωματικού χαρακτήρα όρους στελέχωσης. Χάνεται έστι μία ιστορική ευκαιρία δημιουργίας ενός διωκτικού σώματος που θα στελεχώνεται από έμπειρους οικονομολόγους, κοινωνιολόγους, εγκληματολόγους και νομικούς οι οποίοι ως Δικαστικοί Αστυνομικοί θα ανεβάσουν το επίπεδο και το κύρος των διωκτικών Αρχών της χώρας μας. Για ποιο λόγο π.χ. δημοτικοί υπάλληλοι θα μπορούν να αποσπώνται στη Δικαστική Αστυνομία; Τι θα προσφέρουν εκεί πέραν της υποβάθμισης του έργου της και της διάλυσης των δήμων που ούτως ή άλλως έχουν κενά; Για ποιο λόγο να μην προβλέπεται η στελέχωση μόνο μέσω ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ έτοιμων και έμπειρων νομικών, εγκληματολόγων και οικονομολόγων (με τουλάχιστον 5ετή προϋπηρεσία), οι οποίοι όντως με μία τρίμηνη εκπαίδευση θα είναι πραγματικά σε θέση να ενεργοποιήσουν το νευραλγικό ρόλο της Δικαστικής Αστυνομίας;
  Κατά συνέπεια θα πρέπει να αλλάξει πλήρως το παρόν άρθρο και να μετονομαστεί σε «Μετάταξη Προσωπικού», ενώ οι αποσπάσεις να απαγορεύονται για την Δικαστική Αστυνομία.

 • 18 Ιουλίου 2018, 22:20 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Δυνατοτητα αποσπασης προσωπικου που υπηρετει σε αλλες δημοσιες υπηρεσιες χωρις δεσμευση οριου ηλικιας το ανωτερο 30.

 • 18 Ιουλίου 2018, 17:01 | Θάνος

  Με τόσες ελλείψεις που έχει η ΕΛ.ΑΣ. θεωρώ απαράδεχτο να αποσπασθεί προσωπικό για 3 έτη με δικαίωμα ανανέωσης της απόσπασης στην Δικαστική Αστυνομία.Ας στελεχωθεί με προκηρύξεις με πολίτες και ας μείνει εκτός το προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ. απο το όλο εγχείρημα .