• Σχόλιο του χρήστη 'O.Δ.Υ.Ε' | 28 Μαρτίου 2019, 07:13

    ΠΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣ Τον κ.Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Κ.Π.Δ και ειδικότερα για το άρθρο 142 ΚΠΔ και τις αποφάσεις που δεν καθαρογράφονται. Κύριε Γενικέ, Στον υπό διαβούλευση Κ.Π.Δ και ειδικότερα στο άρθρο 142 , πιθανόν από παραδρομή, δεν αναφέρονται οι αποφάσεις που δεν απαιτείται καθαρογραφή τους. Επειδή, είναι γνωστό ότι λόγω του τεραστίου όγκου ποινικών αποφάσεων, και Δικαστηριακής ύλης παρατηρείται το φαινόμενο να υπάρχουν σε αναμονή καθαρογραφής χιλιάδες ποινικές αποφάσεις. Μεταξύ των οποίων και αποφάσεις τις οποίες ο νομοθέτης έκκρινε ότι δεν πρέπει, μέχρι σήμερα, να καθαρογράφονται, των οποίων η καθαρογραφή καθυστερεί απελπιστικά την καθαρογραφή αποφάσεων ουσίας. Με τις προτεινόμενες συμπληρώσεις του άρθρο 142 ΚΠΔ δημιουρ-γούνται οι προϋποθέσεις ταχύτερης καθαρογραφής αποφάσεων από τους γραμματείς των ποινικών εδρών και την ταχύτερη διεκπεραίωση των υποθέσεων. To Άρθρο 142 - Κώδικας Ποινικής Δικονομίας - Σύνταξη των πρακτικών,( όπως ισχύει σήμερα) και οι προτάσεις μας για τον εμπλουτισμό και την επικαιροποίηση του , σε αντίθεση με όσα δεν αναφέρει ο ΝΕΟΣ ΚΠΔ. --------------------------------------------------------------------- 1. Μόλις τελειώσει η συνεδρίαση, όποιος τη διευθύνει θεωρεί και μονογράφει σε κάθε φύλλο τα πρόχειρα πρακτικά που συντάχθηκαν από το γραμματέα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. 2. Μέσα σε οκτώ ημέρες (χρειάζεται αλλαγή για να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα ΠΡΟΤΑΣΗ 30 ΗΜΕΡΕΣ) από τη συνεδρίαση καθαρογράφονται τα πρακτικά από το γραμματέα και υπογράφονται απ' αυτόν και το δικαστή που διευθύνει τη συζήτηση, ή, αν αυτός μετατέθηκε ή απομακρύνθηκε από τη δημόσια υπηρεσία ή πέθανε πριν από την καθαρογράφηση, από τον αρχαιότερο μεταξύ των δικαστών που συμμετείχαν στη συζήτηση και, αν το δικαστήριο είναι μονομελές, μόνο από το γραμματέα. Αν ο γραμματέας που συμμετείχε στη συζήτηση απομακρύνθηκε από την υπηρεσία ή πέθανε πριν από την καθαρογράφηση, τα πρακτικά συντάσσει όποιος διευθύνει τη γραμματεία του δικαστηρίου ή ο αναπληρωτής του με βάση τα πρόχειρα πρακτικά και τα σχετικά έγγραφα που βρίσκονται στο δικαστικό γραφείο• τα πρακτικά υπογράφονται απ' αυτόν και από τον διευθύνοντα τη συζήτηση σύμφωνα με τα παραπάνω. Η ημερομηνία υπογραφής των καθαρογραμμένων πρακτικών σημειώνεται αυθημερόν σε ειδικό βιβλίο, που τηρείται στην οικεία γραμματεία. 3. Τα πρακτικά της συνεδρίασης του πταισματοδικείου και οι αποφάσεις και οι διατάξεις που καταχωρίζονται σ' αυτά μπορούν να καθαρογραφηθούν μαζί με το σκεπτικό και καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο, που τηρείται από το γραμματέα (βιβλίο δημοσίευσης αποφάσεων). Με εντoλή του διευθύνοντος τη συζήτηση, καθώς και ύστερα από αίτηση καθενός που έχει έννομο συμφέρον, ακόμη και του συνηγόρου του διαδίκου ή ύστερα από παραγγελία του δημόσιου κατηγόρου, του εισαγγελέα ή ύστερα από άσκηση ενδίκου μέσου, ο γραμματέας έχει υποχρέωση να καθαρογράψει τα πρακτικά, τις διατάξεις και την απόφαση σύμφωνα με τους ορισμούς των παραπάνω παραγράφων.4. Η προηγούμενη παράγραφος εφαρμόζεται και: 1) στις αποφάσεις του μονομελούς πλημμελειοδικείου και μονομελούς δικαστηρίου ανηλίκων:α) όταν είναι αναβλητικές, εκτός εάν διατάσσουν αναβολή για κρείσσονες αποδείξεις,β) όταν εκδίδονται ύστερα από έφεση κατά αποφάσεων του πταισματοδικείου,γ) όταν παύουν οριστικά την ποινική δίωξη λόγω θανάτου ή λόγω ανάκλησης της έγκλησης,δ) όταν είναι αθωωτικές, εφόσον η ποινική δίωξη είχε ασκηθεί αυτεπάγγελτα και δεν υπάρχει παθών ή πολιτικώς ενάγων, εκτός εάν διατάσσουν απόδοση κατασχεθέντων ή επικύρωση κατάσχεσης και δήμευση κατασχεθέντων,ε) όταν είναι καταδικαστικές κατ' αντιμωλία και η ποινή που επιβλήθηκε στον κατηγορούμενο δεν είναι εφέσιμη, εκτός εάν διατάσσουν απόδοση κατασχεθέντων ή επικύρωση κατάσχεσης και δήμευση κατασχεθέντων, (ΠΡΟΣΘΕΣΗ κάθε μορφής αίτηση, όπως αναστολή εκτέλεσης ,καθορισμός συνολικής ποινής, διόρθωση 145 ΚΠΔ, ανάκληση αναστολής 100,101 ΠΚ, Ανάκληση Λιπομαρτυρίας, απορριπτική αίτηση ακύρωσης.) 2) Στις αποφάσεις του τριμελούς πλημμελειοδικείου :α) όταν εκδίδονται ύστερα από έφεση κατά αποφάσεων του μονομελούς πλημμελειοδικείου, για τις οποίες η καθαρογραφή γίνεται με καταχώριση σε ειδικό βιβλίο, β) όταν είναι αναβλητικές, εκτός εάν διατάσσουν αναβολή για κρείσσονες αποδείξεις, γ) όταν παύουν οριστικά την ποινική δίωξη λόγω θανάτου του κατηγορουμένου ή λόγω ανάκλησης της έγκλησης, δ) όταν εκδίδονται έπειτα από έφεση και είναι αθωωτικές, εφόσον δεν υπάρχει παθών ή παράσταση πολιτικής αγωγής, εκτός εάν διατάσσουν απόδοση κατασχεθέντων ή επικύρωση κατάσχεσης και δήμευση κατασχεθέντων, ε) όταν είναι καταδικαστικές κατ' αντιμωλία και η ποινή που επιβλήθηκε δεν είναι εφέσιμη, εκτός εάν διατάσσουν απόδοση κατασχεθέντων ή επικύρωση κατάσχεσης και δήμευση κατασχεθέντων,στ) όταν αφορούν σωματικές βλάβες από αμέλεια, για τις οποίες η ποινική δίωξη παύει οριστικά κατ' άρθρο 315 παράγραφος 1 εδάφιο τελευταίο ΠΚ. (ΠΡΟΣΘΕΣΗ κάθε μορφής αίτηση, όπως αναστολή εκτέλεσης 497 ΚΠΔ , 471 ΚΠΔ, διόρθωση 145 ΚΠΔ , ανάκληση αναστολής 100, 101 ΠΚ, Ανάκληση Λιπομαρτυρίας, απορριπτική αίτηση ακύρωσης). 3) Στις αποφάσεις του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων, Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων, Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, Πενταμελούς Εφετείου. ΜΟΔ - ΜΟΕ και Εφετείου Ανηλίκων: α) όταν είναι αναβλητικές, εκτός εάν διατάσσουν αναβολή για κρείσσονες αποδείξεις, β) όταν κηρύσσεται απαράδεκτη η συζήτηση λόγω ελλείψεως κλητεύσεως ή νομίμου κλητεύσεως του κατηγορουμένου, γ) όταν η έφεση απορρίπτεται ως ανυποστήρικτη κατ' άρθρο 501 παράγραφος 1 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, (ΠΡΟΣΘΕΣΗ κάθε μορφής αίτηση, όπως αναστολή εκτέλεσης 497 ΚΠΔ , 471 ΚΠΔ, διόρθωση 145 ΚΠΔ, καθορισμός συνολικής ποινής, ανάκληση αναστολής 100,101, ΠΚ , Ανάκληση Λιπομαρτυρίας, απορριπτική αίτηση ακύρωσης, ΑΘΩΩΤΙΚΕΣ χωρίς πολιτική αγωγή), και ειδικά για ΜΟΔ-ΜΟΕ, επί αιτήσεων ακυρώσεως λιπενόρκου και αδείας ενόρκου . 5. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της ολομέλειας του οικείου πρωτοδικείου μπορεί να επεκτείνεται η εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου και στα πρακτικά, όπως και στις αποφάσεις των μονομελών πλημμελειοδικείων, που εκδίδονται σε πρώτο βαθμό και των μονομελών δικαστηρίων ανηλίκων στις παρακάτω περιπτώσεις: α) για τις παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, β) για τα πλημμελήματα καθυστέρησης πληρωμής εργατικών ή εργοδο-τικών εισφορών, γ) για τις παραβάσεις του υγειονομικού κανονισμού, δ) για τις αγορα-νομικές παραβάσεις και ε) για τις αξιόποινες πράξεις που βεβαιώνονται με έκθεση δημόσιας αρχής. (να τεθεί η παραπάνω διάταξη μπορεί να επεκταθεί με την ίδια παραπάνω διαδικασία και σε αποφάσεις Εφετείου), 6. Όπου από τις διατάξεις της νομοθεσίας προβλέπεται επίδοση αντιγράφου ή αποσπάσματος της απόφασης ποινικού δικαστηρίου σ' αυτόν που καταδικάστηκε, αντί γι’ αυτήν μπορεί να επιδοθεί έγγραφο της γραμματείας του δικαστηρίου, που περιέχει τον αριθμό της απόφασης, τη διάταξη που παραβιάστηκε και την ποινή που επιβλήθηκε. Η επίδοση αυτού του εγγράφου έχει τις συνέπειες της επίδοσης αντιγράφου ή αποσπάσματος της απόφασης, ( ΝΑ ΤΕΘΕΙ Τα αποσπάσματα περιέχουν υποχρεωτικά τη σύνθεση του δικαστηρίου, την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης, το αδίκημα την ημερομηνία και τον τόπο τέλεσης αυτού καθώς επίσης και την ποινή που επιβλήθηκε.) Τα παραπάνω πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχουν και στο νέο άρθρο 142 ΚΠΔ , έτσι ώστε να περιορίζονται οι χαμένες εργατοώρες για καθαρογραφή αποφάσεων άνευ ουσίας με αποτέλεσμα να καθυστερεί η καθαρογραφή αποφάσεων ουσίας, το κείμενο που υπάρχει στη διαβούλευση αναφέρει τα παρακάτω: Άρθρο 142.- Σύνταξη των πρακτικών. 1. Μόλις τελειώσει η συνεδρίαση, όποιος τη διευθύνει θεωρεί και μονογράφει σε κάθε φύλλο τα πρόχειρα πρακτικά που συντάχθηκαν από τον γραμματέα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. 2. Μέσα σε οκτώ ημέρες από τη συνεδρίαση καθαρογράφονται τα πρακτικά από τον γραμματέα και υπογράφονται από αυτόν και τον δικαστή που διευθύνει τη συζήτηση ή, αν αυτός μετατέθηκε ή απομακρύνθηκε από τη δημόσια υπηρεσία ή πέθανε πριν από την καθαρογράφηση, από τον αρχαιότερο μεταξύ των δικαστών που συμμετείχαν στη συζήτηση και, αν το δικαστήριο είναι μονομελές, μόνο από τον γραμματέα. Αν ο γραμματέας που συμμετείχε στη συζήτηση απομακρύνθηκε από την υπηρεσία ή πέθανε πριν από την καθαρογράφηση, τα πρακτικά συντάσσει όποιος διευθύνει τη γραμματεία του δικαστηρίου ή ο αναπληρωτής του με βάση τα πρόχειρα πρακτικά και τα σχετικά έγγραφα που βρίσκονται στο δικαστικό γραφείο τα πρακτικά υπογράφονται από αυτόν και από τον διευθύνοντα τη συζήτηση σύμφωνα με τα παραπάνω. Η ημερομηνία υπογραφής των καθαρογραμμένων πρακτικών σημειώνεται αυθημερόν σε ειδικό βιβλίο, που τηρείται στην οικεία γραμματεία. 3. Όπου από τις διατάξεις της νομοθεσίας προβλέπεται επίδοση αντιγράφου ή αποσπάσματος της απόφασης ποινικού δικαστηρίου σ` αυτόν που καταδικάστηκε, αντί γι` αυτήν μπορεί να επιδοθεί έγγραφο της γραμματείας του δικαστηρίου, που περιέχει τον αριθμό της απόφασης, τη διάταξη που παραβιάστηκε και την ποινή που επιβλήθηκε. Η επίδοση αυτού του εγγράφου έχει τις συνέπειες της επίδοσης αντιγράφου ή αποσπάσματος της απόφασης. Το Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε.