ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ – ΕΚΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αποφάσεις και πρακτικά

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Αποφάσεις και πρακτικά

Άρθρο 137.- 1. Απόφαση, βούλευμα και διάταξη. Ο κώδικας αυτός ορίζει σε ποιες περιπτώσεις ο δικαστής εκδίδει απόφαση ή διάταξη. Διατάξεις εκδίδει και ο εισαγγελέας σε όσες περιπτώσεις του επιβάλλει ο νόμος την υποχρέωση να λαμβάνει μέτρα κατά την προδικασία ή κατά το χρόνο που το δικαστήριο διακόπτει τη συνεδρίασή του. Στην τελευταία περίπτωση η διάταξη του εισαγγελέα μπορεί να γίνει και προφορικά. Η απόφαση του δικαστικού συμβουλίου ονομάζεται βούλευμα.

Άρθρο 138.- Διαδικασία έκδοσης απόφασης, βουλεύματος και διάταξης. 1. Πριν από κάθε απόφαση, ποινική διαταγή ή διάταξη του δικαστή που εκδίδεται κατά την διαδικασία στο ακροατήριο παίρνουν τον λόγο σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου ο εισαγγελέας καθώς και οι παρόντες διάδικοι. Τα βουλεύματα του δικαστικού συμβουλίου και οι διατάξεις του ανακριτή εκδίδονται ύστερα από έγγραφη πρόταση του εισαγγελέα, ο οποίος την αναπτύσσει και προφορικά, όταν η εμφάνιση του στο συμβούλιο προβλέπεται από το νόμο. Σε κάθε περίπτωση αντίγραφο της πρότασης επί παρεμπιπτόντων ζητημάτων μπορούν να λάβουν οι διάδικοι μετά από αίτησή τους, αφού ειδοποιηθούν έστω και τηλεφωνικά, οπότε η δικογραφία διαβιβάζεται στην ανακριτή ή στο συμβούλιο, μετά παρέλευση 24 ωρών. Ο νόμος ορίζει τις περιπτώσεις στις οποίες πρέπει να ακουστούν οι διάδικοι πριν εκδοθεί το βούλευμα ή η διάταξη του ανακριτή.
2. Η παράβαση της προηγούμενης παραγράφου συνεπάγεται την ακυρότητα της απόφασης, του βουλεύματος και της διάταξης.

Άρθρο 139.- Αιτιολογίες. 1. Οι αποφάσεις, οι ποινικές διαταγές και τα βουλεύματα, καθώς και οι διατάξεις του ανακριτή και του εισαγγελέα, πρέπει να αιτιολογούνται ειδικά και εμπεριστατωμένα, ενώ η καταδικαστική απόφαση και το παραπεμπτικό βούλευμα πρέπει να αναφέρουν και τον αριθμό του άρθρου του ποινικού νόμου που εφαρμόζεται. Μόνη η επανάληψη της διατύπωσης του νόμου δεν αρκεί για την αιτιολογία.
2. Αιτιολογία απαιτείται σε όλες χωρίς εξαίρεση τις αποφάσεις, τα βουλεύματα και τις διατάξεις, ανεξάρτητα του αν αυτό απαιτείται ειδικά από το νόμο ή αν είναι οριστικές ή παρεμπίπτουσες ή αν η έκδοσή τους αφήνεται στην διακριτική, ελεύθερη ή ανέλεγκτη κρίση του δικαστή που τις εξέδωσε.

Άρθρο 140.- Πρακτικά της συνεδρίασης. Τα πρακτικά της συνεδρίασης συντάσσονται από τον γραμματέα με ευθύνη δική του, καθώς και με ευθύνη του δικαστή που διευθύνει τη συζήτηση. Τα πρακτικά μνημονεύουν: α) τον τόπο, τον χρόνο της συνεδρίασης και τις διακοπές της, καθώς και την ώρα που ορίστηκε για κάθε επανάληψη, β) τα ονοματεπώνυμα των δικαστών και του εισαγγελέα και του γραμματέα, γ) το ονοματεπώνυμο και ό,τι άλλο συντελεί στην εξακρίβωση της ταυτότητας των διαδίκων, των εκπροσώπων τους και των συνηγόρων, δ) τα ονοματεπώνυμα των μαρτύρων, των διερμηνέων, των πραγματογνωμόνων και των τεχνικών συμβούλων και ε) την όρκιση των μαρτύρων, των διερμηνέων και των πραγματογνωμόνων.

Άρθρο 141.- Το περιεχόμενο των πρακτικών. 1. Τα πρακτικά της συνεδρίασης πρέπει να περιέχουν με συντομία τις καταθέσεις των μαρτύρων και τις προσθήκες ή τις διαφορές των καταθέσεων που γίνονται στο ακροατήριο σε σχέση με εκείνες που έγιναν στην ανάκριση, επίσης τα συμπεράσματα των πραγματογνωμόνων και των τεχνικών συμβούλων, τις απολογίες και τις δηλώσεις των κατηγορουμένων και των τεχνικών συμβούλων , τις προτάσεις και τις αιτήσεις του εισαγγελέα και των διαδίκων, τις αποφάσεις του δικαστηρίου και τις διατάξεις εκείνου που διευθύνει την συζήτηση και γενικά κάθε αξιόλογο γεγονός κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Όποιος διευθύνει την συζήτηση φροντίζει να καταχωρίζονται στα πρακτικά κατά λέξη εκείνα τα μέρη των μαρτυριών ή των δηλώσεων που κρίνει ουσιώδη για τους σκοπούς της απόδειξης. Επίσης έχει την δυνατότητα και να τα υπαγορεύσει ή και να επιτρέψει σ` εκείνον που εξετάζεται την υπαγόρευσή τους, το γεγονός δε αυτό αναφέρεται στα πρακτικά.
2. Ο εισαγγελέας και οι διάδικοι έχουν το δικαίωμα να ζητούν την καταχώρηση κάθε δήλωσης όσων εξετάζονται ή εκείνων που μετέχουν στη δίκη, αν έχουν συμφέρον και δεν είναι αντίθετο στο νόμο, και να παραδίδουν γραπτώς σ` αυτόν που διευθύνει την συζήτηση τις δηλώσεις τους που αναπτύχθηκαν προφορικά. Η απόφαση του δικαστηρίου που αρνείται ή περιορίζει την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων, η οποία εκδίδεται μετά προσφυγή κατά της άρνησης του διευθύνοντος την συζήτηση, προσβάλλεται με τα ένδικα μέσα που επιτρέπονται εναντίον της οριστικής απόφασης και μόνο μαζί με αυτήν.
3. Τα πρακτικά ωσότου προσβληθούν για πλαστότητα αποδεικνύουν όλα όσα αναγράφονται σ’ αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 140 .
4. Η αίτηση του κατηγορουμένου ή του συνηγόρου του για την έναρξη της διαδικασίας ποινικής συνδιαλλαγής ή ποινικής διαπραγμάτευσης που υποβάλλεται στο ακροατήριο, καταχωρείται σε αυτοτελές πρακτικό , το οποίο συντάσσεται ανεξάρτητα από τα πρακτικά συνεδρίασης της παραγράφου 1 και μνημονεύει τα στοιχεία α, β και γ του άρθρου 140.

Άρθρο 142.- Σύνταξη των πρακτικών. 1. Μόλις τελειώσει η συνεδρίαση, όποιος τη διευθύνει θεωρεί και μονογράφει σε κάθε φύλλο τα πρόχειρα πρακτικά που συντάχθηκαν από τον γραμματέα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.
2. Μέσα σε οκτώ ημέρες από τη συνεδρίαση καθαρογράφονται τα πρακτικά από τον γραμματέα και υπογράφονται από αυτόν και τον δικαστή που διευθύνει τη συζήτηση ή, αν αυτός μετατέθηκε ή απομακρύνθηκε από τη δημόσια υπηρεσία ή πέθανε πριν από την καθαρογράφηση, από τον αρχαιότερο μεταξύ των δικαστών που συμμετείχαν στη συζήτηση και, αν το δικαστήριο είναι μονομελές, μόνο από τον γραμματέα. Αν ο γραμματέας που συμμετείχε στη συζήτηση απομακρύνθηκε από την υπηρεσία ή πέθανε πριν από την καθαρογράφηση, τα πρακτικά συντάσσει όποιος διευθύνει τη γραμματεία του δικαστηρίου ή ο αναπληρωτής του με βάση τα πρόχειρα πρακτικά και τα σχετικά έγγραφα που βρίσκονται στο δικαστικό γραφείο τα πρακτικά υπογράφονται από αυτόν και από τον διευθύνοντα τη συζήτηση σύμφωνα με τα παραπάνω. Η ημερομηνία υπογραφής των καθαρογραμμένων πρακτικών σημειώνεται αυθημερόν σε ειδικό βιβλίο, που τηρείται στην οικεία γραμματεία.
3. Όπου από τις διατάξεις της νομοθεσίας προβλέπεται επίδοση αντιγράφου ή αποσπάσματος της απόφασης ποινικού δικαστηρίου σ` αυτόν που καταδικάστηκε, αντί γι` αυτήν μπορεί να επιδοθεί έγγραφο της γραμματείας του δικαστηρίου, που περιέχει τον αριθμό της απόφασης, τη διάταξη που παραβιάστηκε και την ποινή που επιβλήθηκε. Η επίδοση αυτού του εγγράφου έχει τις συνέπειες της επίδοσης αντιγράφου ή αποσπάσματος της απόφασης.

Άρθρο 143.- Τήρηση πρακτικών με στενογραφία ή φωνοληψία. 1. Σε περίπτωση που υπάρχει ειδικός στενογράφος γραμματέας τηρούνται στενογραφημένα πρακτικά ύστερα από αίτηση του εισαγγελέα ή ενός από τους διαδίκους ή και αυτεπαγγέλτως. Η σχετική αίτηση μπορεί να υποβληθεί ακόμη και όσο διαρκεί η αποδεικτική διαδικασία στο δικαστήριο, που αποφαίνεται αμέσως και αμετακλήτως. Αν το δικαστήριο δεχτεί την αίτηση, καθορίζει το ποσό της δαπάνης, που πρέπει να καταβληθεί αμέσως στον γραμματέα του δικαστηρίου από τον διάδικο που υπέβαλε την αίτηση. Με έγκριση του Υπουργού Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μπορεί να μετακληθεί για ορισμένη δίκη στενογράφος γραμματέας από άλλο δικαστήριο.
2. Τα στενογραφημένα πρόχειρα πρακτικά μονογράφονται από τον δικαστή που διευθύνει τη συζήτηση και μέσα σε οκτώ ημέρες γράφονται από τον γραμματέα με κοινά γράμματα και υπογράφονται σύμφωνα με το άρθρο 142 παρ. 2. Τα κανονικά πρακτικά συνοδεύονται από τα στενογραφημένα πρόχειρα, τα οποία, σε περίπτωση που θα αμφισβητηθούν εκείνα που γράφτηκαν με κοινά γράμματα, αποτελούν πλήρη απόδειξη. Αν παρουσιαστεί κώλυμα στον στενογράφο γραμματέα ή αν αυτός απομακρυνθεί (άρθρο 142 παρ. 2), ο δικαστής που διευθύνει τη συζήτηση προσλαμβάνει για τη μετάφραση ιδιώτη στενογράφο που δίνει ενώπιόν του τον όρκο του διερμηνέα.
3. Ενώπιον των δικαστηρίων, μπορεί να εφαρμοστεί και το σύστημα τήρησης πρακτικών των συζητήσεων με φωνοληψία. Σε δίκες κακουργημάτων η τήρηση πρακτικών με φωνοληψία είναι υποχρεωτική.
α. Η φωνοληπτική τήρηση των πρακτικών γίνεται από τον γραμματέα του δικαστηρίου και υπό τις οδηγίες του δικαστή που διευθύνει τη συζήτηση με μαγνητοφώνηση και απομαγνητοφώνηση ή άλλες τεχνικές φωνοληψίας που διενεργούνται με την χρήση κατάλληλων μηχανικών μέσων και, εφόσον παρίσταται αναγκαίο, με την συνδρομή βοηθητικού προσωπικού.
β. Οι υλικοί φορείς του ήχου όπως ψηφιακοί δίσκοι και κασέτες παράγονται, με την ενσωμάτωση του ήχου, σε ένα πρωτότυπο το οποίο φυλάσσεται στο αρχείο του δικαστηρίου για τη διασφάλιση της δυνατότητας επαλήθευσης προς το απομαγνητοφωνημένο ή με άλλες τεχνικές εκτυπωμένο κείμενο και σε ένα κυρωμένο αντίτυπο, το οποίο χρησιμοποιείται για την εργασία της απομαγνητοφώνησης και εκτύπωσης.
4. Η μηχανική εγγραφή (φωνοληψία) κατά τη διαδικασία ενώπιον του ακροατηρίου, συνιστά , για τις ανάγκες του άρθρου 142 παρ. 1, το κείμενο των πρόχειρων πρακτικών.
5. Το απομαγνητοφωνημένο ή με άλλες τεχνικές εκτυπωμένο κείμενο υπογράφεται από τον δικαστή που διευθύνει τη συζήτηση και από τον γραμματέα, τίθεται στη δικογραφία και συνιστά το κατά την έννοια του άρθρου 142 παρ. 2 κείμενο των πρακτικών.
6. Ανεξάρτητα από τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους, το δικαστήριο, ο εισαγγελέας, ο γραμματέας και οι διάδικοι έχουν δικαίωμα να προβαίνουν, με δικά τους μέσα, σε φωνοληψία της διεξαγόμενης στο ακροατήριο δίκης, εφόσον γνωστοποιηθεί τούτο στο δικαστήριο με δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά.

Άρθρο 144.- Σύνταξη της απόφασης, των ποινικών διαταγών και των διατάξεων. 1. Η απόφαση, οι ποινικές διαταγές και οι διατάξεις που εκδίδονται κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, συντάσσονται γραπτώς και υπογράφονται σύμφωνα με το άρθρο 142 παρ. 2, εντός προθεσμίας οκτώ ημερών, που αρχίζει από τη λήξη της προθεσμίας καθαρογραφής των πρακτικών της δίκης.
2. Με έγκριση του Υπουργού Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ύστερα από πρόταση της ολομέλειας του δικαστηρίου επιτρέπεται οι αποφάσεις και οι διατάξεις να μη συντάσσονται ιδιαιτέρως, αλλά να καταχωρίζονται ολόκληρες στα πρακτικά. Οι διατάξεις των άρθρων 138 παρ. 1 και 2 και 139 τηρούνται σε κάθε περίπτωση.
3. Η σύνταξη των καταδικαστικών αποφάσεων κατά των οποίων έχει ασκηθεί ένδικο μέσο γίνεται κατ` απόλυτη προτεραιότητα, όταν κρατείται εκείνος που το ασκεί.

Άρθρο 145.- Διόρθωση και συμπλήρωση της απόφασης, της ποινικής διαταγής, της διάταξης και των πρακτικών. 1. Όταν στην απόφαση, στην ποινική διαταγή ή στην διάταξη υπάρχουν λάθη ή παραλείψεις που δεν δημιουργούν ακυρότητα ο δικαστής που τις εξέδωσε διατάσσει αυτεπαγγέλτως ή με αίτηση του εισαγγελέα ή κάποιου από τους διαδίκους τη διόρθωση ή τη συμπλήρωσή τους, εφόσον δεν επέρχεται ουσιώδης μεταβολή στην απόφαση ή στη διάταξη και δεν αλλοιώνεται η αληθινή εικόνα αυτών που πράγματι συνέβησαν στο ακροατήριο. Ουσιώδης μεταβολή υπάρχει ιδίως όταν εκφέρεται νέα δικαιοδοτική κρίση, επιβάλλεται κύρια ποινή, παρεπόμενη ποινή ή μέτρο ασφαλείας.
2. Η διόρθωση ή η συμπλήρωση μπορεί να αφορά, εκτός από τις άλλες παραλείψεις, και τα όσα αναφέρονται ως προς την ταυτότητα του κατηγορουμένου, τη συμπλήρωση του ανεπαρκούς αιτιολογικού και τη διευκρίνιση του διατακτικού της απόφασης όταν αυτό έχει ασάφειες ή είναι διαφορετικό από εκείνο που απαγγέλθηκε στο ακροατήριο ή που σημειώθηκε στα πρακτικά. Η διόρθωση ή η συμπλήρωση διατάσσεται με απόφαση ή διάταξη, ύστερα από κλήτευση και ακρόαση των διαδίκων που εμφανίστηκαν. Η διόρθωση ή η συμπλήρωση απόφασης του μικτού ορκωτού δικαστηρίου, στην περίπτωση που έληξε η σύνοδος κατά την οποία εκδόθηκε η απόφαση, διατάσσεται από το δικαστήριο των εφετών στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται το μικτό ορκωτό δικαστήριο. Αν ασκήθηκε κατά της απόφασης ένδικο μέσο, τη διόρθωση ή τη συμπλήρωσή της τη διατάσσει το δικαστήριο που την εξέδωσε, αν το ένδικο μέσο απορρίφθηκε ως απαράδεκτο. Σε αντίθετη περίπτωση, τη διόρθωση ή τη συμπλήρωση τη διατάσσει το δικαστήριο που αποφασίζει για το ένδικο μέσο.
3. Μέσα σε είκοσι ημέρες από την, κατά το άρθρο 142 παρ. 2 εδάφιο τελευταίο, καταχώριση στο ειδικό βιβλίο καθαρογραμμένων των πρακτικών, είναι δυνατό να ζητηθεί από τους διαδίκους και τον εισαγγελέα ή να προκληθεί αυτεπαγγέλτως από τον δικαστή η διόρθωση λαθών, που υπάρχουν στα πρακτικά ή η συμπλήρωση των ελλείψεων, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 1. Τη διόρθωση ή τη συμπλήρωση τη διατάσσει, ύστερα από κλήτευση και ακρόαση των διαδίκων που ήταν παρόντες, όποιος διευθύνει τη συνεδρίαση, και σε περίπτωση άρνησής του το δικαστήριο που δίκασε αποτελούμενο από τους ίδιους, αν είναι δυνατόν, δικαστές.

Άρθρο 146.- Ανασύσταση δικογραφίας. Η ανανέωση ή αντικατάσταση των πρωτοτύπων των αποφάσεων, των ποινικών διαταγών, των διατάξεων, των βουλευμάτων και των πρακτικών, καθώς και κάθε άλλου εγγράφου της ποινικής διαδικασίας, που καταστράφηκαν από οποιαδήποτε αιτία, χάθηκαν ή υπεξαιρέθηκαν ή αλλοιώθηκαν από τον χρόνο , γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζει ειδικός νόμος.

Άρθρο 147.- Αντίγραφα. Αντίγραφα των αποφάσεων, των ποινικών διαταγών, των διατάξεων, των πρακτικών, των βουλευμάτων, καθώς και κάθε εγγράφου της ποινικής διαδικασίας δίνονται μετά το τέλος της σε κάθε διάδικο της ποινικής δίκης, ενώ σε οποιονδήποτε άλλον που έχει συμφέρον δίνονται με αίτησή του και με έγκριση του προέδρου του δικαστηρίου. Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 99 και 107, κατά τη διάρκεια δε της προκαταρκτικής εξέτασης οι διατάξεις του άρθρου 244. Σε οποιονδήποτε τρίτο που έχει έννομο συμφέρον είναι δυνατόν να δοθούν αντίγραφα με ομόφωνη έγκριση του ανακριτή και του εισαγγελέα, μετά δε το πέρας της προκαταρκτικής εξέτασης με έγκριση του αρμόδιου εισαγγελέα.

 • 13 Απριλίου 2019, 08:15 | Σταύρος

  Είναι κανόνας, τα πρωτοβάθμια δικαστήρια να βγάζουν πολύ εύκολα καταδικαστικές αποφάσεις αναιτιολόγητες , οι οποίες συνήθως στην δευτεροβάθμια κρίση είναι αθωωτικές. Πρέπει να κρατούνται στατιστικά στοιχεία των περιπτώσεων αυτών στους φακέλλους των δικαστών όταν θα κρίνεται η προαγωγή τους, για να έχουμε δίκαιες δίκες και στον πρώτο βαθμό και να μην υποβάλλονται οι εμπλεκόμενοι πολίτες, σε ταλαιπωρία και έξοδα χωρίς να έχουν, στην περίπτωση αυτή, την παραμικρή ευθύνη για την πρωτόδική καταδίκη τους. Η ατιμωρησία των δικαστών για λάθος καταδικαστικές αποφάσεις, κάνει αυτούς αδιάφορους για τον όρκο τον οποίο έχουν δώσει. Δεν είναι δυνατόν να λειτουργεί κράτος χωρίς Δικαιοσύνη.

 • 28 Μαρτίου 2019, 07:13 | O.Δ.Υ.Ε

  ΠΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΠΡΟΣ
  Τον κ.Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Κ.Π.Δ και ειδικότερα για το άρθρο 142 ΚΠΔ και τις αποφάσεις που δεν καθαρογράφονται.

  Κύριε Γενικέ,
  Στον υπό διαβούλευση Κ.Π.Δ και ειδικότερα στο άρθρο 142 , πιθανόν από παραδρομή, δεν αναφέρονται οι αποφάσεις που δεν απαιτείται καθαρογραφή τους. Επειδή, είναι γνωστό ότι λόγω του τεραστίου όγκου ποινικών αποφάσεων, και Δικαστηριακής ύλης παρατηρείται το φαινόμενο να υπάρχουν σε αναμονή καθαρογραφής χιλιάδες ποινικές αποφάσεις. Μεταξύ των οποίων και αποφάσεις τις οποίες ο νομοθέτης έκκρινε ότι δεν πρέπει, μέχρι σήμερα, να καθαρογράφονται, των οποίων η καθαρογραφή καθυστερεί απελπιστικά την καθαρογραφή αποφάσεων ουσίας.
  Με τις προτεινόμενες συμπληρώσεις του άρθρο 142 ΚΠΔ δημιουρ-γούνται οι προϋποθέσεις ταχύτερης καθαρογραφής αποφάσεων από τους γραμματείς των ποινικών εδρών και την ταχύτερη διεκπεραίωση των υποθέσεων.

  To Άρθρο 142 – Κώδικας Ποινικής Δικονομίας – Σύνταξη των πρακτικών,( όπως ισχύει σήμερα) και οι προτάσεις μας για τον εμπλουτισμό και την επικαιροποίηση του , σε αντίθεση με όσα δεν αναφέρει ο ΝΕΟΣ ΚΠΔ.
  ———————————————————————
  1. Μόλις τελειώσει η συνεδρίαση, όποιος τη διευθύνει θεωρεί και μονογράφει σε κάθε φύλλο τα πρόχειρα πρακτικά που συντάχθηκαν από το γραμματέα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.
  2. Μέσα σε οκτώ ημέρες (χρειάζεται αλλαγή για να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα ΠΡΟΤΑΣΗ 30 ΗΜΕΡΕΣ) από τη συνεδρίαση καθαρογράφονται τα πρακτικά από το γραμματέα και υπογράφονται απ’ αυτόν και το δικαστή που διευθύνει τη συζήτηση, ή, αν αυτός μετατέθηκε ή απομακρύνθηκε από τη δημόσια υπηρεσία ή πέθανε πριν από την καθαρογράφηση, από τον αρχαιότερο μεταξύ των δικαστών που συμμετείχαν στη συζήτηση και, αν το δικαστήριο είναι μονομελές, μόνο από το γραμματέα. Αν ο γραμματέας που συμμετείχε στη συζήτηση απομακρύνθηκε από την υπηρεσία ή πέθανε πριν από την καθαρογράφηση, τα πρακτικά συντάσσει όποιος διευθύνει τη γραμματεία του δικαστηρίου ή ο αναπληρωτής του με βάση τα πρόχειρα πρακτικά και τα σχετικά έγγραφα που βρίσκονται στο δικαστικό γραφείο• τα πρακτικά υπογράφονται απ’ αυτόν και από τον διευθύνοντα τη συζήτηση σύμφωνα με τα παραπάνω. Η ημερομηνία υπογραφής των καθαρογραμμένων πρακτικών σημειώνεται αυθημερόν σε ειδικό βιβλίο, που τηρείται στην οικεία γραμματεία.
  3. Τα πρακτικά της συνεδρίασης του πταισματοδικείου και οι αποφάσεις και οι διατάξεις που καταχωρίζονται σ’ αυτά μπορούν να καθαρογραφηθούν μαζί με το σκεπτικό και καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο, που τηρείται από το γραμματέα (βιβλίο δημοσίευσης αποφάσεων). Με εντoλή του διευθύνοντος τη συζήτηση, καθώς και ύστερα από αίτηση καθενός που έχει έννομο συμφέρον, ακόμη και του συνηγόρου του διαδίκου ή ύστερα από παραγγελία του δημόσιου κατηγόρου, του εισαγγελέα ή ύστερα από άσκηση ενδίκου μέσου, ο γραμματέας έχει υποχρέωση να καθαρογράψει τα πρακτικά, τις διατάξεις και την απόφαση σύμφωνα με τους ορισμούς των παραπάνω παραγράφων.4. Η προηγούμενη παράγραφος εφαρμόζεται και:
  1) στις αποφάσεις του μονομελούς πλημμελειοδικείου και μονομελούς δικαστηρίου ανηλίκων:α) όταν είναι αναβλητικές, εκτός εάν διατάσσουν αναβολή για κρείσσονες αποδείξεις,β) όταν εκδίδονται ύστερα από έφεση κατά αποφάσεων του πταισματοδικείου,γ) όταν παύουν οριστικά την ποινική δίωξη λόγω θανάτου ή λόγω ανάκλησης της έγκλησης,δ) όταν είναι αθωωτικές, εφόσον η ποινική δίωξη είχε ασκηθεί αυτεπάγγελτα και δεν υπάρχει παθών ή πολιτικώς ενάγων, εκτός εάν διατάσσουν απόδοση κατασχεθέντων ή επικύρωση κατάσχεσης και δήμευση κατασχεθέντων,ε) όταν είναι καταδικαστικές κατ’ αντιμωλία και η ποινή που επιβλήθηκε στον κατηγορούμενο δεν είναι εφέσιμη, εκτός εάν διατάσσουν απόδοση κατασχεθέντων ή επικύρωση κατάσχεσης και δήμευση κατασχεθέντων, (ΠΡΟΣΘΕΣΗ κάθε μορφής αίτηση, όπως αναστολή εκτέλεσης ,καθορισμός συνολικής ποινής, διόρθωση 145 ΚΠΔ, ανάκληση αναστολής 100,101 ΠΚ, Ανάκληση Λιπομαρτυρίας, απορριπτική αίτηση ακύρωσης.)
  2) Στις αποφάσεις του τριμελούς πλημμελειοδικείου :α) όταν εκδίδονται ύστερα από έφεση κατά αποφάσεων του μονομελούς πλημμελειοδικείου, για τις οποίες η καθαρογραφή γίνεται με καταχώριση σε ειδικό βιβλίο, β) όταν είναι αναβλητικές, εκτός εάν διατάσσουν αναβολή για κρείσσονες αποδείξεις, γ) όταν παύουν οριστικά την ποινική δίωξη λόγω θανάτου του κατηγορουμένου ή λόγω ανάκλησης της έγκλησης, δ) όταν εκδίδονται έπειτα από έφεση και είναι αθωωτικές, εφόσον δεν υπάρχει παθών ή παράσταση πολιτικής αγωγής, εκτός εάν διατάσσουν απόδοση κατασχεθέντων ή επικύρωση κατάσχεσης και δήμευση κατασχεθέντων, ε) όταν είναι καταδικαστικές κατ’ αντιμωλία και η ποινή που επιβλήθηκε δεν είναι εφέσιμη, εκτός εάν διατάσσουν απόδοση κατασχεθέντων ή επικύρωση κατάσχεσης και δήμευση κατασχεθέντων,στ) όταν αφορούν σωματικές βλάβες από αμέλεια, για τις οποίες η ποινική δίωξη παύει οριστικά κατ’ άρθρο 315 παράγραφος 1 εδάφιο τελευταίο ΠΚ. (ΠΡΟΣΘΕΣΗ κάθε μορφής αίτηση, όπως αναστολή εκτέλεσης 497 ΚΠΔ , 471 ΚΠΔ, διόρθωση 145 ΚΠΔ , ανάκληση αναστολής 100, 101 ΠΚ, Ανάκληση Λιπομαρτυρίας, απορριπτική αίτηση ακύρωσης).
  3) Στις αποφάσεις του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων, Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων, Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, Πενταμελούς Εφετείου. ΜΟΔ – ΜΟΕ και Εφετείου Ανηλίκων: α) όταν είναι αναβλητικές, εκτός εάν διατάσσουν αναβολή για κρείσσονες αποδείξεις, β) όταν κηρύσσεται απαράδεκτη η συζήτηση λόγω ελλείψεως κλητεύσεως ή νομίμου κλητεύσεως του κατηγορουμένου, γ) όταν η έφεση απορρίπτεται ως ανυποστήρικτη κατ’ άρθρο 501 παράγραφος 1 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, (ΠΡΟΣΘΕΣΗ κάθε μορφής αίτηση, όπως αναστολή εκτέλεσης 497 ΚΠΔ , 471 ΚΠΔ, διόρθωση 145 ΚΠΔ, καθορισμός συνολικής ποινής, ανάκληση αναστολής 100,101, ΠΚ , Ανάκληση Λιπομαρτυρίας, απορριπτική αίτηση ακύρωσης, ΑΘΩΩΤΙΚΕΣ χωρίς πολιτική αγωγή), και ειδικά για ΜΟΔ-ΜΟΕ, επί αιτήσεων ακυρώσεως λιπενόρκου και αδείας ενόρκου .
  5. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της ολομέλειας του οικείου πρωτοδικείου μπορεί να επεκτείνεται η εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου και στα πρακτικά, όπως και στις αποφάσεις των μονομελών πλημμελειοδικείων, που εκδίδονται σε πρώτο βαθμό και των μονομελών δικαστηρίων ανηλίκων στις παρακάτω περιπτώσεις: α) για τις παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, β) για τα πλημμελήματα καθυστέρησης πληρωμής εργατικών ή εργοδο-τικών εισφορών, γ) για τις παραβάσεις του υγειονομικού κανονισμού, δ) για τις αγορα-νομικές παραβάσεις και ε) για τις αξιόποινες πράξεις που βεβαιώνονται με έκθεση δημόσιας αρχής. (να τεθεί η παραπάνω διάταξη μπορεί να επεκταθεί με την ίδια παραπάνω διαδικασία και σε αποφάσεις Εφετείου),
  6. Όπου από τις διατάξεις της νομοθεσίας προβλέπεται επίδοση αντιγράφου ή αποσπάσματος της απόφασης ποινικού δικαστηρίου σ’ αυτόν που καταδικάστηκε, αντί γι’ αυτήν μπορεί να επιδοθεί έγγραφο της γραμματείας του δικαστηρίου, που περιέχει τον αριθμό της απόφασης, τη διάταξη που παραβιάστηκε και την ποινή που επιβλήθηκε. Η επίδοση αυτού του εγγράφου έχει τις συνέπειες της επίδοσης αντιγράφου ή αποσπάσματος της απόφασης,
  ( ΝΑ ΤΕΘΕΙ Τα αποσπάσματα περιέχουν υποχρεωτικά τη σύνθεση του δικαστηρίου, την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης, το αδίκημα την ημερομηνία και τον τόπο τέλεσης αυτού καθώς επίσης και την ποινή που επιβλήθηκε.)

  Τα παραπάνω πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχουν και στο νέο άρθρο 142 ΚΠΔ , έτσι ώστε να περιορίζονται οι χαμένες εργατοώρες για καθαρογραφή αποφάσεων άνευ ουσίας με αποτέλεσμα να καθυστερεί η καθαρογραφή αποφάσεων ουσίας, το κείμενο που υπάρχει στη διαβούλευση αναφέρει τα παρακάτω:
  Άρθρο 142.- Σύνταξη των πρακτικών.
  1. Μόλις τελειώσει η συνεδρίαση, όποιος τη διευθύνει θεωρεί και μονογράφει σε κάθε φύλλο τα πρόχειρα πρακτικά που συντάχθηκαν από τον γραμματέα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.
  2. Μέσα σε οκτώ ημέρες από τη συνεδρίαση καθαρογράφονται τα πρακτικά από τον γραμματέα και υπογράφονται από αυτόν και τον δικαστή που διευθύνει τη συζήτηση ή, αν αυτός μετατέθηκε ή απομακρύνθηκε από τη δημόσια υπηρεσία ή πέθανε πριν από την καθαρογράφηση, από τον αρχαιότερο μεταξύ των δικαστών που συμμετείχαν στη συζήτηση και, αν το δικαστήριο είναι μονομελές, μόνο από τον γραμματέα. Αν ο γραμματέας που συμμετείχε στη συζήτηση απομακρύνθηκε από την υπηρεσία ή πέθανε πριν από την καθαρογράφηση, τα πρακτικά συντάσσει όποιος διευθύνει τη γραμματεία του δικαστηρίου ή ο αναπληρωτής του με βάση τα πρόχειρα πρακτικά και τα σχετικά έγγραφα που βρίσκονται στο δικαστικό γραφείο τα πρακτικά υπογράφονται από αυτόν και από τον διευθύνοντα τη συζήτηση σύμφωνα με τα παραπάνω. Η ημερομηνία υπογραφής των καθαρογραμμένων πρακτικών σημειώνεται αυθημερόν σε ειδικό βιβλίο, που τηρείται στην οικεία γραμματεία.
  3. Όπου από τις διατάξεις της νομοθεσίας προβλέπεται επίδοση αντιγράφου ή αποσπάσματος της απόφασης ποινικού δικαστηρίου σ` αυτόν που καταδικάστηκε, αντί γι` αυτήν μπορεί να επιδοθεί έγγραφο της γραμματείας του δικαστηρίου, που περιέχει τον αριθμό της απόφασης, τη διάταξη που παραβιάστηκε και την ποινή που επιβλήθηκε. Η επίδοση αυτού του εγγράφου έχει τις συνέπειες της επίδοσης αντιγράφου ή αποσπάσματος της απόφασης.
  Το Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε.

 • 26 Μαρτίου 2019, 11:16 | Αναστασία Μαυροπόδη

  Σύμφωνα με αυτό το άρθρο που ορίζεται η προθεσμία των οκτώ ημερών για την καθαρογραφή των πρακτικών φαίνεται η έλλειψη της πραγματικής ενημέρωσης για τον τεράστιο όγκο εργασιών των Γραμματέων των Δικαστηρίων, καθώς και τα πάρα πολλά διαφορετικά αντικείμενα (εργασιών) που καλούνται να εκτελέσουν , και όχι μόνο η υποχρέωση της εντός προθεσμίας καθαρογραφής των δικαστικών αποφάσεων , λαμβάνοντας υπόψη και την ιδιαιτερότητα κάποιων από αυτές που απαιτούν πολύ περισσότερο χρόνο. Φυσικά θα προηγηθούν τα αναβλητικά και οι επείγουσες για την παραγραφή αλλά καλό θα είναι να υπάρχει το εφικτό στην υπόθεση και όχι να λέμε κάτι έτσι για να ακούγεται ενώ οι πραγματικοί χρόνοι είναι άλλοι. Η γνώμη μου είναι ότι η προθεσμία των δύο μηνών είναι το ελάχιστο χρονικό διάστημα που πρέπει να τηρείται , και στις περιπτώσεις που οι Γραμματείς διαθέτουν γνώσεις, και δεν είναι νέοι στα καθήκοντα αυτά.
  Επίσης νομίζω πως το εύρος των αποφάσεων που δεν καθαρογράφονται θα πρέπει να ορίζεται και να επεκταθεί.

 • 26 Μαρτίου 2019, 09:49 | Γεώργιος

  Στο άρθρο 142 ορίζεται χρόνος καθαρογραφής οκτώ ημέρες. Νομίζω πως ο χρόνος αυτός είναι εξωπραγματικός και θα πρέπει να οριστεί στους 1-2 μήνες, ώστε να είναι πιο κοντά με την πραγματικότητα.
  Επίσης νομίζω πως το εύρος των αποφάσεων που δεν καθαρογράφονται θα πρέπει να οριστεί συγκεκριμένα και θα πρέπει να επεκταθεί .

 • 26 Μαρτίου 2019, 09:33 | ΚΩΤΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

  Η προθεσμία των 8 ημερών για καθαρογραφή των πρακτικών είναι πολύ μικρή και ανέφικτο να τηρηθεί. Πρέπει να προβλεφθεί προθεσμία 2 μηνών και άνω. Επίσης πρέπει να προβλεφθεί να μην καθαρογράφονται οι αθωωτικές αποφάσεις, αν δεν υπάρχει αίτηση του ενδιαφερόμενου διαδίκου. Τέλος καλό είναι να εφαρμοσθεί άμεσα η φωνοληψία και στο ποινικό τμήμα σε όλη τη χώρα.

 • 19 Μαρτίου 2019, 17:32 | ΝΙΚΟΣ Μ

  Παρατηρείται ότι τα πρωτοβάθμια δικαστήρια που δικάζουν πλημμελήματα να βγάζουν πολύ εύκολα καταδικαστικές αποφάσεις αναιτιολόγητες πολλές φορές, οι οποίες συνήθως στην δευτεροβάθμια κρίση είναι αθωωτικές. Πρέπει να κρατούνται στατιστικά στοιχεία των περιπτώσεων αυτών στους φακέλλους των δικαστών όταν θα κρίνεται η προαγωγή τους, για να έχουμε δίκαιες δίκες και στον πρώτο βαθμό και να μην υποβάλλονται οι εμπλεκόμενοι πολίτες, σε ταλαιπωρία και έξοδα χωρίς να έχουν, στην περίπτωση αυτή, την παραμικρή ευθύνη για την πρωτόδική καταδίκη τους.

 • 16 Μαρτίου 2019, 14:39 | Παυλος καριωτογλου

  Δεν διευκρίνιζεται ρητά ποιες αποφάσεις δεν καθαρό γράφονται και αρκεί απόσπασμα πρακτικών. Σε ενα δικαστικό σύστημα που πνίγεται από τον όγκο δουλειάς θα έπρεπε τα αποσπασματα αποφάσεων όχι απλά να καθορίζονται αλλά και να επεκτεινονται σε σχέση με την καθαρόγραφη των αποφάσεων. Τέλος το προβλεπόμενο οκταημερο είναι μαλλον ανέκδοτο έτσι;;

 • 16 Μαρτίου 2019, 12:34 | Γιώργος

  Σε κάποια ποινικά δικαστήρια ο γραμματέας ανεβαίνει στην έδρα κάθε 2-3 ημέρες. Αν μάλιστα υπάρξει κάποια διακοπή για άλλη μέρα μπορεί να ανεβαίνει και συνεχόμενες ημέρες. Απαιτείται τουλάχιστον μία ημέρα μόνο για να γραφούν τα αποσπάσματα . Επιπλέον θα πρέπει να εξυπηρετηθεί το κοινό, να γίνουν αρχεία και να πραγματοποιηθούν πολλές άλλες χρονοβόρες εργασίας. Και όλα αυτά την στιγμή που σε κάποια τμήματα υπάρχει μεγάλη έλλειψη προσωπικού.
  Η προθεσμία των 8 ημερών για καθαρογραφή των πρακτικών είναι παράλογα μικρή και ανέφικτο να τηρηθεί. Απαιτείται χρόνος τουλάχιστον ενός μηνός. Επίσης πρέπει να προβλεφθεί ρητά ποιες αποφάσεις καθαρογράφονται και προκειμένου να επισπεφθούν οι διαδικασίες να περιοριστεί ο αριθμός αυτών που πρέπει να καθαρογραφούν.
  Η δυνατότητα φωνοληψίας της διαδικασίας με πρόχειρα μέσα από τον γραμματέα έδρας πχ. ηχογράφηση από το κινητό του θεωρώ ότι είναι πολύ σωστή και απαραίτητη .

 • 16 Μαρτίου 2019, 08:45 | Δ.ΛΙΑΤΣΟΣ

  Το άρθρο 142,εκτός του ότι θέτει εξωπραγματικά όρια καθαρογραφης,δημιουργεί και άλλα ζητήματα,πχ ενώ στο Παλαιό 142,Παρ 4 εδ.1-4 προβλέπει και περιπτώσεις μη καθαρογραφης απόφασης ατονεί αυτό ουσιαστικά το ξεχνά.Πιστευω ότι πρέπει να διατηρηθεί η μη καθαρογραφη πολλών πρακτικών όχι όσων αναφέρει μέχρι σήμερα,αλλά πχ τι χρειάζεται καθαρογραφη μια απόφαση για καθορισμό συνολικής ποινής;; Γιατί να χρειάζεται καθαρογραφη μια απόφαση απόρριψης αναστολής 497,471 κλπ;;; ή μια απόφαση διορθωσης-συμπληρωσης 145 ΚΠΔ????? ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙΝΑΙ ΧΑΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ,εφόσον ορισθει ότι δε χρειάζεται καθαρογραφη αλλά απλό απόσπασμα ο γραμματέας κερδίζει χρόνο για την καθαρογραφη σημαντικών αποφάσεων .

 • 15 Μαρτίου 2019, 11:13 | ΠΑΤΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

  Η ανεξαρτησία και η αμεροληψία του δικαστή, πράγματι είναι κατάκτηση αγώνων και αιώνων, έχει νομοθετηθεί αλλά δεν αποτελεί δεδομένο σε όλες τις περιπτώσεις. Οι λόγοι είναι πολλοί. Αναφέρω μερικούς, σε προηγούμενο σχόλιό μου. Όλοι μας αυτό ελπίζουμε, όταν πάμε σε ένα δικαστήριο. Να πετύχουμε δικαστή, αμερόληπτο και ανεξάρτητο από παρεμβάσεις. Τώρα με ποιό τρόπο, η ηχογράφηση της διαδικασίας στο ακροατήριο, θα επηρεάσει την αμεροληψία και ανεξαρτησία του δικαστή, αυτό αδυνατώ να το κατανοήσω. Το αντίθετο μάλιστα, θα συμβεί. Με την ηχοληψία, θα είναι αδύνατη η κάθε εξωτερική παρέμβαση , με το αιτιολογικό ότι όλα καταγράφονται. Δηλαδή τι μπορεί να πει ένας δικαστής: » Θέλω να είμαι αμερόληπτος σε κάθε δίκη, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ, γιατί ηχογραφείται η όλη διαδικασία και έτσι είμαι αναγκασμένος να μεροληπτήσω; !!!!!!!». Και όσον αφορά το ότι η κρίση του δικαστή ελέγχεται για την ορθότητά της σε «πολλές» βαθμίδες, απαντώ: Δεν υπάρχει καμία άλλη βαθμίδα, όταν ο κατηγορούμενος αθωωθεί. Ο παθών,(μηνυτής ή εγκαλών) σε περίπτωση αθώωσης του κατηγορουμένου, δεν έχει κανένα δικαίωμα άσκησης έφεσης. Δεν προβλέπεται τουλάχιστον μέχρι τα όσα ισχύουν σήμερα. Η υπόθεση πάει αρχείο και τέλος. Δεν υπάρχει δεύτερος βαθμός. Και κάτι άλλο. Τα πρακτικά καθαρογράφονται 5-6 μήνες μετά τη δίκη και όταν διαπιστώνεις τα όσα αναγράφονται σ΄αυτά και με ποιό σκεπτικό αθωώθηκε ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος, κάθε προθεσμία έχει παρέλθει.

 • 14 Μαρτίου 2019, 19:52 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

  Κατ’ αρχάς θεωρώ ότι πρόκειται περί πρότασης που δεν αρμόζει σε δικονομικούς κώδικες φιλελεύθερων δημοκρατιών, όπου η δικαστική ανεξαρτησία και αμεροληψία αποτελεί δεδομένο αιώνων και αγώνων και όπου η κρίση του δικαστή ελέγχεται για την ορθότητά της σε πολλές βαθμίδες. Αντίθετα, μετατρέπει τις ανωτέρω έννοιες σε ζητούμενο, καλλιεργεί την καχυποψία και παρέχει σχεδόν οργουελικής έμπνευσης δυνατότητες σε όσους την αμφισβητούν….
  Κατά τα λοιπά, μία μόνον επισήμανση, όσον αφορά τα αμιγώς δικονομικά: όπως είναι διατυπωμένη η σχετική πρόταση, η δυνατότητα καταγραφής της διαδικασίας χωρίς την άδεια μάλιστα του Δικαστή, αλλά με απλή γνωστοποίηση, τοποθετείται συστηματικά στο άρθρο 142 ΚΠΔ, που εντάσσεται στο κεφάλαιο περί διαδικαστικών πράξεων (138 επ ΚΠΔ), ούτε καν στο κεφάλαιο για τη διαδικασία στο ακροατήριο και της δημοσιότητα αυτής, που στον ΚΠΔ ρυθμίζεται στα άρθρα 329 επ. Η καταγραφή, δηλαδή της συνεδρίασης εξισώνεται με τη δικαστική απόφαση, αφού και η τελευταία είναι κι αυτή μια διαδικαστική πράξη…..

 • 14 Μαρτίου 2019, 12:55 | ΠΑΤΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

  Απαντώ στο σχόλιο του κ. Μποροδήμου Παντελή: Η φωνοληψία στο ακροατήριο, όχι μόνο δεν είναι προβληματική, αλλά θα εξασφαλίσει σε μεγάλο βαθμό την ορθή απονομή του δικαίου. Θα υπάρξει αμεροληψία και αδυναμία παρέμβασης στη Δικαιοσύνη. Δεν ζούμε σε μία κοινωνία αγγέλων. ( Βλέπε- παραδικαστικά κυκλώματα). Σε κάθε τομέα υπάρχουν οι ευσυνείδητοι και είναι σίγουρα η πλειοψηφία, αλλά υπάρχουν και αδιάφοροι, ανίκανοι ή κακοί λειτουργοί. Υπάρχουν και οι ισχυροί, οι οποίοι έχουν δύναμη να παρεμβαίνουν όπου βρίσκουν πρόσφορο έδαφος, λόγω έλλειψης σοβαρών αντιστάσεων και με διάφορους τρόπους. Για το λόγο αυτό, νομοθετήθηκαν και τα σχετικά άρθρα στο ποινικό μας δίκαιο, τα οποία προβλέπουν ποινές σε περιπτώσεις διαφθοράς, κατάχρησης εξουσίας κ.λ.π. Το πρόβλημα όμως είναι η απόδειξη. Το πόσο αξιόπιστη είναι η Ελληνική Δικαιοσύνη, όσοι έχουμε εμπλακεί σε δικαστικές υποθέσεις, το γνωρίζουμε. Τα πρακτικά, λέει η μέχρι τώρα ισχύουσα διάταξη, είναι το απόλυτο αποδεικτικό στοιχείο. Όση περισσότερη διαφάνεια, μπορεί να υπάρξει, τόσο το καλύτερο για όλους. Δεν είναι δυνατόν να αναφερθώ, σε περιπτώσεις, που στα πρακτικά γράφτηκαν, άλλα αντ΄άλλων, γιατί χρειάζεται πολύς χώρος και χρόνος. Όσον αφορά το μοντάζ, είναι πολύ εύκολο να το διαπιστώσει ακόμα και ένας άπειρος πραγματογνώμονας. Μελετήσατε, ποτέ πρακτικά δίκης, στα οποία διαπιστώσατε, ότι άλλα κατέθεσαν οι μάρτυρες, και άλλα είχαν αναγραφεί στα πρακτικά; Σε σας ίσως να μην έτυχε. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν συμβαίνει. Μόνο με την πλήρη διαφάνεια, αποκτά ο πολίτης εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη. Τι προτείνετε λοιπόν εσείς, για να υπάρχει πάντα ακρίβεια στα πρακτικά; Επίσης γιατί θα πρέπει να απαγορεύεται, η ηχογράφηση-φωνοληψία, από τον οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, μιάς δίκης η οποία διεξάγεται δημόσια; Είναι πολύ παράδοξο αυτό ή όχι; Ο καθένας έχει το δικαίωμα να παρακολουθήσει οποιαδήποτε δίκη. Ποιό σκοπό έχει αυτή η απαγόρευση και ποιόν εξυπηρετεί; Μόνο αυτούς που κάτι θέλουν να κρύψουν.

 • 13 Μαρτίου 2019, 23:37 | Μποροδήμος Παντελής

  Η διάταξη του άρθρου 143 παρ.6 είναι ιδιαίτερα προβληματική. Η δυνατότητα φωνοληψίας της διαδικασίας με ίδια μέσα από τους παράγοντες της δίκης, δεν μπορεί να είναι δυνατή όπου δεν προβλέπεται υποχρεωτική φωνοληψία με μέσα του δικαστηρίου. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα υπάρχει συγκριτικός άξονας πιστοποίησης της αλήθειας των φερόμενων ως καταγεγραμμένων και ο κίνδυνος αποσπασματικής αξιοποίησης και μοντάζ των δικών, από τη φωνοληψία με μέσα των διαδίκων θα δώσει της δυνατότητα για εκμετάλλευση ενός αμφίβολης πιστότητας υλικού κατά τις επιδιώξεις των κατόχων της καταγραφής. Ουσιαστικά θα υφίστανται πρακτικά δύο ταχυτήτων, που θα οδηγήσουν σε υποβάθμιση της αξιοπιστίας του Δικαστηρίου.

 • 13 Μαρτίου 2019, 17:44 | Κατερίνα Π

  Στο άρθρο 143 παρ. 6, φωνοληψία, της διεξαγόμενης στο ακροατήριο δίκης, να έχει το δικαίωμα, να προβεί, επίσης κάθε ενδιαφερόμενος, μηνυτής ή εγκαλών, ανεξάρτητα αν παρέστη ως πολιτικώς ενάγων, αλλά και κάθε μάρτυρας.
  Θεωρώ περιττό, να ενημερώσει το δικαστήριο, σε κάθε περίπτωση ο ενεργών τη φωνοληψία και την εγγραφή του γεγονότος στα Πρακτικά.
  Για ποιό λόγο, είναι απαραίτητη η ενημέρωση αυτή; Αφού πρόκειται για διεξαγόμενη δίκη, στο ακροατήριο, δημόσια. Να είναι σε θέση ο καθένας, να αποδεικνύει τα όσα ελέχθησαν στο ακροατήριο, σε κάθε περίπτωση και να συγκρίνονται, τυχόν διαφορές μεταξύ πρακτικών και όσων ακούστηκαν στη δίκη.

 • 12 Μαρτίου 2019, 13:07 | Αναστάσιος

  Επίσης εξωπραγματική είναι η προθεσμία των 8 ημερών για αιτιολόγηση της απόφασης. Θα πρέπει να προβλεφθεί χρόνος 1 ή 2 μηνών.

 • 12 Μαρτίου 2019, 13:58 | Αναστάσιος

  Η προθεσμία των 8 ημερών για καθαρογραφή των πρακτικών είναι παράλογα μικρή και ανέφικτο να τηρηθεί. Πρέπει να προβλεφθεί προθεσμία 1 ή 2 μηνών, με εξαίρεση ορισμένες υποθέσεις πχ αναβολές, κρατούμενοι, παραγραφές.

 • 7 Μαρτίου 2019, 13:32 | ΠΑΤΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

  Επί τέλους πολύ σωστά, θεσπίζεται η παράγραφος 6 του άρθρου 143, που επιτρέπει σε οποιονδήποτε διάδικο, κατηγορούμενο, παθόντα κ.λ.π. να προβαίνουν σε φωνοληψία με δικά τους μέσα, όλης της διαδικασίας διεξαγωγής μιάς δίκης στο ακροατήριο, με την απλή δήλωσή τους και εγγραφή αυτού στα πρακτικά, γιατί στα πρακτικά ουκ ολίγες φορές έχει διαπιστωθεί ότι δεν αναγράφονται σωστά όσα κατατέθηκαν από τους διάδικους. Αυτή η διάταξη θα συμβάλει αποτελεσματικά στην ορθή απονομή της δικαιοσύνης, αποκλείοντας μεροληπτικές συμπεριφορές των δικαστών ή παρεμβάσεις στο έργο τους. Να επιτραπεί το δικαίωμα της φωνοληψίας επίσης και στον μηνυτή, ακόμα και όταν ΔΕΝ παρίσταται ως πολιτικώς ενάγων. Αυτή η διάταξη παρακαλώ να συμπεριλάβει και τις δίκες σε αστικά δικαστήρια και όχι μόνο στα ποινικά.

 • 7 Μαρτίου 2019, 12:34 | ΠΑΤΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

  Επί τέλους πολύ σωστά, θεσπίζεται η παράγραφος 6 του άρθρου 143, που επιτρέπει σε οποιονδήποτε διάδικο, κατηγορούμενο, μάρτυρα, παθόντα κ.λ.π. να προβαίνουν σε φωνοληψία με δικά τους μέσα, όλης της διαδικασίας διεξαγωγής μιάς δίκης στο ακροατήριο, με την απλή δήλωσή τους και εγγραφή αυτού στα πρακτικά, γιατί στα πρακτικά ουκ ολίγες φορές έχει διαπιστωθεί ότι δεν αναγράφονται σωστά όσα κατατέθηκαν από τους διάδικους. Αυτή η διάταξη θα συμβάλει αποτελεσματικά στην ορθή απονομή της δικαιοσύνης, αποκλείοντας μεροληπτικές συμπεριφορές των δικαστών ή παρεμβάσεις στο έργο τους. Αυτή η διάταξη παρακαλώ να συμπεριλάβει και τις δίκες σε αστικά δικαστήρια και όχι μόνο στα ποινικά.