• Σχόλιο του χρήστη 'Βασίλειος Αριστείδου' | 9 Απριλίου 2019, 13:43

    Όσον αφορά στο άρθρο 191 παρατηρούνται τα εξής: Για την πλήρωση της αντικειμενικής υπόστασης του εγκλήματος απαιτείται οι ψευδείς ειδήσεις να προξενούν φόβο σε ορισμένο ή αόριστο κύκλο προσώπων, τα οποία εξαιτίας του προκληθέντος φόβου αναγκάζονται να προβούν σε μη προγραμματισμένες πράξεις ή σε ματαίωσή τους, με κίνδυνο να προκληθεί ζημία μεταξύ άλλων στην αμυντική ικανότητα της χώρας. Καταρχήν, χρειάζεται ορισμένη νομοτεχνική βελτίωση στο σημείο "...ή σε ματαίωσή τους..." καθώς ως έχει η διάταξη νοείται η ματαίωση μη προγραμματισμένων πράξεων, το οποίο προφανώς δεν οδηγεί σε λογικό αποτέλεσμα. Επιπρόσθετα, εκτιμάται ότι με τη νέα διάταξη περιορίζεται ακόμη περισσότερο η απαξία της διασποράς ψευδών ειδήσεων με αντίκτυπο στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας. Η νέα εκδοχή της διάταξης καταδεικνύει την πρόθεση του συντάκτη της ρύθμισης να περιορισθεί περαιτέρω η απαξία της διασποράς ψευδών ειδήσεων σε βάρος του ελληνικού δημοσίου και των ενόπλων δυνάμεων ειδικότερα. Δυστυχώς οι ένοπλες δυνάμεις αντιμετωπίζουν καθημερινά σωρεία ψευδών ειδήσεων οι οποίες θίγουν το κύρος τους και κλονίζουν την εμπιστοσύνη των πολιτών σε αυτές, θίγουν δε την τιμή και την υπόληψη του στρατιωτικού προσωπικού, και αναγκάζουν τις εκάστοτε διοικήσεις Μονάδων των Ενόπλων Δυνάμεων να διεξάγουν διοικητικές εξετάσεις για τη διάγνωση της βασιμότητας καταφανώς ψευδών ειδήσεων. Η επαναλαμβανόμενη διερεύνηση τέτοιων ειδήσεων προξενεί περιττό διοικητικό βάρος στις ένοπλες δυνάμεις, διαμορφώνει νοοτροπία αμυνόμενου-απολογούμενου στα στελέχη της και παρότι είναι υπερβολικό να υποστηριχθεί ότι επηρεάζεται η αμυντική ικανότητα της χώρας, εντούτοις είναι αλήθεια ότι θίγεται ως ένα βαθμό η αποτελεσματική διοίκηση και η λειτουργία τους. Ορθότερο θα ήταν το προστατευόμενο έννομο αγαθό να είναι όχι μόνο η μαχητική ικανότητα της χώρας, αλλά επίσης το κύρος και η εύρυθμη λειτουργία των ενόπλων δυνάμεων που βάλλονται καθημερινά από ψευδείς ειδήσεις στο διαδίκτυο. Συναφώς με τα ανωτέρω, θα ήταν ωφέλιμη η τροποποίηση της παραγράφου 3 του άρθρου 368 ΠΚ ( αν ο παθών είναι δημόσιος υπάλληλος και η πράξη συνέβη κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του ή για λόγους σχετικούς με την εκτέλεσή της, έχουν επίσης δικαίωμα να υποβάλουν έγκληση η προϊσταμένη αρχή και ο αρμόδιος υπουργός.), με σκοπό να συμπεριληφθεί και ο στρατιωτικός στην κατηγορία των παθόντων. Με τη ρύθμιση αυτή η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων θα μπορούσε να στραφεί εναντίον των διαχειριστών ιστοσελίδων που συστηματικά δυσφημούν συκοφαντικά τον ελληνικό στρατό αντί να προκαλούν ατελέσφορες διοικητικές εξετάσεις οι οποίες δυσχεραίνουν την εκπλήρωση της αποστολής τους.