ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟ – ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Άρθρο 183
Διέγερση σε ανυπακοή
Όποιος δημόσια με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσω του διαδικτύου προκαλεί ή διεγείρει σε απείθεια κατά των νόμων ή των διαταγμάτων ή εναντίον άλλων νόμιμων διαταγών της αρχής, τιμωρείται με φυλάκιση έως ένα έτος ή με χρηματική ποινή.

Άρθρο 184
Διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια

1. Όποιος δημόσια με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσω του διαδικτύου προκαλεί ή διεγείρει σε διάπραξη πλημμελήματος ή κακουργήματος και έτσι εκθέτει σε κίνδυνο τη δημόσια τάξη τιμωρείται με φυλάκιση έως ένα έτος ή με χρηματική ποινή.
2. Με φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηματική ποινή τιμωρείται η πράξη της προηγούμενης παραγράφου αν με αυτήν επιχειρείται η τέλεση βιαιοπραγιών κατά ομάδας ή προσώπου που προσδιορίζεται με βάση τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή ή το γενετήσιο προσανατολισμό, καθώς και αν ο υπαίτιος είναι θρησκευτικός λειτουργός.
3. Με φυλάκιση τιμωρείται η πράξη των προηγούμενων παραγράφων αν είχε ως άμεσο επακόλουθο την τέλεση εγκλημάτων.
4. Με την ποινή της προηγούμενης παραγράφου τιμωρείται και όποιος δημόσια με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσω του διαδικτύου προκαλεί ή διεγείρει τους πολίτες σε βιαιοπραγίες μεταξύ τους ή σε αμοιβαία διχόνοια με αποτέλεσμα να προκληθεί διατάραξη της κοινής ειρήνης κατά το άρθρο 189.

Άρθρο 185
(Καταργείται)

Άρθρο 186
Πρόκληση και προσφορά για την τέλεση εγκλήματος

1.Όποιος δίνει ή υπόσχεται αμοιβή σε άλλον για να τελέσει ορισμένο κακούργημα καθώς και όποιος αποδέχεται αυτήν την προσφορά και αναλαμβάνει την τέλεσή του, τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηματική ποινή, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη.
2. Όποιος δίνει ή υπόσχεται αμοιβή σε άλλον για να τελέσει ορισμένο πλημμέλημα το οποίο τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών, καθώς και όποιος αποδέχεται αυτήν την προσφορά και αναλαμβάνει την τέλεσή του, τιμωρείται με χρηματική ποινή ή παροχή κοινωφελούς εργασίας, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη.
3. Οι πράξεις των προηγούμενων παραγράφων μπορεί να μείνουν ατιμώρητες αν ο υπαίτιος ανακάλεσε με δική του θέληση την προσφορά ή την αποδοχή της πριν από την έναρξη τέλεσης του εγκλήματος.

Άρθρο 187
Εγκληματική οργάνωση

1.Όποιος συγκροτεί ή εντάσσεται ως μέλος σε επιχειρησιακά δομημένη και με διαρκή εγκληματική δράση οργάνωση τριών ή περισσότερων προσώπων, που επιδιώκει την τέλεση περισσότερων κακουργημάτων τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηματική ποινή.
2. Η διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης αποτελεί επιβαρυντική περίσταση.
3. Όποιος, εκτός από την περίπτωση της πρώτης παραγράφου, οργανώνεται με άλλον ή άλλους για να διαπράξουν κακούργημα τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών. Με φυλάκιση έως τρία έτη τιμωρείται ο υπαίτιος αν η κατά το προηγούμενο εδάφιο ένωση έγινε για τη διάπραξη πλημμελήματος με το οποίο επιδιώκεται οικονομικό ή άλλο υλικό όφελος ή η προσβολή της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας ή της ανηλικότητας.
4. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και όταν οι προβλεπόμενες σε αυτό αξιόποινες πράξεις τελέσθηκαν στην αλλοδαπή από ημεδαπό ή στρέφονταν κατά Έλληνα πολίτη ή κατά νομικού προσώπου που εδρεύει στην ημεδαπή ή κατά του Ελληνικού κράτους, ακόμη και αν αυτές δεν είναι αξιόποινες κατά τους νόμους της χώρας στην οποία τελέσθηκαν.

Άρθρο 187Α
Τρομοκρατικές πράξεις – Τρομοκρατική οργάνωση

1. Όποιος τελεί κακούργημα ή οποιοδήποτε κοινώς επικίνδυνο έγκλημα υπό συνθήκες ή με τέτοιο τρόπο ή σε τέτοια έκταση που να προκαλεί σοβαρό κίνδυνο για τη χώρα ή για διεθνή οργανισμό και με σκοπό να εκφοβίσει σοβαρά τις νόμιμες αρχές τους ή ένα πληθυσμό ή να καταστρέψει τις θεμελιώδεις πολιτικές ή οικονομικές δομές της χώρας, άλλης χώρας ή διεθνούς οργανισμού τιμωρείται με την ποινή που προβλέπεται για το τελούμενο έγκλημα αυξημένη ως εξής: α) Αν πρόκειται για ποινή ισόβιας κάθειρξης, προβλεπόμενης διαζευκτικά με ποινή κάθειρξης τουλάχιστον δέκα ετών, επιβάλλεται κάθειρξη ισόβια ή πρόσκαιρη τουλάχιστον δώδεκα ετών. β) Αν πρόκειται για ποινή κάθειρξης τουλάχιστον δέκα ετών, επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δώδεκα ετών. γ) Αν πρόκειται για ποινή κάθειρξης, επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον επτά ετών. δ) Αν πρόκειται για ποινή φυλάκισης, το κατώτατο όριο επαυξάνεται κατά ένα έτος.
2. Με κάθειρξη έως δέκα έτη τιμωρείται όποιος συγκροτεί ή εντάσσεται ως μέλος σε δομημένη και με διαρκή δράση ομάδα από τρία ή περισσότερα πρόσωπα που δρουν από κοινού και επιδιώκουν την τέλεση του εγκλήματος της παραγράφου 1 (τρομοκρατική οργάνωση). Με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους τιμωρείται η πράξη του προηγούμενου εδαφίου, όταν η τρομοκρατική οργάνωση έχει συσταθεί για την τέλεση πλημμελημάτων της παραγράφου 1. Η κατασκευή, προμήθεια ή κατοχή όπλων, εκρηκτικών υλών και χημικών ή βιολογικών υλικών ή υλικών που εκπέμπουν επιβλαβείς για τον άνθρωπο ακτινοβολίες προς εξυπηρέτηση των σκοπών της τρομοκρατικής οργάνωσης συνιστά επιβαρυντική περίσταση. Η μη διάπραξη από την τρομοκρατική οργάνωση οποιουδήποτε από τα σχεδιαζόμενα εγκλήματα συνιστά ελαφρυντική περίσταση.
3. Η διεύθυνση τρομοκρατικής οργάνωσης αποτελεί επιβαρυντική περίσταση.
4. Όποιος προκαλεί σε άλλον την απόφαση για συμμετοχή σε συγκεκριμένη τρομοκρατική οργάνωση ή για τέλεση ορισμένης τρομοκρατικής πράξης, παρέχοντας σε αυτόν οδηγίες, πληροφορίες ή κατευθύνσεις (στρατολόγηση), τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών αν η προς εκτέλεση πράξη συνιστά κακούργημα και με φυλάκιση έως δύο έτη, αν πρόκειται για πλημμέλημα.
5. Με τις ποινές της προηγούμενης παραγράφου τιμωρείται και όποιος, με οποιονδήποτε τρόπο, εκπαιδεύει άλλον στην κατασκευή ή χρήση εκρηκτικών, πυροβόλων ή άλλων όπλων, επιβλαβών ή επικίνδυνων ουσιών ή άλλων ειδικών μεθόδων ή τεχνικών ενόψει της διάπραξης ενός από τα εγκλήματα που απαριθμούνται στην παράγραφο 1.
6. Όποιος δημόσια με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσω του διαδικτύου απειλεί με τέλεση τρομοκρατικής πράξης ή προκαλεί ή διεγείρει σε διάπραξή της και έτσι εκθέτει σε κίνδυνο τη δημόσια τάξη τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία έτη.

Άρθρο 187Β
Αξιόποινη υποστήριξη

1. Όποιος παρέχει κάθε είδους περιουσιακά στοιχεία, υλικά ή άυλα, κινητά ή ακίνητα ή κάθε είδους χρηματοοικονομικά μέσα, ανεξάρτητα από τον τρόπο κτήσης τους, σε τρομοκρατική οργάνωση ή σε μεμονωμένο τρομοκράτη ή για τη συγκρότηση τρομοκρατικής οργάνωσης ή για να καταστεί κάποιος τρομοκράτης ή τα εισπράττει, συλλέγει ή διαχειρίζεται χάριν των ανωτέρω, ανεξάρτητα από τη διάπραξη οποιουδήποτε εγκλήματος, τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα έτη. Με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους τιμωρείται η πράξη του προηγούμενου εδαφίου, όταν η τρομοκρατική οργάνωση έχει συσταθεί ή σκοπείται να συσταθεί μόνο για την τέλεση πλημμελημάτων. Το ίδιο ισχύει όταν ο μεμονωμένος τρομοκράτης τελεί ή σκοπείται να τελέσει μόνο πλημμελήματα.
2. Με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών τιμωρείται και όποιος, εν γνώσει της μελλοντικής αξιοποίησής τους, παρέχει ουσιώδεις πληροφορίες για να διευκολύνει ή να υποβοηθήσει την τέλεση από τρομοκρατική οργάνωση ή από μεμονωμένο τρομοκράτη οποιουδήποτε κακουργήματος.
3. Με κάθειρξη ως δέκα έτη τιμωρείται όποιος, με απειλή ή χρήση βίας κατά δικαστικών λειτουργών, ενόρκων, ανακριτικών ή δικαστικών υπαλλήλων, μαρτύρων, πραγματογνωμόνων ή διερμηνέων, ή με δωροδοκία των ίδιων προσώπων, ματαιώνει την αποκάλυψη, τη δίωξη ή την τιμωρία των εγκλημάτων των άρθρων 187 παρ. 1 εδ. β΄ και 187Α καθώς και των κακουργημάτων που τελέστηκαν από εγκληματικές ή τρομοκρατικές οργανώσεις, εφόσον η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα κατ’ άλλη διάταξη.

Άρθρο 187Γ
Μέτρα επιείκειας

1. Αν κάποιος από τους υπαιτίους των πράξεων των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου 187 ή των παραγράφων 2 έως 4 του άρθρου 187Α καταστήσει δυνατή με αναγγελία στην αρχή την πρόληψη της διάπραξης ενός από τα σχεδιαζόμενα εγκλήματα, ή με τον ίδιο τρόπο συμβάλλει ουσιωδώς στην εξάρθρωση της οργάνωσης, απαλλάσσεται από την ποινή για τις πράξεις αυτές. Αν δεν έχει ακόμη ασκηθεί ποινική δίωξη, ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών με αιτιολογημένη διάταξή του απέχει από την άσκησή της και υποβάλλει την δικογραφία στον εισαγγελέα εφετών, ο οποίος ενεργεί σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ. 3 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.
2. Αν στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου ο υπαίτιος έχει τελέσει κάποιο από τα επιδιωκόμενα εγκλήματα ή έχει τελέσει κάποιο από τα εγκλήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 187Α, το δικαστήριο του επιβάλλει μειωμένη ποινή (άρθρο 83). Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την αναστολή αυτής της ποινής, εκτιμώντας ιδίως την έκταση της συμμετοχής του υπαιτίου στην οργάνωση και τον βαθμό της συμβολής του στην εξάρθρωσή της.
3. Για όποιον καταγγέλλει αξιόποινες πράξεις που τελέστηκαν σε βάρος του από εγκληματική οργάνωση, ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών μπορεί, εφόσον η καταγγελία πιθανολογείται βάσιμη, ύστερα από έγκριση του εισαγγελέα εφετών, να απόσχει προσωρινά από την ποινική δίωξη για παραβάσεις του νόμου περί αλλοδαπών και περί εκδιδομένων με αμοιβή προσώπων, ώσπου να εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση για τις πράξεις που καταγγέλθηκαν. Αν η κατηγορία αποδειχθεί βάσιμη, η αποχή από την ποινική δίωξη γίνεται οριστική.

Άρθρο 188
(Καταργείται)

Άρθρο 189
Διατάραξη της κοινής ειρήνης

1. Όποιος συμμετέχει σε δημόσια συνάθροιση πλήθους που με ενωμένες δυνάμεις διαπράττει βιαιοπραγίες εναντίον προσώπων ή πραγμάτων ή εισβάλλει παράνομα σε ξένα σπίτια, καταστήματα ή άλλα ακίνητα κτήματα, τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηματική ποινή.
2. Αν οι πιο πάνω πράξεις, καθώς και πράξεις φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, γίνονται με σκοπό να παρεμποδίσουν την έκδοση και την ελεύθερη κυκλοφορία εφημερίδων, περιοδικών ή βιβλίων, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών.
3. Οι υποκινητές της διατάραξης που έχουν καθοδηγητικό ρόλο μέσα στο πλήθος τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Με την ίδια ποινή τιμωρούνται και εκείνοι που τέλεσαν βιαιοπραγίες κατά τη διατάραξη.
4. Όποιος, χωρίς να διαταράσσει την κοινή ειρήνη, εμποδίζει αυθαίρετα ή διαταράσσει σοβαρά μια νόμιμη συλλογική εκδήλωση με σκοπό τη ματαίωσή της, τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηματική ποινή.

Άρθρο 190
Απειλή διάπραξης εγκλημάτων

Όποιος δημόσια με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσω του διαδικτύου απειλεί ότι θα διαπραχθούν εγκλήματα και δημιουργεί έτσι φόβο σε αόριστο αριθμό ανθρώπων ή σε ορισμένο κύκλο ή κατηγορία προσώπων, τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο έτη ή με χρηματική ποινή.

Άρθρο 191
Διασπορά ψευδών ειδήσεων

1. Όποιος δημόσια ή μέσω του διαδικτύου διαδίδει ή διασπείρει με οποιονδήποτε τρόπο ψευδείς ειδήσεις με αποτέλεσμα να προκαλέσει φόβο σε αόριστο αριθμό ανθρώπων ή σε ορισμένο κύκλο ή κατηγορία προσώπων, που αναγκάζονται έτσι να προβούν σε μη προγραμματισμένες πράξεις ή σε ματαίωσή τους, με κίνδυνο να προκληθεί ζημία στην οικονομία, στον τουρισμό ή στην αμυντική ικανότητα της χώρας ή να διαταραχθούν οι διεθνείς της σχέσεις, τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηματική ποινή.
2. Όποιος από αμέλεια γίνεται υπαίτιος της πράξης της προηγούμενης παραγράφου τιμωρείται με χρηματική ποινή ή παροχή κοινωφελούς εργασίας.

Άρθρο 191Α
Προσβολή συμβόλων ή τόπων ιδιαίτερης εθνικής ή θρησκευτικής σημασίας

1. Όποιος δημόσια αφαιρεί, καταστρέφει, παραμορφώνει ή ρυπαίνει την επίσημη σημαία του κράτους ή έμβλημα της κυριαρχίας του ή ηχητικά παρεμποδίζει τη δημόσια ανάκρουση του εθνικού ύμνου, και έτσι εκθέτει σε κίνδυνο τη δημόσια τάξη, τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηματική ποινή.
2. Με την ίδια ποινή τιμωρείται όποιος τελεί πράξεις ρύπανσης ή φθοράς σε τόπους ιδιαίτερης εθνικής ή θρησκευτικής σημασίας καθώς και σε χώρους φύλαξης νεκρών ή νεκροταφεία και προκαλεί έτσι φόβο ή ανησυχία σε αόριστο αριθμό ανθρώπων, εφόσον η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη.

Άρθρα 192 -197
(Καταργούνται)

 • Με το Άρθρο 184, παρ. 2, τιμωρούνται τα εγκλήματα της διέγερσης σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια: «Με φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηματική ποινή τιμωρείται η πράξη της προηγούμενης παραγράφου αν με αυτήν επιχειρείται η τέλεση βιαιοπραγιών κατά ομάδας ή προσώπου που προσδιορίζεται με βάση τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή ή το γενετήσιο προσανατολισμό, καθώς και αν ο υπαίτιος είναι θρησκευτικός λειτουργός».
  Προτείνουμε να αντικατασταθεί ο ονομαζόμενος «γενετήσιος προσανατολισμός» με το ορθό σεξουαλικός προσανατολισμός, καθώς και να προστεθούν η αναπηρία, το φύλο, η ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά φύλου, ώστε να βρίσκεται σε συμφωνία με όλες τις σχετικές νομοθεσίες.
  Επιπλέον, δημιουργείται έντονη ανησυχία για την προτεινόμενη τροποποίηση του Άρθρου 187 Π.Κ., ιδιαίτερα στην παράγραφο 2, που ορίζει ότι: «2. Η διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης αποτελεί επιβαρυντική περίσταση». Τούτο, κυρίως εν όψει της δίκης της Χρυσής Αυγής, αλλά και για το μέλλον, δημιουργεί έντονο προβληματισμό καθώς με αυτόν τον τρόπο θα υπάρξει μείωση στις ποινές παρόμοιων απεχθών εγκλημάτων, αλλά και να πυροδοτήσει αύξηση των οργανωμένων επιθέσεων νεοναζιστικών οργανώσεων.

 • 9 Απριλίου 2019, 13:43 | Βασίλειος Αριστείδου

  Όσον αφορά στο άρθρο 191 παρατηρούνται τα εξής:
  Για την πλήρωση της αντικειμενικής υπόστασης του εγκλήματος απαιτείται οι ψευδείς ειδήσεις να προξενούν φόβο σε ορισμένο ή αόριστο κύκλο προσώπων, τα οποία εξαιτίας του προκληθέντος φόβου αναγκάζονται να προβούν σε μη προγραμματισμένες πράξεις ή σε ματαίωσή τους, με κίνδυνο να προκληθεί ζημία μεταξύ άλλων στην αμυντική ικανότητα της χώρας.

  Καταρχήν, χρειάζεται ορισμένη νομοτεχνική βελτίωση στο σημείο «…ή σε ματαίωσή τους…» καθώς ως έχει η διάταξη νοείται η ματαίωση μη προγραμματισμένων πράξεων, το οποίο προφανώς δεν οδηγεί σε λογικό αποτέλεσμα.

  Επιπρόσθετα, εκτιμάται ότι με τη νέα διάταξη περιορίζεται ακόμη περισσότερο η απαξία της διασποράς ψευδών ειδήσεων με αντίκτυπο στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας.

  Η νέα εκδοχή της διάταξης καταδεικνύει την πρόθεση του συντάκτη της ρύθμισης να περιορισθεί περαιτέρω η απαξία της διασποράς ψευδών ειδήσεων σε βάρος του ελληνικού δημοσίου και των ενόπλων δυνάμεων ειδικότερα.

  Δυστυχώς οι ένοπλες δυνάμεις αντιμετωπίζουν καθημερινά σωρεία ψευδών ειδήσεων οι οποίες θίγουν το κύρος τους και κλονίζουν την εμπιστοσύνη των πολιτών σε αυτές, θίγουν δε την τιμή και την υπόληψη του στρατιωτικού προσωπικού, και αναγκάζουν τις εκάστοτε διοικήσεις Μονάδων των Ενόπλων Δυνάμεων να διεξάγουν διοικητικές εξετάσεις για τη διάγνωση της βασιμότητας καταφανώς ψευδών ειδήσεων.

  Η επαναλαμβανόμενη διερεύνηση τέτοιων ειδήσεων προξενεί περιττό διοικητικό βάρος στις ένοπλες δυνάμεις, διαμορφώνει νοοτροπία αμυνόμενου-απολογούμενου στα στελέχη της και παρότι είναι υπερβολικό να υποστηριχθεί ότι επηρεάζεται η αμυντική ικανότητα της χώρας, εντούτοις είναι αλήθεια ότι θίγεται ως ένα βαθμό η αποτελεσματική διοίκηση και η λειτουργία τους.

  Ορθότερο θα ήταν το προστατευόμενο έννομο αγαθό να είναι όχι μόνο η μαχητική ικανότητα της χώρας, αλλά επίσης το κύρος και η εύρυθμη λειτουργία των ενόπλων δυνάμεων που βάλλονται καθημερινά από ψευδείς ειδήσεις στο διαδίκτυο.

  Συναφώς με τα ανωτέρω, θα ήταν ωφέλιμη η τροποποίηση της παραγράφου 3 του άρθρου 368 ΠΚ ( αν ο παθών είναι δημόσιος υπάλληλος και η πράξη συνέβη κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του ή για λόγους σχετικούς με την εκτέλεσή της, έχουν επίσης δικαίωμα να υποβάλουν έγκληση η προϊσταμένη αρχή και ο αρμόδιος υπουργός.), με σκοπό να συμπεριληφθεί και ο στρατιωτικός στην κατηγορία των παθόντων. Με τη ρύθμιση αυτή η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων θα μπορούσε να στραφεί εναντίον των διαχειριστών ιστοσελίδων που συστηματικά δυσφημούν συκοφαντικά τον ελληνικό στρατό αντί να προκαλούν ατελέσφορες διοικητικές εξετάσεις οι οποίες δυσχεραίνουν την εκπλήρωση της αποστολής τους.

 • 8 Απριλίου 2019, 19:52 | Ελένη

  Δεν συναινώ.

 • 26 Μαρτίου 2019, 17:45 | ΨΙΑΧΟΥ Δ

  Σχετικά με το Άρ.185 «Όποιος εγκωμιάζει δημόσια και με οποιονδήποτε τρόπο έγκλημα που διαπράχθηκε και έτσι εκθέτει σε κίνδυνο τη δημόσια τάξη τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τριών ετών.»
  Είναι παράλογο αυτό να καταργείται. Ένας ανώμαλος είχε δείξει ένα ντοκιμαντέρ δημόσια όπου εγκωμίαζε τη θανάτωση ενός άλλου ανθρώπου – πραγματικό περιστατικό – προκαλώντας μεγάλη αναταραχή και δεν θα πάθει τίποτα; Πρέπει να παραμείνει αυτό το άρθρο. Ή θυμάστε τη δημόσια εκτέλεση του Σαντάμ Χουσεΐν και τον πανηγυρισμό γύρω από το συμβάν; Είναι αυτό καλό να δείχνουν τα τηλεοπτικά κανάλια;

 • 18 Μαρτίου 2019, 19:34 | Μπάρνεϊ

  Περί του άρθρου 191, μια ακόμα προσθήκη αναφορικά με τα fake news, και συγκεκριμένα στον χώρο της υγείας: Με τον υπάρχον νόμο, θεωρητικά μπορείς να σύρεις στα δικαστήρια τον κάθε αυτοαποκαλούμενο εναλλακτικό που προπαγανδίζει ψευδοεπιστημονικές αρλούμπες και παίζει με την υγεία του κοσμάκη για να κονομήσει από τις θεραπειες του. Στο άρθρο 191ΠΚ τώρα οι ψευδές ειδήσεις ορίζονται ως «ειδήσεις ή φήμες [ικανές] να επιφέρουν ανησυχίες ή φόβο στους πολίτες ή να ταράξουν τη δημόσια πίστη […]».

  Το κλειδί είναι η ανησυχία και ο φόβος στους πολίτες και η διατάραξη της δημόσιας πίστης (αν και δεν ξέρω αν αυτή νομικά αφορά μόνο την πολιτειακή εξουσία ή και δημόσιους φορείς όπως το ΕΣΥ). Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο («ικανές») δεν είναι ανάγκη οι ειδήσεις αυτές να φέρουν αποτέλεσμα για να μιλάμε για αδίκημα. Δεν πρέπει δηλαδή να περιμένω τον κάθε τσαρλατάνο να προκαλέσει τον θάνατο κάποιου για να του κάνω έγκληση, μπορώ να το κάνω με το που διαβάσω να γράφει πως ο κόσμος πρέπει να σταματήσει τις θεραπείες του γιατί θα πάθει καρκίνο.

  Με τον νέο νόμο, όμως, έχει αφαιρεθεί το παραπάνω απόσπασμα και μιλάμε πια για «αποτέλεσμα» πράξεων ή παραλείψεων που φέρουν «κίνδυνο να προκληθεί ζημία στην οικονομία, στον τουρισμό ή στην αμυντική ικανότητα της χώρας ή να διαταραχθούν οι διεθνείς της σχέσεις». Αφενός το άρθρο απαιτεί να υπάρχει αποτέλεσμα στην διασπορά ψευδών ειδήσεων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται (βάσει του παραδείγματος των θεραπειών που έφερα πιο πάνω) αφετέρου δεν αναφέρεται η πρόκληση ανησυχίας ή φόβου στους πολίτες, ούτε η δημόσια πίστη, εκεί όπου νομικά μπορεί να βασιστεί κάποιος για να κυνηγήσει τον κάθε τσαρλατάνο.

  Πάτε καλά;

 • 18 Μαρτίου 2019, 13:07 | Γιάννης Φιλιππίδης

  Σχετικά με το άρθρο 191 (Διασπορά ψευδών ειδήσεων):

  Με το ισχύον καθεστώς, ο νόμος δεν απαιτεί να έχει επέλθει το αποτέλεσμα της πρόκλησης ανησυχίας ή φόβου. Η αντικειμενική υπόσταση του αδικήματος υφίσταται αρκεί να είναι ικανή από το περιεχόμενό της η ψευδής είδηση να επιφέρει φόβο ή ανησυχία, ακόμη και αν τελικώς δεν εξέφρασε κανένας πολίτης τον φόβο του ή την ανησυχία του λόγω της ψευδούς είδησης.

  Επίσης, προστατευόμενο έννομο αγαθό από την ισχύουσα διάταξη του άρθρου 191 είναι και η δημόσια πίστη. Δημόσια πίστη είναι κατά το Νόμο η πίστη των πολιτών στις ενέργειες του Κράτους, η εμπιστοσύνη των πολιτών στη δημόσια εξουσία και στα πολιτειακά όργανα. Τέτοια, για παράδειγμα, είναι η εμπιστοσύνη των πολιτών στα Εθνικά Προγράμματα Εμβολιασμών που καταρτίζονται από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών του Υπουργείου Υγείας, τα οποία έχουν ως σκοπό να παράσχουν σωστές κατευθυντήριες γραμμές για την εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού της χώρας ώστε να προστατευτεί η δημόσια υγεία από λοιμώδεις ασθένειες.

  Με την προτεινόμενη αλλαγή στη διατύπωση του άρθρου ανατρέπονται όλα τα παραπάνω. Συγκεκριμένα δεν θα αρκεί απλώς από το περιεχόμενό τους οι ψευδείς ειδήσεις να είναι προφανές ή εύλογο πως μπορούν να προκαλέσουν ανησυχία ή φόβο στο κοινό, ώστε η διάδοσή τους να διώκεται ποινικά, αλλά απαιτείται να έχει επέλθει το αποτέλεσμα της πρόκλησης του φόβου, ώστε το αδίκημα να υφίσταται. Επιπλέον, γίνεται σαφές πως η διασπορά ψευδών ειδήσεων ή φημών θα τιμωρείται εφεξής αποκλειστικά και μόνο εάν οι ψευδείς ειδήσεις επιφέρουν κίνδυνο πρόκλησης ζημίας στον τουρισμό, στην οικονομία ή στην αμυντική ικανότητα της χώρας ή κίνδυνο διατάραξης των διεθνών της σχέσεων, δηλαδή απαλείφεται η έννομη προστασία της δημόσιας πίστης.

  Η διάχυση της πληροφορίας μέσω του internet αποτελεί ένα από τα πιο ελπιδοφόρα επιτεύγματα της ανθρωπότητας και έχει τη δυνατότητα να επιφέρει τεράστιες εξελίξεις σε πολλαπλά πεδία. Προϋπόθεση ώστε να είναι θετικές αυτές οι εξελίξεις: Πρωτίστως να (εκ)παιδευτούν οι άνθρωποι στη χρήση κατάλληλων εργαλείων και να καλλιεργηθεί μια κουλτούρα αναζήτησης της αλήθειας (ανεξαρτήτως πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων), μια νοοτροπία υγιούς αμφισβήτησης/αξιολόγησης δεδομένων και πηγών, ώστε να θωρακιστεί (μακροπρόθεσμα) η κοινωνία απέναντι στην παραπληροφόρηση και τα fake news. Η πολιτεία έχει υποχρέωση να συνδράμει προς την κατεύθυνση αυτή, αναλαμβάνοντας ενεργό ρόλο στον βαθμό που μπορεί να δράσει αποτρεπτικά για τη διάδοση επικίνδυνων ψευδών ειδήσεων και όχι να παραμένει αμέτοχη ή (ακόμα χειρότερα) να ενθαρρύνει τέτοιες πρακτικές καθιστώντας το νομικό πλαίσιο επιεικέστερο (αντί να το αυστηροποιήσει).

 • 18 Μαρτίου 2019, 11:52 | ΜΑΝΔΑΝΑΣ ΦΩΤΙΟΣ

  Δυστυχώς δεν φαίνεται να υπάρχει αιτιολογική έκθεση των μεταβολών, πόσο μάλλον ανά άρθρο. Δεν συνάδει σε Επιτροπή στελεχωμένη με εγνωσμένου κύρους μέλη τέτοια παράληψη, εκτός και εάν είναι παράληψη δημοσιοποίησης του Υπουργείου που τους εκθέτει.

 • 17 Μαρτίου 2019, 07:09 | Β. Μ. Λ.

  Το 187β 1 τιμωρεί την οποιαδήποτε παροχή σε οργάνωση ή «τρομοκράτη» ανεξάρτητα απο την τέλεση τρομοκρατικης πράξης. Αρα η οικονομική ενισχυση ενος κατηγορουμένου για την κάλυψη δικαστικών εξόδων ή ακόμα και το να δοθούν ρούχα, βιβλία κλπ σε έναν φυλακισμένο μπορεί να τιμωρηθεί με αυτή τη διάταξη. Η ασυδοσία της αστυνομίας και των ειδικών ανακριτικών αρχων σχετικά με το 187α είναι γνωστή και καταγεγραμμενη, μην την κανετε ακόμα μεγαλύτερη.

 • 16 Μαρτίου 2019, 23:35 | Άγγελος Τριανταφυλλόπουλος

  Το άρθρο 191 στην τωρινή του μορφή θα επιδεινώσει τη μάστιγα των ψευδών ειδήσεων. Η δημόσια πίστη παύει να προστατεύεται και μπορεί να καταδικαστεί κάποιος αφού αυτή έχει κλονιστεί, μετά τη ζημιά δηλαδή.

 • 16 Μαρτίου 2019, 21:16 | ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΤΣΗΣ

  Δεν συμφωνώ με το άρθρο 191 περί διάδωσης ψευδών ειδήσεων , ο νόμος πρέπει να είναι πολύ αυστηρός , είμαι ένας απλός χρήστης του facebook , στα 10 post τα 9 είναι fakenews και αφορούν την πολιτική ελεγχόμενα από την Ν.Δ , ενημέρωση έχω μόνο από τις σελίδες των Υπουργών , αυτό όπως καταλαβαίνετε είναι αδύνατον ζητώ αυστηρές ποινές φυλάκισης και πολυ αυστηρά πρόστιμα…

 • 16 Μαρτίου 2019, 20:24 | Αθανασιος Παπανάς

  Με το νέο σχέδιο Ποινικού Κώδικα που το αρμόδιο υπουργείο έθεσε σε ηλεκτρονική διαβούλευση το άρθρο 191 τροποποιείται. Αν γίνει νόμος της χώρας, τότε πια όποιος διασπείρει ψευδείς ειδήσεις που μπορεί να ταράξουν τη δημόσια πίστη δεν θα τιμωρείται. Έτσι υπάρχει κίνδυνος να διασπείρονται ψευδείς ειδήσεις λ.χ. για τα πολιτειακά όργανα, τους αρχηγούς των κομμάτων, το κοινοβούλιο, τη δικαιοσύνη, την αστυνομία, το εθνικό σύστημα υγείας χωρίς να υπάρχει πρόβλεψη τιμωρίας.

  Η απουσία διάταξης για την τιμωρία της ενσυνείδητης παραπληροφόρησης μπορεί να συμβάλει έτσι στην αχαλίνωτη επέλαση όσων από την Ελλάδα ή το εξωτερικό παράγουν ψευδείς ειδήσεις. Ειδικά μάλιστα εν όψει εκλογών, αυτό μπορεί να υπονομεύσει ακόμη περισσότερο τη δημοκρατική λειτουργία.

  Αυτή η νομοπαρασκευαστική κακοτεχνία πρέπει άμεσα να επανεξεταστεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Όταν μάλιστα η συγκροτημένη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ομάδα Ειδικών Υψηλού Επιπέδου στην από Μαρτίου 2018 αναφορά της για τη διαδικτυακή παραπληροφόρηση, δίνει έμφαση στην προστασία των δημοκρατικών θεσμών και την αποφυγή της δημόσιας βλάβης (public harm), οποιαδήποτε αντίθετη κατεύθυνση του Έλληνα νομοθέτη μπορεί να αποβεί αφενός ευρωπαϊκά ανακόλουθη, αφετέρου εθνικά υπονομευτική των δημόσιων λειτουργιών.

 • 13 Μαρτίου 2019, 13:26 | αλεξιου βασιλειος

  σχετικα με τα αρθρα 187 και 187Α δεν θα επρεπε να διωκεται ποινικα οποιος εντασεται απλως σε εγκληματικη η τρομοκρατικη οργανωση,και δεν εχει διαπραξει ποινικα αδικηματα.επισης βλεπουμε να χαρακτηριζονται εγκληματικες οργανωσεις ομαδες ανθρωπων που κλεβουν απποριμματα απο μπλε καδους αξιας λιγων δεκαδων ευρω η τοξικομανεις που διακινουν γραμμαρια ναρκωτικων μικρης αξιας.θα ηταν καλυτερα να μην διωκεται ποινικα η ενωση ατομων παρα μονον η εγκληματικη δραστηριοτητα τουσ και να καταδικαζονται με την ιδια ποινη εφοσον κριθουν ενοχοι ειτε διαπρατουν ποινικο αδικημα μονοι τους ειτε με συνεργους.ευχαριστω πολυ.

 • 13 Μαρτίου 2019, 12:05 | Ευάγγελος Ζαρκαδούλας

  Προτείνεται η επέκταση του αρ. 187Β (παρ. 1 και 2) για την αξιόποινη υποστήριξη μόνο σε τρομοκρατικές οργανώσεις και σε εγκληματικές οργανώσεις, όπως προβλέπεται στην νυν ισχύουσα παρ. 2 του αρ. 187, διαφορετικά θα δημιουργηθεί νομικό κενό τιμώρησης ορισμένων μορφών συμπεριφοράς μή μελών εγκληματικών οργανώσεων.

 • 12 Μαρτίου 2019, 18:22 | Ματθαίος Κουρτίδης

  Ντροπή για το άρθρο 183 ΠΚ κύριοι
  Και το ξέρετε.
  Ακόμα να ερυθριάσετε;;;

 • 11 Μαρτίου 2019, 09:24 | Δεληβοριά Φωτεινή

  Το άρθρο 183 στο Δεύτερο Βιβλίο Έκτο Κεφάλαιο πρέπει να καταργηθεί γιατί είναι ασαφές και εντάσσει οποιαδήποτε κινητοποίηση των πολιτών σε παράνομη.Πχ αν ο νόμος ή οι διαταγές της αρχής περικόψουν εντελώς τους μισθούς και τις συντάξεις τότε το κάλεσμα σε κινητοποίηση θα θεωρηθεί κάλεσμα σε ανυπακοή!! Αυτό παραπέμπει δυστυχώς σε δικτατορία και δεν συνάδει με το Σύνταγμα ούτε με την έννοια της δημοκρατίας! Επίσης το άρθρο 191 παράγραφος 2 είναι άτοπο γιατί αν πραγματικά νοιαζόμαστε για την μη διασπορά ψευδών ειδήσεων θα ελέγχονταν τα ΜΜΕ που τις διασπείρουν και όχι ο κάθε αναγνώστης και με το εν λόγω άρθρο μπορεί να γίνει επιλεκτική δίωξη σε βάρος πολιτών με σκοπό τον εκφοβισμό τους , γεγονός που δεν συνάδει με την δημοκρατία.