• Σχόλιο του χρήστη 'Ελευθέριος Μοίρας' | 10 Απριλίου 2019, 13:01

    Στο άρθρο 63 μετά τους νομιμοποιούμενους σύμφωνα προς τον αστικό κώδικα θα πρέπει να γίνει μνεία ότι μπορούν να παρασταθούν και οι δικαιούμενοι σύμφωνα με ειδικούς ποινικούς νόμους και ας μην έχουν «αστικές αξιώσεις» πχ στον νόμο 1650/1986 για το περιβάλλον το άρθρο 7 ορίζει ότι «7. Στις περιπτώσεις εγκλημάτων του κεφαλαίου αυτού ως πολιτικώς ενάγων μπορεί να παρίσταται το Δημόσιο, καθώς και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην περιφέρεια των οποίων τελέσθηκε το έγκλημα, το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, πανεπιστήμια, άλλοι επιστημονικοί φορείς, δικηγορικοί σύλλογοι, φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, μη κυβερνητικές οργανώσεις και φυσικά πρόσωπα, ανεξάρτητα αν έχουν υποστεί περιουσιακή ζημία, προς υποστήριξη της κατηγορίας και μόνο και με αίτημα ιδίως την αποκατάσταση των πραγμάτων, στο μέτρο που είναι δυνατή. Έγγραφη προδικασία δεν απαιτείται.» Το αυτό ισχύει και στον νόμο 4194/2013, κώδικας περί Δικηγόρων, όπου στο άρθρο 9 δικαιούται να παρασταθεί ο Δικηγορικός Σύλλογος προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος όποιου αντιποιείται το Δικηγορικό λειτούργημα κατά το άρθρο 175 ΠΚ όπου ρητά μάλιστα στο σχέδιο του νέου κώδικα προβλέπεται και επιβαρυντική περίσταση στην παρ 3. Το αυτό ισχύει και στο νδ 72/73 όπου σε κάθε δίκη φορολογική δασμολογική τελωνειακή το Δημόσιο δικαιούται να παρασταθεί ανεξάρτητα πάσης άλλης αστικής αξιώσεως του κλπ κλπ.