• Σχόλιο του χρήστη 'Κέντρο Διοτίμα' | 14 Απριλίου 2019, 12:31

    Άρθρο 315 (παλαιό 315 Β)_ Ακρωτηριασμός των γεννητικών οργάνων γυναικών Το άρθρο 315 Β προστέθηκε στον Ποινικό Κώδικα με τον νόμο 4531/2018. Σύμφωνα με το ισχύον άρθρο 315 Β τιμωρείται όποιος «προκαλεί» «ή παροτρύνει με οποιονδήποτε τρόπο» γυναίκα να υποβληθεί σε ακρωτηριασμό των γεννητικών της οργάνων. Ωστόσο, στο υπό ψήφιση άρθρο του σχεδίου νόμου επιλέγεται να τιμωρηθεί μόνο όποιος «καταπείθει» γυναίκα να προβεί στην ανωτέρω πράξη περιορίζοντας έτσι αναιτιολόγητα το πεδίο εφαρμογής της διάταξης. Η ανωτέρω, δε, επιλογή αντιτίθεται και στο άρθρο 38 της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, και ειδικότερα στις παραγράφους (β) και (γ), οι οποίες αρκούνται στην «παρότρυνση» και μάλιστα στις περιπτώσεις κοριτσιών στην απλή «υποκίνηση».