• Σχόλιο του χρήστη 'Γιώργος Ρουσόπουλος' | 16 Αυγούστου 2019, 20:23

    Άρθρο 13 1.γ Η Αρχή, με βάση το αρ. 57 παρ. 1 γ του ΓΚΠΔ και το αρ. 46 1 γ της οδηγίας 2016/680 «συμβουλεύει, σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους μέλους, το εθνικό κοινοβούλιο, την κυβέρνηση και άλλα όργανα και οργανισμούς για νομοθετικά και διοικητικά μέτρα που σχετίζονται με την προστασία των δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας» Η «απλή γνώμη» για να είναι αποτελεσματική θα πρέπει επίσης να θεσμοθετηθεί στη διαδικασία νομοθέτησης –ενδεχομένως γι' αυτό να απαιτείται τροποποίηση άλλης διάταξης π.χ. κανονισμού Βουλής. Π.χ. όπως προβλέπεται γνώμη του ΓΛΚ για διάταξη που φτάνει στο Κοινοβούλιο, να προβλέπεται και το αντίστοιχο για διατάξεις που εισάγουν νέα επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (π.χ. ειδικά όπου δεν έχει διενεργηθεί εκτίμηση αντικτύπου). Επίσης, η συμβουλή για να είναι αποτελεσματική, δεν πρέπει να περιορίζεται σε «γνώμη» όταν έχει ήδη καταστρωθεί το σχέδιο διάταξης, καθώς τις περισσότερες φορές η γνώμη έρχεται "κατόπιν εορτής" και δεν είναι αποτελεσματική. Η έννοια του «συμβουλεύει» είναι ευρύτερη του «γνωμοδοτεί» και περιλαμβάνει και συνεργασία κατά το αρχικό στάδιο σχεδίασης νομοθετικών μέτρων. Μπορεί, συνεπώς, να προστεθεί και μια τέτοια διάταξη. Άρ. 13 Παρ. 2 Η προτεραιότητα των υποθέσεων να εκτιμάται αντί για «…με κριτήριο τη σπουδαιότητα και το γενικότερο ενδιαφέρον του θέματος» « … με κριτήριο τη σπουδαιότητα, τις επιπτώσεις στα υποκείμενα των δεδομένων και το γενικότερο ενδιαφέρον του θέματος» Επίσης Πρόταση για προσθήκη (στην παρ. 1): Η Αρχή έχει τη δυνατότητα να εκδίδει πρότυπα έγγραφα και έντυπα υποβολής καταγγελίας. Και ακολούθως στο αρ. 13 παρ. 2 προσθήκη «θέτει στο αρχείο… ή δεν περιέχουν τα απαιτούμενα στοιχεία, όπως προδιαγράφονται στα πρότυπα έγγραφα καταγγελίας» Η προσθήκη είναι αναγκαία για να διευκολύνεται το έργο της Αρχής, ειδικά όταν υποβάλλονται καταγγελίες που είναι ελλιπείς.