Άρθρο 13 Καθήκοντα της Αρχής

1. Επιπλέον των καθηκόντων της δυνάμει του άρθρου 57 του ΓΚΠΔ, η Αρχή :
α) είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και την εφαρμογή του παρόντος και άλλων ρυθμίσεων που αφορούν την προστασία του ατόμου έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
β) προωθεί με πρόσφορο τρόπο την ευαισθητοποίηση του κοινού και την κατανόηση των κινδύνων, των εγγυήσεων και των δικαιωμάτων που σχετίζονται με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
γ) διατυπώνει απλή γνώμη πριν από την έκδοση νόμων και κανονιστικών διοικητικών πράξεων που σχετίζονται με την προστασία των δικαιωμάτων και ελευθερίων των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
δ) εκδίδει Οδηγίες και απευθύνει συστάσεις για κάθε θέμα που αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με την επιφύλαξη των καθηκόντων του ΕΣΠΔ σύμφωνα με το άρθρο 70 του ΓΚΠΔ,
ε) κατόπιν υποβολής ειδικού αιτήματος, ενημερώνει το υποκείμενο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την άσκηση των δικαιωμάτων του, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο και άλλων ρυθμίσεων για την προστασία του ατόμου έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Για τον σκοπό αυτό συνεργάζεται με εποπτικές αρχές άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ,
ζ) εξετάζει τις καταγγελίες που υποβάλλονται από το υποκείμενο των δεδομένων ή από φορέα ή οργάνωση ή ένωση και ενημερώνει τον καταγγέλλοντα για την πρόοδο και την έκβαση της έρευνας εντός εύλογου χρονικού διαστήματος,
η) διενεργεί έρευνες για την εφαρμογή του παρόντος νόμου και άλλων ρυθμίσεων που αφορούν την προστασία του ατόμου έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων και βάσει πληροφοριών από άλλη δημόσια αρχή,
θ) παρακολουθεί τις σχετικές εξελίξεις στο βαθμό που έχουν επιπτώσεις στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως για τις εξελίξεις των τεχνολογιών των πληροφοριών, των επικοινωνιών και των εμπορικών πρακτικών,
ι) συμβάλλει στις δραστηριότητες του ΕΣΠΔ.
2. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της η Αρχή θέτει στο αρχείο αιτήσεις, ερωτήματα ή καταγγελίες που κρίνονται προδήλως αόριστα, αβάσιμα ή υποβάλλονται καταχρηστικώς ή ανωνύμως. Η Αρχή ενημερώνει τα υποκείμενα των δεδομένων και τους αιτούντες για τις ενέργειές της. Με την επιφύλαξη των προθεσμιών που ορίζονται στον ΓΚΠΔ, η προτεραιότητα εξέτασης των αιτήσεων, ερωτημάτων και καταγγελιών εκτιμάται από την Αρχή με κριτήριο τη σπουδαιότητα και το γενικότερο ενδιαφέρον του θέματος.

 • 16 Αυγούστου 2019, 20:23 | Γιώργος Ρουσόπουλος

  Άρθρο 13 1.γ
  Η Αρχή, με βάση το αρ. 57 παρ. 1 γ του ΓΚΠΔ και το αρ. 46 1 γ της οδηγίας 2016/680 «συμβουλεύει, σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους μέλους, το εθνικό κοινοβούλιο, την κυβέρνηση και άλλα όργανα και οργανισμούς για νομοθετικά και διοικητικά μέτρα που σχετίζονται με την προστασία των δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας»
  Η «απλή γνώμη» για να είναι αποτελεσματική θα πρέπει επίσης να θεσμοθετηθεί στη διαδικασία νομοθέτησης –ενδεχομένως γι’ αυτό να απαιτείται τροποποίηση άλλης διάταξης π.χ. κανονισμού Βουλής. Π.χ. όπως προβλέπεται γνώμη του ΓΛΚ για διάταξη που φτάνει στο Κοινοβούλιο, να προβλέπεται και το αντίστοιχο για διατάξεις που εισάγουν νέα επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (π.χ. ειδικά όπου δεν έχει διενεργηθεί εκτίμηση αντικτύπου).
  Επίσης, η συμβουλή για να είναι αποτελεσματική, δεν πρέπει να περιορίζεται σε «γνώμη» όταν έχει ήδη καταστρωθεί το σχέδιο διάταξης, καθώς τις περισσότερες φορές η γνώμη έρχεται «κατόπιν εορτής» και δεν είναι αποτελεσματική. Η έννοια του «συμβουλεύει» είναι ευρύτερη του «γνωμοδοτεί» και περιλαμβάνει και συνεργασία κατά το αρχικό στάδιο σχεδίασης νομοθετικών μέτρων. Μπορεί, συνεπώς, να προστεθεί και μια τέτοια διάταξη.

  Άρ. 13 Παρ. 2
  Η προτεραιότητα των υποθέσεων να εκτιμάται αντί για «…με κριτήριο τη σπουδαιότητα και το γενικότερο ενδιαφέρον του θέματος»
  « … με κριτήριο τη σπουδαιότητα, τις επιπτώσεις στα υποκείμενα των δεδομένων και το γενικότερο ενδιαφέρον του θέματος»

  Επίσης
  Πρόταση για προσθήκη (στην παρ. 1): Η Αρχή έχει τη δυνατότητα να εκδίδει πρότυπα έγγραφα και έντυπα υποβολής καταγγελίας.
  Και ακολούθως στο αρ. 13 παρ. 2 προσθήκη «θέτει στο αρχείο… ή δεν περιέχουν τα απαιτούμενα στοιχεία, όπως προδιαγράφονται στα πρότυπα έγγραφα καταγγελίας»
  Η προσθήκη είναι αναγκαία για να διευκολύνεται το έργο της Αρχής, ειδικά όταν υποβάλλονται καταγγελίες που είναι ελλιπείς.