• Σχόλιο του χρήστη 'Γιώργος Ρουσόπουλος' | 16 Αυγούστου 2019, 20:19

    Άρθρο 15 παρ. 2 α. «..υπαλλήλους του τμήματος ειδικού επιστημονικού προσωπικού της Γραμματείας…» η διάταξη μάλλον έχει παραμείνει από παλιότερη έκδοση ή το ν. 2472/97. Καθώς δεν καθορίζεται η οργανωτική δομή της Αρχής σε τμήματα κλπ, δεν απαιτείται ειδική αναφορά σε τμήμα και προτείνεται να διαγραφεί η λέξη «τμήματος» β. Καθώς κάποιες φορές ζητείται από Εισαγγελικές αρχές η διενέργεια προανάκρισης από προσωπικό της Αρχής, καλό είναι να διευκρινισθεί ότι: Κατ’ αρχήν αρμόδιοι για την διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης και προανάκρισης, για το σύνολο μιας υποθέσεως, είναι οι γενικοί ανακριτικοί υπάλληλοι. Ως ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι ο Πρόεδρος, τα μέλη και το εντεταλμένο προσωπικό της Αρχής, είναι αρμόδιοι για την διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης και προανάκρισης μόνον επί των εγκλημάτων της καθ’ ύλη αρμοδιότητάς τους και μόνο κατ’ εξαίρεση, όταν κατά την εξέταση υπόθεσης στο πλαίσιο των διοικητικών αρμοδιοτήτων της Αρχής προκύπτει σοβαρή υπόνοια για τέτοιο έγκλημα. Άρθρο 15. παρ. 7. Σε συνάρτηση με το αρ, 47 2 γ΄της οδηγίας 2016/680 (η Αρχή επιβάλλει προσωρινό ή οριστικό περιορισμό, περιλαμβανομένης της απαγόρευσης της επεξεργασίας) και το 58 2 στ ΓΚΠΔ, τα προσωρινά μέτρα πρέπει να είναι στην ευχέρεια της Αρχής, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει αίτηση του ενδιαφερόμενου. Επίσης, καλό θα ήταν, να προσδιοριστεί ο προσωρινός χαρακτήρας του μέτρου με συγκεκριμένη διάρκεια (όπως στο αρ. 66 ΓΚΠΔ για τη διασυνοριακή «επείγουσα διαδικασία» όπου υπάρχει επείγουσα ανάγκη λήψης μέτρων) που διαρκεί τρεις μήνες. Στην περίπτωση αυτή, η προσωρινή διαταγή μπορεί να έχει διάρκεια 6 μήνες. Άρθρο 15. παρ. 8. Η έκδοση κανονιστικών πράξεων από την Αρχή αντιστρατεύεται τη λογική του κανονισμού που μεταφέρει το βάρος απόδειξης της συμμόρφωσης στον εκάστοτε υπεύθυνο επεξεργασίας (βλ και την αρχή της λογοδοσίας). Η Αρχή δεν μπορεί να έχει «γενική» αρμοδιότητα για τέτοιες πράξεις (προφανώς μόνο για εθνικά ζητήματα, εξ ου κι η επιφύλαξη για το κεφ. VII του ΓΚΠΔ). Αντίθετα, θα έπρεπε να προκρίνονται εργαλεία λογοδοσίας όπως οι κώδικες δεοντολογίας, οι πιστοποιήσεις και οι εκτιμήσεις αντικτύπου. Στο μόνο που μπορεί να χρήσιμο μια τέτοια διάταξη είναι για το μεταβατικό διάστημα στο οποίο υπεύθυνοι επεξεργασίας (π.χ. Τειρεσίας) που λειτουργούν ήδη (και) με κανονιστική πράξη της ΑΠΔΠΧ πρέπει να προσαρμοστούν στο ΓΚΠΔ και την αρχή της λογοδοσίας. Άρθρο 15 προτεινόμενη προσθήκη: Σκόπιμο είναι να εισαχθεί διάταξη για τη συνδρομή της Αρχής από κάθε δημόσια αρχή, όπως ήταν και στο παλιό ΣχΝ και μάλιστα εμπλουτισμένη. Π.χ. να προβλεφθεί αρμοδιότητα αστυνομίας για επιδόσεις, ενδεχομένως και έρευνες της Αρχής σε συνεργασία (με αυτοψία) με την ΕΛ.ΑΣ. Επίσης, να μπορεί να συνάπτει η Αρχή μνημόνια συνεργασίας με ελεγκτικούς φορείς (ή φορείς του δημοσίου γενικά). Είναι απόλυτα απαραίτητο για την αποτελεσματική επίτευξη του ρόλου της Αρχής να μπορεί να έχει βοήθεια από υπηρεσίες που έχουν παρουσία σε όλη την επικράτεια. Τέτοιες μπορεί να είναι η Αστυνομία και οι ΟΤΑ (δημοτική αστυνομία). Αλλιώς είναι στην πράξη αδύνατο να φτάσει η εφαρμογή της νομοθεσίας σε κάθε περιοχή της Ελλάδας, ιδίως αν σκεφθεί κανείς ότι επεξεργασίες όπως οι κάμερες είναι συνήθεις σε όλη τη χώρα. Πρόταση: Κάθε δηµόσια και δημοτική αρχή παρέχει τη συνδροµή της στην Αρχή. Η συνδρομή αυτή περιλαμβάνει ιδίως: την επίδοση εγγράφων, τη συνδρομή σε έρευνες και ελέγχους, τη διενέργεια αυτοψιών επί τη βάση ερωτημάτων και υποδειγμάτων που παρέχει η Αρχή. Η Αρχή μπορεί να συνάπτει μνημόνια συνεργασίας με δημόσιους φορείς, στο οποία καθορίζεται το πλαίσιο παροχής συνδρομής.