Άρθρο 15 Εξουσίες ελέγχου

1. Εκτός των προβλεπομένων στο άρθρο 58 του ΓΚΠΔ εξουσιών, η Αρχή διενεργεί αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας ελέγχους ως προς τη συμμόρφωση με τον παρόντα στο πλαίσιο των οποίων ελέγχονται η τεχνολογική υποδομή και άλλα, αυτοματοποιημένα ή μη μέσα, που υποστηρίζουν την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Κατά τη διενέργεια των ελέγχων η Αρχή έχει την εξουσία να αποκτά από τον υπεύθυνο επεξεργασίας και τον εκτελούντα την επεξεργασία, πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας και όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για τους σκοπούς του σχετικού ελέγχου και την εκτέλεση των καθηκόντων της, χωρίς να μπορεί να της αντιταχθεί κανενός είδους απόρρητο. Κατ’ εξαίρεση, η Αρχή δεν έχει πρόσβαση στα στοιχεία ταυτότητας συνεργατών που περιέχονται σε αρχεία που τηρούνται για λόγους εθνικής ασφάλειας ή για τη διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων.
2. Οι έλεγχοι διενεργούνται από μέλος ή μέλη της Αρχής ή υπαλλήλους του τμήματος ειδικού επιστημονικού προσωπικού της Γραμματείας, ειδικά εντεταλμένους προς τούτο από τον Πρόεδρο της Αρχής. Κατά τον έλεγχο αρχείων που τηρούνται για λόγους εθνικής ασφαλείας παρίσταται αυτοπροσώπως ο Πρόεδρος της Αρχής. Ο Πρόεδρος και τα µέλη της Αρχής καθώς και οι ειδικά εντεταλµένοι υπάλληλοι της Γραμµατείας, είναι ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι και έχουν όλα τα δικαιώματα που προβλέπει σχετικά ο Κώδικας Ποινικής ∆ικονοµίας. Μπορούν να διενεργούν προανάκριση και χωρίς εισαγγελική παραγγελία, όταν πρόκειται για αυτόφωρο κακούργηµα ή πλημμέλημα ή υπάρχει κίνδυνος από την αναβολή.
3. Ο Πρόεδρος της Αρχής δύναται να απονέμει εξουσία διενέργειας ελέγχων σε μέλη και υπαλλήλους εποπτικής αρχής άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης («εποπτική αρχή απόσπασης») στο πλαίσιο κοινών επιχειρήσεων που διενεργούνται δυνάμει του άρθρου 62 του ΓΚΠΔ και του άρθρου 79 του παρόντος.
4. Η Αρχή για τις ανάγκες του παρόντος:
α) απευθύνει προειδοποιήσεις στον υπεύθυνο επεξεργασίας ή στον εκτελούντα την επεξεργασία ότι οι σκοπούμενες πράξεις επεξεργασίας είναι πιθανόν να παραβιάζουν τις διατάξεις του παρόντος∙
β) δίνει εντολή στον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την επεξεργασία να συμμορφωθεί με συγκεκριμένο τρόπο και εντός ορισμένης προθεσμίας με τις διατάξεις του παρόντος, ιδίως μέσω εντολής διόρθωσης ή διαγραφής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα∙
γ) δίνει εντολή και επιβάλλει προσωρινό ή οριστικό περιορισμό ή και απαγόρευση της επεξεργασίας∙
δ) προβαίνει στην κατάσχεση μέσων παραβίασης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που υποπίπτει στην αντίληψή της κατά την άσκηση των εξουσιών ελέγχου και ορίζεται μεσεγγυούχος αυτών μέχρι να αποφανθούν οι αρμόδιες δικαστικές και εισαγγελικές αρχές.
5. Η Αρχή επιβάλλει τις διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 40.
6. Η Αρχή επιβάλλει τις διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 82.
7. Όταν η προστασία του ατόμου έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν επιβάλλει την άμεση λήψη απόφασης, ο Πρόεδρος μπορεί, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, να εκδώσει προσωρινή διαταγή για άμεσο, ολικό ή µερικό, προσωρινό περιορισμό της επεξεργασίας ή της λειτουργίας του αρχείου. Η διαταγή ισχύει µέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης της Αρχής.
8.Για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ, του παρόντος και άλλων ρυθμίσεων που αφορούν την προστασία του υποκειμένου έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η Αρχή, με την επιφύλαξη του Κεφαλαίου VII του ΓΚΠΔ, εκδίδει κανονιστικές διοικητικές πράξεις για τη ρύθμιση ειδικών, τεχνικών και λεπτομερειακών θεμάτων, στα οποία αυτές αναφέρονται. Οι κανονιστικές πράξεις της Αρχής, για τις οποίες δεν προβλέπεται δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Αρχής.

 • 19 Αυγούστου 2019, 17:52 | Homo Digitalis

  Σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 164 του ΓΚΠΔ αναφορικά με τις εξουσίες των εποπτικών αρχών να εξασφαλίζουν από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την επεξεργασία πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και πρόσβαση στις εγκαταστάσεις τους, τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίσουν διά νόμου, εντός των ορίων του ΓΚΠΔ, ειδικούς κανόνες προκειμένου να διαφυλάσσονται οι υποχρεώσεις επαγγελματικού απορρήτου ή άλλες αντίστοιχες υποχρεώσεις απορρήτου, στον βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για τον συμβιβασμό του δικαιώματος προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με την υποχρέωση επαγγελματικού απορρήτου. Επίσης, σύμφωνα με το Άρθρο 90 του ΓΚΠΔ τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν ειδικούς κανόνες για τον καθορισμό των εξουσιών των ελεγκτικών αρχών, οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 58 παράγραφος 1 στοιχεία ε) και στ) του ΓΚΠΔ, σε σχέση με υπευθύνους επεξεργασίας ή εκτελούντες την επεξεργασία οι οποίοι υπέχουν, βάσει του δικαίου της Ένωσης ή κράτους μέλους ή των κανόνων που θεσπίζονται από αρμόδιους εθνικούς φορείς, υποχρέωση τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου ή άλλες αντίστοιχες υποχρεώσεις τήρησης του απορρήτου, εάν αυτό είναι αναγκαίο και αναλογικό, προκειμένου να συμβιβαστεί το δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με την υποχρέωση τήρησης του απορρήτου.
  Ωστόσο, το παρόν Άρθρο δεν ρυθμίζει σχετικά ζητήματα, όπως π.χ. ζητήματα που ανακύπτουν από το δικηγορικό απόρρητο ή τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο εφαρμοστικός νόμος του ΓΚΠΔ της Κυπριακής Δημοκρατίας προβλέπει σχετική ρύθμιση αναφορικά με το δικηγορικό απόρρητο στο άρθρο 25, παρ. α (Επιπρόσθετες εξουσίες του Επιτρόπου). Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι ο Επίτροπος «έχει πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και σε όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων και την άσκηση των εξουσιών του, χωρίς να δύναται να του αντιταχθεί κανενός είδους απόρρητο, εξαιρουμένου μόνο του δικηγορικού απορρήτου». Η εν λόγω ρύθμιση είναι μείζονος σημασίας, καθώς διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος κατάχρησης των διατάξεων του Άρθρου 15.

 • 16 Αυγούστου 2019, 20:19 | Γιώργος Ρουσόπουλος

  Άρθρο 15 παρ. 2
  α. «..υπαλλήλους του τμήματος ειδικού επιστημονικού προσωπικού της Γραμματείας…» η διάταξη μάλλον έχει παραμείνει από παλιότερη έκδοση ή το ν. 2472/97. Καθώς δεν καθορίζεται η οργανωτική δομή της Αρχής σε τμήματα κλπ, δεν απαιτείται ειδική αναφορά σε τμήμα και προτείνεται να διαγραφεί η λέξη «τμήματος»

  β. Καθώς κάποιες φορές ζητείται από Εισαγγελικές αρχές η διενέργεια προανάκρισης από προσωπικό της Αρχής, καλό είναι να διευκρινισθεί ότι:
  Κατ’ αρχήν αρμόδιοι για την διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης και προανάκρισης, για το σύνολο μιας υποθέσεως, είναι οι γενικοί ανακριτικοί υπάλληλοι. Ως ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι ο Πρόεδρος, τα μέλη και το εντεταλμένο προσωπικό της Αρχής, είναι αρμόδιοι για την διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης και προανάκρισης μόνον επί των εγκλημάτων της καθ’ ύλη αρμοδιότητάς τους και μόνο κατ’ εξαίρεση, όταν κατά την εξέταση υπόθεσης στο πλαίσιο των διοικητικών αρμοδιοτήτων της Αρχής προκύπτει σοβαρή υπόνοια για τέτοιο έγκλημα.

  Άρθρο 15. παρ. 7.
  Σε συνάρτηση με το αρ, 47 2 γ΄της οδηγίας 2016/680 (η Αρχή επιβάλλει προσωρινό ή οριστικό περιορισμό, περιλαμβανομένης της απαγόρευσης της επεξεργασίας) και το 58 2 στ ΓΚΠΔ, τα προσωρινά μέτρα πρέπει να είναι στην ευχέρεια της Αρχής, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει αίτηση του ενδιαφερόμενου. Επίσης, καλό θα ήταν, να προσδιοριστεί ο προσωρινός χαρακτήρας του μέτρου με συγκεκριμένη διάρκεια (όπως στο αρ. 66 ΓΚΠΔ για τη διασυνοριακή «επείγουσα διαδικασία» όπου υπάρχει επείγουσα ανάγκη λήψης μέτρων) που διαρκεί τρεις μήνες. Στην περίπτωση αυτή, η προσωρινή διαταγή μπορεί να έχει διάρκεια 6 μήνες.

  Άρθρο 15. παρ. 8.
  Η έκδοση κανονιστικών πράξεων από την Αρχή αντιστρατεύεται τη λογική του κανονισμού που μεταφέρει το βάρος απόδειξης της συμμόρφωσης στον εκάστοτε υπεύθυνο επεξεργασίας (βλ και την αρχή της λογοδοσίας). Η Αρχή δεν μπορεί να έχει «γενική» αρμοδιότητα για τέτοιες πράξεις (προφανώς μόνο για εθνικά ζητήματα, εξ ου κι η επιφύλαξη για το κεφ. VII του ΓΚΠΔ). Αντίθετα, θα έπρεπε να προκρίνονται εργαλεία λογοδοσίας όπως οι κώδικες δεοντολογίας, οι πιστοποιήσεις και οι εκτιμήσεις αντικτύπου. Στο μόνο που μπορεί να χρήσιμο μια τέτοια διάταξη είναι για το μεταβατικό διάστημα στο οποίο υπεύθυνοι επεξεργασίας (π.χ. Τειρεσίας) που λειτουργούν ήδη (και) με κανονιστική πράξη της ΑΠΔΠΧ πρέπει να προσαρμοστούν στο ΓΚΠΔ και την αρχή της λογοδοσίας.

  Άρθρο 15 προτεινόμενη προσθήκη:
  Σκόπιμο είναι να εισαχθεί διάταξη για τη συνδρομή της Αρχής από κάθε δημόσια αρχή, όπως ήταν και στο παλιό ΣχΝ και μάλιστα εμπλουτισμένη. Π.χ. να προβλεφθεί αρμοδιότητα αστυνομίας για επιδόσεις, ενδεχομένως και έρευνες της Αρχής σε συνεργασία (με αυτοψία) με την ΕΛ.ΑΣ. Επίσης, να μπορεί να συνάπτει η Αρχή μνημόνια συνεργασίας με ελεγκτικούς φορείς (ή φορείς του δημοσίου γενικά).
  Είναι απόλυτα απαραίτητο για την αποτελεσματική επίτευξη του ρόλου της Αρχής να μπορεί να έχει βοήθεια από υπηρεσίες που έχουν παρουσία σε όλη την επικράτεια. Τέτοιες μπορεί να είναι η Αστυνομία και οι ΟΤΑ (δημοτική αστυνομία). Αλλιώς είναι στην πράξη αδύνατο να φτάσει η εφαρμογή της νομοθεσίας σε κάθε περιοχή της Ελλάδας, ιδίως αν σκεφθεί κανείς ότι επεξεργασίες όπως οι κάμερες είναι συνήθεις σε όλη τη χώρα.
  Πρόταση: Κάθε δηµόσια και δημοτική αρχή παρέχει τη συνδροµή της στην Αρχή. Η συνδρομή αυτή περιλαμβάνει ιδίως: την επίδοση εγγράφων, τη συνδρομή σε έρευνες και ελέγχους, τη διενέργεια αυτοψιών επί τη βάση ερωτημάτων και υποδειγμάτων που παρέχει η Αρχή. Η Αρχή μπορεί να συνάπτει μνημόνια συνεργασίας με δημόσιους φορείς, στο οποία καθορίζεται το πλαίσιο παροχής συνδρομής.

 • Εδώ υπάρχει θέμα δημοκρατίας και κατάλυσής της

  2………..Ο Πρόεδρος και τα µέλη της Αρχής καθώς και οι ειδικά εντεταλµένοι υπάλληλοι της Γραμµατείας, είναι ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι και έχουν όλα τα δικαιώματα που προβλέπει σχετικά ο Κώδικας Ποινικής ∆ικονοµίας. Μπορούν να διενεργούν προανάκριση και χωρίς εισαγγελική παραγγελία…….
  3. Ο Πρόεδρος της Αρχής δύναται να απονέμει εξουσία διενέργειας ελέγχων σε μέλη και υπαλλήλους εποπτικής αρχής άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης