• Σχόλιο του χρήστη 'Homo Digitalis' | 19 Αυγούστου 2019, 17:52

    Σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 164 του ΓΚΠΔ αναφορικά με τις εξουσίες των εποπτικών αρχών να εξασφαλίζουν από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την επεξεργασία πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και πρόσβαση στις εγκαταστάσεις τους, τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίσουν διά νόμου, εντός των ορίων του ΓΚΠΔ, ειδικούς κανόνες προκειμένου να διαφυλάσσονται οι υποχρεώσεις επαγγελματικού απορρήτου ή άλλες αντίστοιχες υποχρεώσεις απορρήτου, στον βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για τον συμβιβασμό του δικαιώματος προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με την υποχρέωση επαγγελματικού απορρήτου. Επίσης, σύμφωνα με το Άρθρο 90 του ΓΚΠΔ τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν ειδικούς κανόνες για τον καθορισμό των εξουσιών των ελεγκτικών αρχών, οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 58 παράγραφος 1 στοιχεία ε) και στ) του ΓΚΠΔ, σε σχέση με υπευθύνους επεξεργασίας ή εκτελούντες την επεξεργασία οι οποίοι υπέχουν, βάσει του δικαίου της Ένωσης ή κράτους μέλους ή των κανόνων που θεσπίζονται από αρμόδιους εθνικούς φορείς, υποχρέωση τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου ή άλλες αντίστοιχες υποχρεώσεις τήρησης του απορρήτου, εάν αυτό είναι αναγκαίο και αναλογικό, προκειμένου να συμβιβαστεί το δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με την υποχρέωση τήρησης του απορρήτου. Ωστόσο, το παρόν Άρθρο δεν ρυθμίζει σχετικά ζητήματα, όπως π.χ. ζητήματα που ανακύπτουν από το δικηγορικό απόρρητο ή τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο εφαρμοστικός νόμος του ΓΚΠΔ της Κυπριακής Δημοκρατίας προβλέπει σχετική ρύθμιση αναφορικά με το δικηγορικό απόρρητο στο άρθρο 25, παρ. α (Επιπρόσθετες εξουσίες του Επιτρόπου). Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι ο Επίτροπος «έχει πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και σε όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων και την άσκηση των εξουσιών του, χωρίς να δύναται να του αντιταχθεί κανενός είδους απόρρητο, εξαιρουμένου μόνο του δικηγορικού απορρήτου». Η εν λόγω ρύθμιση είναι μείζονος σημασίας, καθώς διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος κατάχρησης των διατάξεων του Άρθρου 15.