• Σχόλιο του χρήστη 'Homo Digitalis' | 19 Αυγούστου 2019, 18:57

    Το προτεινόμενο άρθρο 29 (Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον) δεν προβαίνει σε εξειδίκευση των ρυθμίσεων του ΓΚΠΔ στο πεδίο αυτό και συνεπώς δεν λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητές του. Αναγκαία θεωρείται ιδίως η ρύθμιση της πρόσβασης στο αρχειακό υλικό, αλλά και η εγγύτερη στον τομέα ρύθμιση των εξαιρέσεων από την άσκηση των δικαιωμάτων.