Άρθρο 29 Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον

1.Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 9 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ η επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ΓΚΠΔ, επιτρέπεται όταν είναι απαραίτητη για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας υποχρεούται να λαμβάνει κατάλληλα και συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία των εννόμων συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων. Στα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνονται, στο πλαίσιο του εφικτού, ιδίως:
α) ο ορισμός ΥΠΔ•
β) περιορισμοί πρόσβασης από τους υπεύθυνους επεξεργασίας και εκτελούντες την επεξεργασία
γ) η χρήση ψευδωνύμων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα• και
δ) η κρυπτογράφηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
2. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 15 του ΓΚΠΔ, το δικαίωμα πρόσβασης του υποκειμένου των δεδομένων σε δεδομένα που το αφορούν μπορεί να περιοριστεί, εφόσον η άσκησή του είναι πιθανό να καταστήσει αδύνατη ή να παρακωλύσει σοβαρά την επίτευξη των σκοπών της παραγράφου 1, και η άσκηση του δικαιώματος θα απαιτούσε δυσανάλογη προσπάθεια.
3. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 16 του ΓΚΠΔ, το υποκείμενο των δεδομένων δεν έχει δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, εφόσον η άσκησή του είναι πιθανό να καταστήσει αδύνατη ή να παρακωλύσει σοβαρά την επίτευξη των σκοπών της παραγράφου 1 ή την άσκηση δικαιωμάτων τρίτων.
4. Κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στα άρθρα 18 παράγραφος 1 εδάφια α), β) και δ) και στα άρθρα 20 και 21 του ΓΚΠΔ, τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων περιορίζονται, εφόσον η άσκησή τους είναι πιθανό να καταστήσει αδύνατη ή να παρακωλύσει σοβαρά την εκπλήρωση των σκοπών της παραγράφου 1 και εφόσον οι περιορισμοί αυτοί κρίνονται απαραίτητοι για την επίτευξη των σκοπών αυτών.

 • 19 Αυγούστου 2019, 18:57 | Homo Digitalis

  Το προτεινόμενο άρθρο 29 (Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον) δεν προβαίνει σε εξειδίκευση των ρυθμίσεων του ΓΚΠΔ στο πεδίο αυτό και συνεπώς δεν λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητές του.
  Αναγκαία θεωρείται ιδίως η ρύθμιση της πρόσβασης στο αρχειακό υλικό, αλλά και η εγγύτερη στον τομέα ρύθμιση των εξαιρέσεων από την άσκηση των δικαιωμάτων.

 • 19 Αυγούστου 2019, 12:17 | Αμαλία Γιαννακά

  Το άρθρο του α’ σχεδίου νόμου για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (20-02-2018) που αφορά στην «Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον» (http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?p=9313) εκτιμάται ως πληρέστερο και ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες των Γενικών Αρχείων του Κράτους.

 • 16 Αυγούστου 2019, 20:51 | Γιώργος Ρουσόπουλος

  Άρθρο 29 (και 30)
  Δεν πρόκειται για παρέκκλιση από το αρ. 9 1, αλλά για εφαρμογή του αρ. 89!
  Εκτός αυτού, η μόνη ουσιαστική προσθήκη (κατάλληλες εγγυήσεις) είναι οι περιορισμοί πρόσβασης!
  Εκτιμώ ότι και τα 2 άρθρα δεν πετυχαίνουν το στόχο τους.

 • 16 Αυγούστου 2019, 20:45 | Ζαγγανάς Χρήστος

  Ίσως θα πρέπει, για λόγους συμμόρφωσης με το άρθρο 23 ΓΚΠΔ, να αναφερθούν, είτε στο κείμενο του παρόντος άρθρου είτε στην εισαγωγική έκθεση του νόμου, τα στοιχεία του άρθρου 23 παρ.1 ΓΚΠΔ τα οποία συμπεριλαμβάνονται στην έννοια του δημοσίου συμφέροντος όπως αυτή εντοπίζεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, καθώς η διασφάλιση των ως άνω στοιχείων αποτελεί τον μόνο προβλεπόμενο λόγο περιορισμού των δικαιωμάτων των αρθ.12-22 ΓΚΠΔ.