• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΕΚΤ/ ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ' | 19 Αυγούστου 2019, 19:40

    Α) παρ. 1: Με σκοπό την αποφυγή ερμηνευτικής σύγχυσης προτείνεται η ακόλουθη επαναδιατύπωση: 1.Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται στην, εν όλω ή εν μέρει, αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και στη μη αυτοματοποιημένη επεξεργασία τέτοιων δεδομένων, τα οποία περιλαμβάνονται ή πρόκειται να περιληφθούν σε σύστημα αρχειοθέτησης από α) δημόσιους φορείς και β) ιδιωτικούς φορείς, εκτός εάν η επεξεργασία πραγματοποιείται από φυσικό πρόσωπο στο πλαίσιο αποκλειστικά προσωπικής ή οικιακής δραστηριότητας. Β) παρ. 2: Θεωρούμε την διάταξη περιττή λόγω της άμεσης ισχύος του Κανονισμού. Τυχόν επαναλήψεις διατάξεων του Κανονισμού εντός του εθνικού νόμου δεν θίγουν την άμεση ισχύ του Κανονισμού (όπως αναφέρεται και στην αιτιολογική έκθεση). Θεωρούμε ότι η εν λόγω παράγραφος πρέπει να διαγραφεί.