• Σχόλιο του χρήστη 'Χλωμούδης Γιώργος, ICAP' | 19 Αυγούστου 2019, 19:01

    Τόσο ο Κανονισμός (αιτιολογική σκέψη 18) όσο και ο εφαρμοστικός νόμος (άρθρο 2), ρυθμίζουν ρητά ότι δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής τους η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται από φυσικό πρόσωπο στο πλαίσιο αποκλειστικά προσωπικής ή οικιακής δραστηριότητας . Περαιτέρω, στην αιτιολογική σκέψη 14 του Κανονισμού αναφέρεται ότι δεν καλύπτει από τον Κανονισμό η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν νομικά πρόσωπα και ιδίως επιχειρήσεις συσταθείσες ως νομικά πρόσωπα, περιλαμβανομένων της επωνυμίας, του τύπου και των στοιχείων επικοινωνίας του νομικού προσώπου. Θεωρούμε, λοιπόν, ότι στα πλαίσια της εμπορικής πίστης, της πρόληψης της απάτης, της αξιοπιστίας και ασφάλειας των συναλλαγών, ο νόμος θα πρέπει αντίστοιχα, να εισαγάγει ένα διαχωρισμό ως προς τα δεδομένα των φυσικών προσώπων που άπτονται της ιδιωτικής τους σφαίρας και ως προς τα δεδομένα των ατομικών επιχειρήσεων που άπτονται της εμπορικής τους ιδιότητας. Συνεπώς, τα δεδομένα που άπτονται της εμπορικής τους ιδιότητας θα πρέπει να εξαιρούνται ρητά της εφαρμογής του Κανονισμού, όπως ισχύει και για τις προσωπικές εταιρείες ως νομικά πρόσωπα.