• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΛΕΝΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ' | 20 Αυγούστου 2019, 14:54

    - Η διατύπωση του Κανονισμού είναι ακριβέστερη και δεν υπάρχει λόγος σημαντικών αποκλίσεων. Καταρχάς η έννοια του "ιδιωτικού φορέα" είναι ασαφής νομικά. Η σαφέστερη εξαίρεση του Κανονισμού για τα "φυσικά πρόσωπα στο πλαίσιο αποκλειστικά προσωπικής ή οικιακής δραστηριότητας" πρέπει να παραμείνει. - Η παράγραφος 2 δεν είναι μόνο περιττή αλλά δημιουργεί και ερμηνευτικά προβλήματα. - Τέλος λείπει η σημαντικότατη εξαίρεση του α.2παρ.2δ του Κανονισμού. Προτεινόμενη διατύπωση: 1.Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται στην, εν όλω ή εν μέρει, αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και στη μη αυτοματοποιημένη επεξεργασία τέτοιων δεδομένων, τα οποία περιλαμβάνονται ή πρόκειται να περιληφθούν σε σύστημα αρχειοθέτησης. 2. Οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρμόζονται: α) στο πλαίσιο δραστηριότητας η οποία δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης (αυτούσια η διατύπωση του Κανονισμού) β) από τις αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, της διερεύνησης, της ανίχνευσης ή της δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας και πρόληψης έναντι κινδύνων που απειλούν τη δημόσια ασφάλεια.