• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ' | 18 Οκτωβρίου 2019, 14:22

    Απόψεις Κατά το άρθρο 513 Κ.Π.Δ (Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου καταθέτει γραπτή πρόταση, είτε στην γραμματεία του Αρείου Πάγου είτε στο γραμματέα της έδρας, μέχρι την έναρξη της συζήτησης της αναίρεσης. Οι διάδικοι δικαιούνται να λάβουν γνώση του περιεχομένου της πρότασης. Εκ τούτων προκύπτει ότι ο μη ορισμός προθεσμίας για την κατάθεση αυτή καθιστά την πρόταση αναδαφική και μη εκπλειρούσα τον σκοπόν, ο οποίος συνίσταται στην γνώση του περιεχομένου της από τους παράγοντες της δίκης και ιδίως από τους δικηγόρους των διαδίκων, ώστε αυτοί να μπορούν να την αντικρούσουν κατά την αγόρευσή των. Ήδη η υπό συζήτηση νέα διάταξη αντικαθιστά την εισαγγελική με απλό "σημείωμα", που σημαίνει περιορισμον του περιεχομένου του εις μόνον το συμπέρασμα της κρίσεως του Εισαγγελέως και όχι στην ευρύτερη ανάπτυξη των απόψεών του, όπως θα συνέβαινε και πριν από την μελετωμένην μεταβολήν της διατάξεως. Επομένως θεωρώ αναγκαίον να τεθεί εύλογος χρόνος προς υποβολήν της έγγραφης προτάσεως, ώστε αυτή να εκπληρώσει τον σκοπόν της θεσπίσεως της. Προσέτι δε να μη αντικατασταθεί η πρόταση με απλό σημείωμα να αντικαταστασθεί η φράση "είτε στην γραμματεία του Αρείου Πάγου" με φράση είτε στην γραμματεία της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου" αφού εκεί ευρίσκονται οι σχετικές υποθέσεις μέχρι το πρωί της ορισθείσης δικασίμου και όχι στην γραμματεία του Αρείου Πάγου, στην οποία μεταφέρονται μετά την λήξη της συνεδριάσεως.