Άρθρο 8 Διόρθωση παροραμάτων και παραδρομών στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας που κυρώθηκε με τον ν. 4620/2019.

1) Στο άρθρο 19 παρ. 2 εδάφιο γ΄ οι λέξεις «είναι άκυρες» αντικαθίστανται από τις λέξεις «είναι αυτοδικαίως άκυρες».

2) Η παρ. 1 του άρθρου 105 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Όταν ενεργείται προανάκριση σύμφωνα με το άρθρο 245 παρ. 2, η εξέταση γίνεται όπως ορίζεται στις διατάξεις των άρθρων 273 και 274 και εκείνος που εξετάζεται έχει τα δικαιώματα που αναφέρονται στα άρθρα 95, 96, 97, 98, 100, 101 και 104.».

3) Στο άρθρο 115 παρ. 2 στο στοιχείο «γ» οι λέξεις «του άρθρου 17 παρ. 8 του ν. 1337/1983 για την «επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις» αντικαθίστανται με τις λέξεις «του άρθρου 94 παρ. 8 του ν. 4495/2017 για τον έλεγχο και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις».

4) Στο άρθρο 125 οι λέξεις «τη φυλάκιση» αντικαθίστανται με τις λέξεις «την προσωρινή κράτηση».

5) Στο εδάφιο β΄ της παρ. 1 του άρθρου 133 τίθεται κόμμα μετά τις λέξεις «τους ανακριτικούς υπαλλήλους».

6) Στην παρ. 2 του άρθρου 136 οι λέξεις «της προηγούμενης παραγράφου» αντικαθίστανται με τις λέξεις «του άρθρου 135».

7) Στο άρθρο 150 εδάφιο β΄ οι λέξεις «ή τον κατηγορούμενο» αντικαθίστανται με τις λέξεις «ή τον ύποπτο ή τον κατηγορούμενο».

8) Στην παρ. 2 του άρθρου 218 οι λέξεις «στις παρ. 2 έως 4» αντικαθίστανται με τις λέξεις «στην παρ. 4».

9)Στην παρ. 3 του άρθρου 218 οι λέξεις «στις παρ. 1 έως 5» αντικαθίστανται με τις λέξεις «στην παρ. 4».

10) Στο εδάφιο α΄ του άρθρου 241 μετά τη λέξη «δημοσιότητα» τίθεται άνω τελεία «•».

11) Στο εδάφιο α΄ της παρ. 1 του άρθρου 244 ο αριθμός «15» αντικαθίσταται με τη λέξη «δεκαπέντε».

12) Στο εδάφιο α΄ της παρ. 1 του άρθρου 246 οι λέξεις «στα άρθρα 99 και 273 παρ. 2» αντικαθίστανται με τις λέξεις «στα άρθρα 100 και 273 παρ. 2».

13) Στο εδάφιο α΄ της παρ. 1 του άρθρου 251 οι λέξεις «249 παρ. 2» αντικαθίστανται με τις λέξεις «249 παρ. 2 και 3». Στην παρ. 2 του άρθρου 251 οι λέξεις «και ο ανακριτικός υπάλληλος» αντικαθίστανται με τις λέξεις «και οι ανακριτικοί υπάλληλοι».

14) Στο εδάφιο α΄ της παρ. 1 του άρθρου 254:
α) οι λέξεις «207 εδάφιο α΄» αντικαθίστανται με τις λέξεις «207 παρ. 1 και 2»,
β) οι λέξεις «της παρ. 1 του άρθρου 338» αντικαθίστανται με τις λέξεις «του άρθρου 338»,
γ) οι λέξεις «των παρ. 1 και 4 του άρθρου 339» αντικαθίστανται με τις λέξεις «των παρ. 1 και 3 του άρθρου 339»,
δ) οι λέξεις «των παρ. 1 και 2 του άρθρου 342» αντικαθίστανται με τις λέξεις «της παρ. 1 του άρθρου 342».

15) Στο εδάφιο β΄ του άρθρου 258 οι αριθμοί «264-266» αντικαθίστανται με τους αριθμούς «267-268».

16) Στο άρθρο 296 πριν το στοιχείο «γ» και αμέσως μετά τη λέξη «φυγής» τίθεται άνω τελεία «•».

17) Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 303 οι λέξεις «η παρ. 3 του παρόντος» αντικαθίστανται με τις λέξεις «η παρ. 4 του άρθρου 302».

18) Στο άρθρο 305 οι λέξεις «όπως ορίζει το άρθρο 4 παρ. 3» αντικαθίστανται με τις λέξεις «όπως ορίζει το άρθρο 4».

19) Στο εδάφιο α΄ της παρ. 4 του άρθρου 308 ο αριθμός «99» αντικαθίσταται με τον αριθμό «100».

20) Στην παρ. 3 του άρθρου 321 μετά τις λέξεις «Αντίγραφο του» προστίθενται οι λέξεις «κλητήριου θεσπίσματος ή της κλήσης».

21) Στην παρ. 2 του άρθρου 324 ΚΠΔ οι λέξεις «στο εδάφιο β΄ της παρ. 1» αντικαθίστανται με τις λέξεις «στην παρ. 1».

22) Στο τέλος του εδάφιο γ΄ του άρθρου 325 μετά τις λέξεις «ο εισαγγελέας εφετών» προστίθενται οι λέξεις «ή το συμβούλιο εφετών».

23) Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 326 οι λέξεις «Στις περιπτώσεις των άρθρων 354 και 363» αντικαθίστανται με τις λέξεις «Στις περιπτώσεις των άρθρων 353 παρ. 1 και 363».

24) Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 334 οι λέξεις «Αν, παρ’ όλα αυτά, ο εισαγγελέας επιμένει» αντικαθίσταται με τις λέξεις «Αν, παρ’ όλα αυτά, ένας από τους παραπάνω επιμένει».

25) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 340, οι λέξεις «της παρ. 2» αντικαθίστανται με τις λέξεις «της παρ. 3».

26) Στο άρθρο 356 οι λέξεις «με τα άρθρα 326 έως 328» αντικαθίστανται με τις λέξεις «με τα άρθρα 321 παρ. 6 και 326 έως 328».

27) Στο άρθρο 380 στο στοιχ. α΄ πριν τις λέξεις «οι κληρικοί» προστίθεται η λέξη «ισοβίως» και στο στοιχ. β΄ μετά τις λέξεις «οι Υπουργοί» προστίθενται οι λέξεις «, οι Υφυπουργοί».

28) Στο εδάφιο α΄ της παρ. 1 του άρθρου 391 στη φράση «και σε άλλη δικάσιμο της δωδεκαήμερης περιόδου για την οποία κλητεύθηκαν» αντικαθίσταται η λέξη «κλητεύθηκαν» με τη λέξη «κληρώθηκαν».

29) Στο εδάφιο β΄ του άρθρου 395 μετά τις λέξεις «Επίσης δεν περιλαμβάνονται στην κληρωτίδα τα ονόματα των ενόρκων που» προστίθενται οι λέξεις «συνδέονται με σύμφωνο συμβίωσης ή».

30) Στο άρθρο 433 οι λέξεις «Το προηγούμενο άρθρο» αντικαθίστανται με τις λέξεις «Η παρ. 2 του προηγούμενου άρθρου».

31) Στην παρ. 1 του άρθρου 478 οι λέξεις «β) της ευθείας εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διάταξης» αντικαθίστανται με τις λέξεις «β) της εσφαλμένης ερμηνείας ή ευθείας εσφαλμένης εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διάταξης».

32) α) Στην παρ. 1 του άρθρου 501 οι λέξεις «στην περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 340» αντικαθίστανται με τις λέξεις «στην περίπτωση της παρ. 3 του άρθρου 340».
β) Στην παρ. 2 του άρθρου 501 η λέξη «διαδίκου» αντικαθίσταται με τη λέξη «προσώπου».

33) α) Στην παρ. 1 του άρθρου 502 οι λέξεις «της παρ. 2 του άρθρου 340» αντικαθίστανται με τις λέξεις «της παρ. 3 του άρθρου 340».
β) Στην παρ. 4 του άρθρου 502 οι εντός παρενθέσεως λέξεις «(άρθρα 170 και 171)» αντικαθίστανται με τις λέξεις «(άρθρα 171 και 172)».

34) Στο άρθρο 519 στη φράση «που αναφέρονται στο άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ και Θ΄» μετά το γράμμα «Δ΄» τίθεται κόμμα (,) και προστίθεται το γράμμα «Η΄».

35) Στο εδάφιο δ΄ του άρθρου 529 οι λέξεις «του άρθρου 525 παρ. 1 αρ. 4» αντικαθίστανται με τις λέξεις «του άρθρου 525 παρ. 1 αρ. 5».

36) Στο άρθρο 586 στο στοιχείο «ε» μετά τις λέξεις «το άρθρο μόνο παρ. 3 ν. 2243/1994» προστίθενται οι λέξεις «, καθώς και το άρθρο 46 ν. 5060/1931».

37) Στο εδάφιο β΄ της παρ. 4 του άρθρου 590 οι λέξεις «στο τριμελές πλημμελειοδικείο» αντικαθίστανται με τις λέξεις «στο αρμόδιο πλημμελειοδικείο».

 • 18 Οκτωβρίου 2019, 14:22 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Απόψεις
  Κατά το άρθρο 513 Κ.Π.Δ (Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου καταθέτει γραπτή πρόταση, είτε στην γραμματεία του Αρείου Πάγου είτε στο γραμματέα της έδρας, μέχρι την έναρξη της συζήτησης της αναίρεσης. Οι διάδικοι δικαιούνται να λάβουν γνώση του περιεχομένου της πρότασης.
  Εκ τούτων προκύπτει ότι ο μη ορισμός προθεσμίας για την κατάθεση αυτή καθιστά την πρόταση αναδαφική και μη εκπλειρούσα τον σκοπόν, ο οποίος συνίσταται στην γνώση του περιεχομένου της από τους παράγοντες της δίκης και ιδίως από τους δικηγόρους των διαδίκων, ώστε αυτοί να μπορούν να την αντικρούσουν κατά την αγόρευσή των.
  Ήδη η υπό συζήτηση νέα διάταξη αντικαθιστά την εισαγγελική με απλό «σημείωμα», που σημαίνει περιορισμον του περιεχομένου του εις μόνον το συμπέρασμα της κρίσεως του Εισαγγελέως και όχι στην ευρύτερη ανάπτυξη των απόψεών του, όπως θα συνέβαινε και πριν από την μελετωμένην μεταβολήν της διατάξεως.
  Επομένως θεωρώ αναγκαίον να τεθεί εύλογος χρόνος προς υποβολήν της έγγραφης προτάσεως, ώστε αυτή να εκπληρώσει τον σκοπόν της θεσπίσεως της. Προσέτι δε να μη αντικατασταθεί η πρόταση με απλό σημείωμα να αντικαταστασθεί η φράση «είτε στην γραμματεία του Αρείου Πάγου» με φράση είτε στην γραμματεία της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου» αφού εκεί ευρίσκονται οι σχετικές υποθέσεις μέχρι το πρωί της ορισθείσης δικασίμου και όχι στην γραμματεία του Αρείου Πάγου, στην οποία μεταφέρονται μετά την λήξη της συνεδριάσεως.

 • 15 Οκτωβρίου 2019, 10:27 | Γιώργος Κουτσαγγέλης

  Από το άρθρο 572 παρ 1 περ α ΚΠΔ πρέπει να απαλειφθούν οι λέξεις «ή τον επίτροπο του στρατοδικείου», όπως έγινε και στο άρθρο 132 παρ 1 περ α.

 • 15 Οκτωβρίου 2019, 10:09 | Γιώργος Κουτσαγγέλης

  Στο άρθρο 572 παρ. 1 περ. α πρέπει να απαλειφθούν οι λέξεις «ή τον επίτροπο του στρατοδικείου», όπως έγινε και με το άρθρο 132 παρ. 1 περ. α

 • 15 Οκτωβρίου 2019, 10:33 | ανώνυμος

  Στο άρθρο 572 παρ. 1 περ. α υπάρχουν ακόμα οι λέξεις «τον επίτροπο του στρατοδικείου». Πρέπει να απαλειφθεί, όπως απαλείφθηκε από το άρθρο 132 παρ. 1 περ. α, αφού και στο στρατοδικείο υπάρχει εισαγγελέας και όχι επίτροπος.