• Σχόλιο του χρήστη 'Δ.Γ. Έμμισθη Υποθηκοφύλακας' | 18 Μαρτίου 2020, 13:25

    Εφόσον με το Ν. 4061/2012 καταργήθηκαν οι διατάξεις του Ν.Δ. 431/67, κι επιτρέπεται έκτοτε ελεύθερα, όσον αφορά τις απαγορεύσεις του Αγροτικού Κώδικα, η κατάτμηση των κληροτεμαχίων, νομίζω ότι η διαδικασία της επικύρωσης ανωμάλων δικαιοπραξιών πρέπει να περιοριστεί στις περιπτώσεις μεταβίβασης τμήματος κληροτεμαχίου με ιδιωτικό συμφωνητικό που φέρει ημερομηνία μέχρι τη δημοσίευση του Ν. 4061/2012 και όχι του παρόντος νόμου (του υπό διαβούλευση).