Άρθρο 56 Επικύρωση ανώμαλων δικαιοπραξιών

 

1. Οι διατάξεις του άρθρου 15 του ν.δ. 3958/1959 (Α΄ 133) εφαρμόζονται σε μεταβιβάσεις γεωργικών κλήρων ή οικοπέδων που έγιναν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3, και 5 του άρθρου 2 του ν. 666/1977 (Α΄ 234). Η προθεσμία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου παρατείνεται από τότε που έληξε και για πέντε (5) ακόμα έτη από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Συμβολαιογραφικές πράξεις που έγιναν κατά παράβαση του άρθρου 1 του α.ν. 431/1968 (Α΄ ) και του άρθρου 2 του ν. 666/1977 είναι έγκυρες και ισχυρές, εφόσον δεν ακυρώθηκαν με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.
2. Η προθεσμία που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 634/1977 (Α` 186) για την υποβολή δήλωσης στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, στις περιπτώσεις επικύρωσης ανώμαλων δικαιοπραξιών, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 3958/1959, παρατείνεται από τότε που έληξε και για πέντε (5) ακόμα έτη από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οι προθεσμίες των προηγούμενων παραγράφων μπορεί να παρατείνονται για δύο (2) ακόμα έτη.

  • 18 Μαρτίου 2020, 13:25 | Δ.Γ. Έμμισθη Υποθηκοφύλακας

    Εφόσον με το Ν. 4061/2012 καταργήθηκαν οι διατάξεις του Ν.Δ. 431/67, κι επιτρέπεται έκτοτε ελεύθερα, όσον αφορά τις απαγορεύσεις του Αγροτικού Κώδικα, η κατάτμηση των κληροτεμαχίων, νομίζω ότι η διαδικασία της επικύρωσης ανωμάλων δικαιοπραξιών πρέπει να περιοριστεί στις περιπτώσεις μεταβίβασης τμήματος κληροτεμαχίου με ιδιωτικό συμφωνητικό που φέρει ημερομηνία μέχρι τη δημοσίευση του Ν. 4061/2012 και όχι του παρόντος νόμου (του υπό διαβούλευση).